Program – Část I: Důstojný život v moderní společnosti

Kliknutím na každý programový bod si můžete zobrazit další podrobné zdůvodnění

Moderní sociální stát

Urychleně zavedeme zákonný nárok na místo pro dítě ve školce od tří let věku. Zajistíme předškolní zařízení pro děti od jednoho roku věku s postupnou garancí místa pro každé dítě od jednoho roku.

Rodiče by měli mít sami možnost rozhodnout, jak nejlépe uspořádat svůj život a život svých dětí. Někteří z nich, například svobodné matky, se totiž potřebují zejména z ekonomických důvodů vrátit do práce alespoň na částečný úvazek dříve, než ve třech letech dítěte. České ženy navíc čelí nejvyššímu propadu zaměstnanosti spojenému s mateřstvím a výchovou dětí v Evropě (o 41 %).

Jesle téměř neexistují a do mateřských škol jsou děti přijímány zpravidla od tří let věku. Nicméně ve školním roce 2012/2013 bylo neúspěšně vyřízeno 60 000 žádostí o místo ve školce. Obtížné skloubení rodičovství a zaměstnanosti vede ke snížení ochoty žen mít děti, což přispívá k velice nízké porodnosti v ČR (1,4 dítěte na ženu, což je pod průměrem EU).

Odpovídající počet míst ve školkách proto lze zajistit kombinací dostatečné finanční podpory ze strany státu i obcí, flexibilními stavebními opatřeními (přestavby či přístavby stávajících objektů nebo tzv. kontejnerové školky) či podporou zaměstnavatelů motivující ke zřizování školek pro děti svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Tam, kde se nyní staví nová sídliště, je třeba důsledně trvat na výstavbě nových městských školek (ideálně za peníze developerů), neboť potřeba míst ve školce tam bude dlouhodobá. zavřít

Změníme postupně systém podpory rodičovství tak, aby bylo možné čerpat rodičovský příspěvek také do 12 měsíců věku dítěte. Zjednodušíme možnost střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku a možnost volby rodičů jak dlouho chtějí rodičovský příspěvek pobírat. Navrhneme také zjednodušení systému výplaty dávek v mateřství a rodičovství.

V současné době má každý rodič nárok na rodičovský příspěvek v celkové stanovené výši. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku je omezena na 11 500 Kč, ale výpočet se odvíjí od příjmů rodičů, takže rodiče z některých nízkopříjmových skupin na vyšší rodičovský příspěvek nedosáhnou a nemají tudíž možnost si vybrat, jak dlouho chtějí rodičovský příspěvek pobírat.

Při zkrácení možnosti pobírat rodičovský příspěvek bude umožněno těm rodičů, co o to stojí, vrátit se dříve na trh práce. Zároveň bude posílena možnost volby rodičů vybrat si, jak dlouho chtějí se svým dítětem zůstávat doma, a to i u rodičů s nižšími příjmy. V těchto změnách zároveň budeme zohledňovat všechny skupiny obyvatel tak, aby za žádných okolností nedošlo ke zhoršení jejich situace. Na tyto změny pak musí být navázána další opatření (rozvoj flexibilní pracovní doby, nárok na místo ve školce apod.).
Co se týče návrhu na zjednodušení systému výplaty dávek mateřství a rodičovství, chceme aby se tento systém zjednodušil pro rodiče i pro státní aparát, například sjednocením pod jednu dávku.zavřít

Podpoříme poskytování daňových úlev a pobídek společnostem, které zajišťují kvalitní předškolní vzdělávání a péči o děti v místě pracoviště.

Flexibilní pracovní příležitosti, jako je práce na částečný úvazek, práce na dálku a elektronické zaměstnání, by měly být rodičům nabízeny na místní, vnitrostátní a evropské úrovni. SZ bude dbát na možné sladění soukromého a profesního života rodičů malých dětí. Osamělým rodičům by měly být udělovány mimořádné příspěvky v nezaměstnanosti podle počtu dětí v jejich péči. (Německo již navýšilo příspěvky v nezaměstnanosti pro matky samoživitelky se závislými dětmi.) zavřít

Zasadíme se o snižování rozdílů v odměňování žen a mužů, např. prostřednictvím zlepšení fungování inspektorátů práce či vzděláváním osob působících v justici, a zajistíme jim k tomu bezplatnou právní pomoc.

Ženy jsou často diskriminovány, a to nejenom na trhu práce. Jsou často ohodnoceny za stejnou práci nižší odměnou bez racionálního důvodu. Tato diskriminace v přímé návaznosti způsobuje rozdíl v odměňování žen a mužů. V důsledku genderových stereotypů ženy obecně pracují v méně výdělečných oborech než muži (většinou jsou obory, kde je více žen, ohodnocovány nižší mzdou, např. státní správa, školství, sociální služby).

Ženy také častěji studují obory, které jsou následně na pracovním trhu hůře placeny (např. pedagogika, sociální práce), a to i přestože tyto obory mají často vysokou společenskou hodnotu. V důsledku genderových stereotypů jsou schopnosti žen podhodnocovány (např. schopnost vést týmy, schopnost přijímat zásadní rozhodnutí apod.), ženy jsou častěji vnímány jako pečovatelky (např. matky a pomocnice), častěji nahlíženy ze strany vzhledu, nikoliv intelektu a schopností apod. Tento obraz je velkou měrou podporován a dále reprodukován médii a reklamou. zavřít

Budeme podporovat aktivní otcovství včetně vyšší míry zapojení mužů do péče o děti a domácnost nebo zavedení otcovské dovolené. Podpoříme seriózní diskuzi o svěřování dětí do péče rodičů po rozvodu, včetně střídavé výchovy.

Z důvodu péče o děti a kvůli obtížným podmínkám při sladění pracovního, soukromého a rodinného života trpí ženy delším přerušením pracovní kariéry, a tak zpravidla nemohou postupovat v platovém růstu stejně rychle jako muži. Na druhou stranu muži mají sice vyšší platy, ale nepečují tak často aktivně o své děti a tráví s nimi výrazně méně času než ženy (pouze méně než 2 % mužů pobírá rodičovský příspěvek).

Z takového stavu neprofitují ani oni, ale především ani jejich děti, pro které je přítomnost obou partnerů důležitá. V diskusi o střídavé péči často zaznívá jednostranný názor radikálních otcovských organizací. Je třeba se na toto téma podívat v celé jeho komplexnosti a s vědomím všech důsledků. Důležitá je také osvěta a vzdělávání soudců a soudkyň či zvyšování rodičovských kompetencí otců. Tam, kde jsou pro to vhodné podmínky, budeme podporovat svěření dětí primárně do střídavé péče obou rodičů po rozvodu. zavřít

Zastavíme současnou praxi exekucí a snížíme maximální výše úroků z prodlení.

V Česku bylo zprivatizováno vymáhání dluhů. Stát se tak téměř vzdal aktivity v oblasti, v níž je řada lidí výrazně oslabena a stát by zde naopak měl silně vystupovat jako garant férových pravidel – pro věřitele i dlužníky. Je nepřípustné, že poplatky soudům, advokátům a exekutorům mnohdy více než patnáctinásobně přesahují dlužnou částku, zatímco v sousedním Německu naroste stejný dluh jen přibližně trojnásobně. Je třeba prosadit větší státní dohled nad exekutory, je třeba stanovit stropy pro spravedlivé a přiměřené penále za dluhy a zahájit diskusi o deprivatizaci exekucí. Je třeba mnohem více podporovat mediační řešení sporů. Je nutné zbavit společnost strachu z exekucí a exekutorů a zároveň zavést efektivní nástroje oddlužení a pomoci prevence zadlužování. zavřít

Budeme prosazovat maximální zpřísnění regulace hazardu, tedy výrazné omezení jeho dostupnosti na několik málo registrovaných kasin s kontrolovaným vstupem, tak aby nemohli hrát mladiství, podnapilí apod. Budeme prosazovat také zákaz reklamy na hazard a přísné omezení provozní doby.

Cílem je snížit počet potenciálních hráčů a umožnit již závislým se závislosti zbavit. Současné herny (a kasina) uprostřed obcí se svým nonstop provozem slouží jako přirozené shromaždiště lidí páchajících přestupky a trestnou činnost (bez soudního příkazu nemůže policie herny a kasina prohledávat). zavřít

Budeme pravidelně zvyšovat minimální mzdu přinejmenším o inflaci.

Pravidelně budeme zvyšovat minimální mzdu přinejmenším o inflaci. Je třeba motivovat k práci nikoli skrze snížení dávek pod životní minimum, ale zvýšením minimální mzdy a oddlužením uchazečů. Je třeba odstraňovat i další bariéry pro vstup na trh práce (špatná a drahá dopravní dostupnost, nedostupnost předškolní péče pro děti atd.) Zároveň aktivně povedeme debatu o zavedení všeobecného základního příjmu. zavřít

Podpoříme sociální podnikání jako prostředek pro zaměstnávání lidí s handicapem a také jako způsob podpory návratu obtížně zaměstnatelných osob na trh práce v rámci modelu prostupného zaměstnávání.

SZ bude podporovat vznik nových sociálních firem a chráněných dílen. Zasadíme se o zvýšení míry podpory firmám zaměstnávajících více než 50 % lidí s postižením a snížení zbytečné administrativní zátěže při čerpání dotací na politiku zaměstnanosti. Zabráníme zneužívání těchto dotací parazitujícími podniky zavedením důslednější kontroly využívání dotací. Budeme podporovat služby podporovaného zaměstnání, sociální rehabilitace a pracovní terapie. zavřít

Rozšíříme působnost Inspektorátu práce na kontrolu fungování pracovních agentur.

Je třeba důsledná inspekce fungování pracovních agentur (zejména neoficiálních – místo dočasného přidělení zaměstnanců využívajících smlouvy o dílo) zavřít

Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který zvýší dostupnost důstojného bydlení pro potřebné, pro mladé rodiny, sociálně slabé, lidi s postižením nebo seniory. Výstavbu ubytoven nepodporujeme. Sociální byty budou mít snížené nájemné.

Prosadíme zákon o sociálním bydlení a podpoříme obce v plánování a garanci kapacit kvalitních, dostupných a nesegregovaných sociálních bytů a souvisejících služeb. Státní podpora sociálních ubytoven by znamenala podporu segregace chudých a odsouvání skupin občanů i jednotlivců na okraj společnosti, odkud je návrat téměř nemožný. To vše je nedůstojné a naprosto nepřijatelné.

Život na ubytovnách je stigmatizující, ponižující a omezuje životní šance (zvláště dětí – bydlí-li v místnosti o 20 metrech čtverečních pětičlenná rodina, je zcela vyloučené, že by se zde mohly děti připravovat na vyučování). Sociální ubytovna není řešením, ale spíše způsobem, jak zamaskovat problém, jak řešení oddálit, odbýt, umožňuje navíc „podnikatelům s chudobou“ prostřednictvím lichvářského nájemného rozkrádat i tak nedostatečné finanční prostředky, určené na zlepšení situace sociálně potřebných.

Zákon dá všem subjektům (obcím, neziskovým organizacím, majitelům domů) jednoznačnou definici sociálního bydlení. Neexistence zákona je hlavní důvod toho, že dosud není upraven systém sociálního bydlení. Zákon umožní vyžadovat po obcích jeho naplnění (tuto povinnost mohou delegovat na jiný subjekt). Zákon jasně specifikuje cílové skupiny všech následných specifických programů a podpor.

Zákon může stanovit obecně platné minimální technické standardy sociálního bydlení, na které pak může být navázána podpora MMR (granty na výstavbu, rekonstrukce a modernizaci bytových domů) a MPSV (poskytování státního příspěvku na bydlení a pomoci v hmotné nouzi). Povinností pronajímatele bude uvést byty do souladu s těmito normami. V neposlední řadě zákon umožní snadnější směřování českých i evropských dotací. Je třeba disponovat sociálními byty a byty tréninkovými, případně chráněnými, kde lidé s postižením či v obtížné sociální situaci budou moci získat zkušenosti a návyky, které jim umožní později využívat nájemné či vlastní bydlení. A to v součinnosti se sociálními službami a podporou. Počty osamělých žen s dětmi, seniorů a chudých lidí, kteří se ocitají v situaci bezdomovectví, přibývá. zavřít

Zlepšíme podmínky pro život lidí s postižením a umožníme jim vyšší zapojení do společnosti. Zvláště se soustředíme na odstranění bariér, vytváření podmínek pro nezávislý život, lepší dostupnost sociálních služeb mimo velká města, vyšší osobní mobilitu, rozšíření fakultativních služeb, ulehčení přístupu ke kompenzačním pomůckám a lepší podmínky ke vzdělávání.

SZ se zasadí o zefektivnění poskytování sociálních služeb lidem s postižením. Budeme prosazovat navýšení počtu pracovníků v sociálních službách a zkvalitnění sociální práce. Lidem s postižením umožníme rychlejší a jednodušší přístup k sociálním službám a kompenzačním pomůckám, které potřebují pro co nejsamostatnější život v běžné společnosti.

Česká republika nenaplňuje některé z bodů na základě Úmluvy OSN o právech lidí s postižením. Např. čl. 9 „Přístupnost“: ČR nepřijala žádný zákon, který by definoval termín, do kdy musí být veřejný prostor a budovy přístupné. Pro novostavby a rekonstrukce zákon existuje a je dobrý, avšak netýká se starších budov. Ne všechna oddělení v nemocnicích např. mají bezbariérovou toaletu apod. Jiný příklad: čl. 19 „Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti“: Příspěvek na péči je max. 12000,- měsíčně, člověk potřebující péči 24 hodin denně nemá možnost ufinancovat potřebnou péči a de facto je nucen vyhledat ústavní zařízení.

Dostupných sociálních služeb v regionu je nedostatek, lidé s postižením jsou nuceni se stahovat do měst. Nebo čl. 20 „Osobní mobilita“: Není zákon, který by dopravcům nařizoval, do kdy mají mít přístupné vozy. Dopravci si mohou dále pořizovat bariérové autobusy i vlaky. Cestování v regionech je tak velmi problematické, až nemožné.

Fakultativních služeb je obrovský nedostatek, ty navíc nejsou mnohdy dostupné za přijatelnou cenu. Přístup ke kompenzačním pomůckám je rok od roku horší. Dále čl. 24 „Vzdělávání“: Na všech stupních škol je obecně problém s bariérami. V praxi jsou málo využíváni asistenti pedagoga. Základní a střední školy nemají dostatek podpory pro začlenění žáků do běžných škol včetně speciálních pedagogů a asistentů, a proto často žáky a studenty s postižením nechtějí přijímat, mnohdy se snaží žáků a studentů s postižením zbavit. Střední a vysoké školy nemají dostatečnou bezbariérovost, aby si člověk s postižením mohl svobodně vybrat obor. Dle statistik ČSÚ je mezi lidmi jen opravdu malé procento lidí s vyšším vzděláním. Čl. 25 „Zdraví“: Snižuje se státní podpora lázeňství, a tudíž ubývá i možností rehabilitace. Mnoho lidí tak bude v horším zdravotním stavu a bude více závislých na sociálních službách. zavřít

Urychlíme odstraňování bariér ve veřejném prostoru a zejména veřejné dopravě.

Zasadíme se o nárůst počtu nízkopodlažních spojů i v menších městech a obcích. Přístupnost prostředí a služeb je důležitá nejen pro osoby se zdravotním postižením, ale participují na ní i rodiny s dětmi či senioři. Bezbariérovost je barometrem kvality společnosti a SZ chce mít společnost přístupnou všem lidem. Zasadíme se o striktní vymáhání platné legislativy při výstavbě nových projektů a rekonstrukcí starších budov, aby veřejné budovy byly přístupné i lidem s omezenou možností pohybu a orientace. SZ vnímá odstraňování bariér i jako vzájemné sbližování lidí, nabídnutí pomoci a odstranění bezohlednosti k lidem se zdravotním a mentálním handicapem a k lidem sociálně slabým. zavřít

Podpoříme život lidí s postižením, seniorů či lidí po úrazech v jejich přirozeném prostředí.

Je nezbytné posílit financování sociálních služeb, které vedou k zachování rodiny, komunity a života člověka s postižením, seniorů a lidí po úrazech v jejich prostředí, a to podporou služeb, které umožňují uživatelům žít život svobodně v přirozené komunitě za podpory, kterou potřebují (chráněné bydlení, osobní asistence, chráněné dílny, podporované zaměstnávání, raná péče, respitní,/odlehčovací služby, pečovatelská služba, home-care/denní stacionáře ad.). zavřít

Budeme podporovat rehabilitační péči, vnímáme ji jako nedílnou součást zdravotní péče.

SZ bude podporovat přístup k rehabilitační péči. Rehabilitaci vnímáme jako nedílnou součást zdravotní péče pro osoby se zdravotním postižením, osob s chronickým onemocněním a možnost pro lidi po úrazech vrátit se do společnosti a žít důstojným životem. zavřít

Zavedeme institut pečovatelské dovolené, který usnadní život rodinám, které se starají o seniory nebo o nesamostatné děti i seniory dohromady.

Institut pečovatelské dovolené je v zahraničí obdobou rodičovské či mateřské, která (zpravidla ženám-pečovatelkám) zajišťuje možnost vrátit se zpět do práce v případě, že po určitou dobu pečuje někdy až celodenně o seniory nebo o nesamostatné děti a seniory souběžně.

Sociologové hovoří o nárůstu fenoménu zvaného „sendvičová generace“. Většinou se do této situace dostávají ženy, zpravidla kolem pětapadesáti let věku. Už dnes je přes 80 tisíc nemocných seniorů v Česku každý den odkázáno na pomoc druhých, většinou ve vlastní rodině. Se stárnutím populace bude přibývat i lidí bez schopnosti se o sebe postarat. V roce 2030 už jich podle demografických odhadů bude dvakrát víc než dnes, cca 150 tisíc. Desítky tisíc lidí se denně starají o své nemohoucí rodiče, přitom souběžně pečují i o své nezletilé potomky. Už nyní je podle dostupných analýz pro asi pětinu pečujících rodin obtížné se se situací finančně vypořádat. Kvůli snížení příjmu problém neřeší zkrácené úvazky, ale mnohem spíše plné flexibilní úvazky. Pružná pracovní doba ale není snadno dostupná. Stát navíc nijak finančně nepodporuje přímo rodinné příslušníky, kteří o seniora či jinou závislou osobu musí někdy i celodenně pečovat. zavřít

Podpoříme změny v sociálních službách, které povedou k rozvoji dostupných komunitních služeb v místě bydliště, podpoře pečujících osob a rodin a odklonu od neosobních velkokapacitních ústavů. Prosadíme komunitní plánování sociálních služeb do zákona o sociálních službách.

Od zřizování a provozu ústavů chceme přesměrovat podporu do bydlení v běžném prostředí. Budeme podporovat přístupnost a dostatek místních, komunitních a flexibilních služeb ve všech regionech a výstavbu bezbariérových a chráněných bytů. Zároveň je třeba jasně stanovit pravidla komunitního plánování – mapování potřeb občanů (triáda – účast na plánování zřizovatel-poskytovatel-uživatel). Jedině tak vznikne síť služeb, které region a jeho občané potřebují. zavřít

Významně rozšíříme dosud zcela nedostatečnou nadresortní spolupráci sociální práce, zdravotnictví a školství, aby se účinná pomoc včas dostala skutečně všem, kdo ji potřebují.

Je třeba nadresortní spolupráce na státní, ale zejména místní úrovni tak, aby se těm, kteří se kvůli zdravotnímu stavu ocitnou v obtížné situaci, dostalo všestranné a koordinované pomoci v jejich obci. zavřít

Dodržování Standardů kvality v sociálních službách pokládáme za cestu ke službám, které vycházejí vstříc člověku – uživateli služby a jeho potřebám. Umožníme kvalitní vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Standardy kvality v sociálních službách jsou nástrojem, který hlídá individuální přístup a službu šitou na míru člověka (klienta služby). Jedná se o vyhlášku 505/2006 Sb., inspekce kvality musí být nezávislá bez střetu zájmů (tedy nesmí probíhat od zřizovatele), pak se míjí účinkem.

Pouhý kvalifikační kurz pro pracovníky ve službách a vzdělávání 24 hodin ročně nestačí. Je třeba kvalitní, dostatečné vzdělání, supervize a ocenění náročné práce (například povinných pět týdnů dovolené). zavřít

Podpoříme rodinnou formu péče o opuštěné děti.

Česká republika je stále na špičce v počtu dětí vyrůstajících v ústavní péči. Chceme i nadále podporovat změny v systému péče o ohrožené děti, které dětem dají kvalitní prostředí rodiny vlastní či náhradní. zavřít

Zlepšíme postavení dětí vyrůstajících v dětských domovech a jiných zařízeních institucionální péče. Budeme podporovat zvyšování povědomí dětí vyrůstajících v dětských domovech a jiných zařízeních institucionální péče o jejich právech. Zasadíme se o vznik úřadu dětského ombudsmana. Zvýšíme participaci dětí z dětských domovů a jiných zařízení institucionální péče na rozhodování o záležitostech, které se jich týkají. Zavedeme opatření na prevenci umisťování dětí do zařízení náhradní péče ze sociálních důvodů. Zasadíme se o důslednější sociální práci se sociálně slabšími rodinami, aby se tak dítě mohlo navrátit ke své rodině. Zasadíme se o zavedení systematického vzdělávání řídících pracovníků v zařízeních ústavní péče a o zavedení systematického monitoringu jednotlivých zařízení ústavní péče.

Na alarmující situaci v systému ústavní péče v České republice pravidelně upozorňují nejenom domácí a zahraniční média, ale i zahraniční instituce včetně EU a Rady Evropy. Počty dětí umístěných v ústavní výchově jsou jedny z nejvyšších v EU. V ústavní výchově pod resorty MŠMT, MPSV, MZ se celkem nachází více než 20 tisíc dětí. Počet dětí v samotných dětských domovech v České republice je téměř 7 tisíc.

Děti z dětských domovů a dalších zařízení ústavní péče důsledkem špatného fungování a nastavení systému ústavní péče mají oproti dětem z rodin nesrovnatelně těžší přístup ke vzdělání a pracovním příležitostem po odchodu z ústavního zařízení. Jejich ztíženou pozici na pracovním trhu například dokazuje Mezinárodní analýza situace mladých lidí odcházejících z náhradní péče (SOS dětské vesničky), která upozorňuje i na nedostatečnou přípravu dětí na odchod z ústavních zařízení.

Stávající stav systémové kontroly je nedostatečný, protože ke kontrolám zařízením dochází pouze po upozornění na pochybení. Umísťování dětí do zařízení ústavní péče se často děje ze sociálních důvodů. Ukazuje se, že se jedná o neúnosnou situaci, neboť zvyšující se počty dětí v ústavních zařízeních také znamenají zvyšující se počet mladých lidí, kteří jsou po odchodu ze zařízení nedostatečně připraveni na zapojení se do fungování společnosti.

Jako preventivní opatření může sloužit systematická spolupráce se sociálně slabšími rodinami. Pokud však k odebrání dítěte rodině došlo, tak je poté nutné, aby se se sociálně slabou rodinou pracovalo na její situaci, aby se dítě mohlo vrátit. Vzhledem k vysokému počtu dětí v ústavních zařízeních je instituce dětského ombudsmana nezbytná, což je zvláště viditelné při srovnání s Norskem, ve kterém i přes nižší počet dětí v ústavní výchově institut dětského ombudsmana existuje. zavřít

Zvýšíme ochranu práv dětí, kruté tresty do výchovy nepatří.

Výbor pro práva dítěti OSN (dále jako „Výbor“), který dohlíží na plnění Úmluvy, opakovaně uvedl, že tělesné tresty jsou násilím na dětech, a proto vyzval signatářské státy k zákazu a odstranění všech forem fyzických trestů a jiných degradujících a krutých forem trestání dětí. Zákaz bití dětí je zaveden v drtivé většině států EU. Zatímco dospělé osoby požívají zákonné ochrany před všemi formami násilí, násilí na dětech formou fyzických trestů je pácháno zcela legitimně bez možnosti se bránit.

Výbor pro práva dítěte OSN, který dohlíží na plnění Úmluvy OSN o právech dítěte proto vyzval Českou republiku k přijetí explicitního zákazu fyzických trestů na dětech. V zemích, kde byl zákaz tělesných trestů zaveden, bylo prokázáno snížení výskytu násilí na dětech. Tresty za bití dětí,se tam však neudělují za jediné plácnutí na zadek. Výbor pro práva dítěte OSN opakovaně uvedl, že tělesné tresty jsou násilím na dětech, a proto vyzval k zákazu a odstranění všech forem fyzických trestů a jiných degradujících a krutých forem trestání dětí. Výbor vyzval Českou republiku k přijetí explicitního zákazu fyzických trestů na dětech v prostředí rodiny, školy i všude jinde a ke zvyšování společenského povědomí o vhodnějších výchovných prostředcích, které ctí důstojnost dětí a vedou děti k respektu druhých. Zákaz fyzického trestání dětí lze považovat za mezinárodněprávní závazek ČR vyplývající z Úmluvy.

Legitimita fyzického trestání dětí vnáší do společnosti vnímání násilí jako běžné součásti života. Nemyslíme, že násilím lze naučit dítě respektovat a prosazovat hodnoty demokratické společnosti. Osoby, které jsou v dětství fyzicky trestány, jsou v dospělosti náchylnější k násilnému chování, mj. i v partnerských vztazích. Zákaz fyzických trestů na dětech je tak možné vnímat i jako jeden z prostředků prevence domácího a partnerského násilí a násilného chování ve společnosti obecně. Dětí jsou budoucností společnosti, pečujme o ně s patřičným respektem k jejich jedinečnosti. Žádné násilí na dětech není ospravedlnitelné a každému násilí na dětech lze předcházet. zavřít

Připravíme a přijmeme zákon o ochraně práv duševně nemocných a podpoříme transformaci systému psychiatrické péče, která umožní lidem se zkušeností s duševní nemocí dostat se z velkých ústavů do komunitní péče a vrátit se co nejrychleji do běžného života.

V zemích EU je v posledních desetiletích patrný znatelný nárůst psychických nemocí, neustále narůstá počet lidí, kteří vyhledávají či potřebují psychiatrickou péči. Podílí se na tom řada faktorů, jako je narůstající civilizační stres, rozpad modelu základní rodiny atd. Všechny vyspělé západní země mají na rozdíl od České republiky samostatný zákon o ochraně práv duševně nemocných. V naší zemi je psychiatrická péče dlouhodobě podfinancovaná a koncentrovaná do velkých ústavů. V průběhu léčby i následné péče je často zasahováno do řady základních práv pacientů: práva na osobní svobodu a bezpečnost, práva na zachování lidské důstojnosti, práva na soudní ochranu a účast v soudním řízení, práva na informace a ochranu svých osobních údajů, jak to vyžaduje Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, která se od února 2010 stala součástí našeho právního řádu. Jedním z projevů podfinancování je i nedostatečná návaznost péče mezi ústavní, ambulantní péčí a sociální pomocí, což činí systém méně efektivním a v konečném důsledku i dražším. Podporujeme proto rozvoj komunitních, terénních služeb pro duševně nemocné, chráněné či sociální bydlení, chráněnou práci, a to především formou zřizování sociálních firem. zavřít

Odmítáme přístup k člověku založený na věku a jakékoli znevýhodňování na základě věku. Rozšíříme prostor pro lidi v seniorském věku k aktivnímu, důstojnému a kvalitnímu životu a umožníme jim být ve společnosti slyšet.

Podpoříme zapojení seniorů v komunitním a spolkovém životě. Nechceme přijít o mnohostranný potenciál seniorské generace. Názor starší generace je nenahraditelný, teprve jeho doplněním do celkové názorové mozaiky společnosti vznikne plnohodnotný výsledek. Budeme zvyšovat povědomí společnosti o postavení seniorů, budeme podporovat celoživotní učení, zaměstnávání starších pracovníků a seniorů a jejich nediskriminaci na trhu práce, dobrovolnictví a mezigenerační spolupráci a kvalitu života ve stáří. Chceme rozvíjet společnost založenou na úctě ke stáří i respektu k mládí. Přístup k člověku na základě jeho příslušnosti k věkové kategorii omezuje jeho možnosti a zavádí do společnosti stereotypy a rozpory mezi generacemi. zavřít

Prosadíme komplexní návrh, jak řešit situaci v českých „ghettech“, vyvést občany ohrožené chudobou ze sociálního vyloučení a odstranit napětí mezi Romy a většinovou společností.

Státní politika ČR vynakládá naprostou většinu finančních prostředků na sanování negativních důsledků současného stavu oproti cílené a masivní prevenci eskalování problémů spojených se sociálním vyloučením. Přichází tak podle Světové banky minimálně o 9 miliard ročně. Romové tvoří 70 % z celkového počtu občanů v situaci sociálního vyloučení, v níž se nachází celkově přibližně 80 tisíc obyvatel. V sociálně vyloučených lokalitách se míra nezaměstnanosti pohybuje v rozmezí 70-100 %. Více než jedna třetina dětí, žijících v sociálně vyloučeném prostředí, nenavštěvuje základní školu hlavního vzdělávacího proudu a je vzdělávána v bývalých zvláštních školách. 

Strana zelených připravila soubor ucelených opatření, které povedou k dlouhodobému řešení sociálního vyloučení nejen v kritických lokalitách, ale na území celé České republiky. Opatření spočívají především v pěti klíčových oblastech: vzdělávání, sociálních službách, bydlení, bezpečnosti a aktivní politice zaměstnanosti, na niž vlády de facto rezignovaly. Efektivní cesta k řešení sociálního vyloučení nevede skrze samotnou represi, ale především prostřednictvím šance na kvalitní vzdělání a včasnou sociální pomoc. Bezpečnost pro všechny je součástí kvality života. Obce mají klíč k nastavení zodpovědné sociální politiky, avšak stát dnes není pro obce ani neziskové organizace spolehlivou oporou. Proto posílíme roli Agentury pro sociální začleňování a vytvoříme podmínky pro zvýšení participace Romů na hledání řešení a jejich realizaci. zavřít

Pomůžeme lidem bez domova vrátit se pod střechu.

Na ulici se může dostat každý. Jedině podporou kvalitní terénní sociální práce, dostatečnou sítí sociálních služeb, které lidem bez domova umožní přespat, umýt se, najíst se a pomůžou najít práci, je možné s respektem ke každému lidskému příběhu připravit návrat pod střechu. K sociálně vyloučeným nesmí být společnost lhostejná. zavřít

Osvobodíme od DPH potraviny darované za účelem nasycení lidí v sociální nouzi.

V kontejnerech obchodních řetězců je mnoho nezávadných potravin s prošlou lhůtou, které by nasytily dvojnásobek lidí, než kolik jich hladoví. Přesto se řetězcům nevyplácí darovat je do potravinové banky, protože by musely platit DPH, kdežto při likvidaci ne. Výjimku – odpuštění DPH – uděluje Ministerstvo financí. Souhlasit musí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Po odpuštění DPH by potraviny ve větší míře putovaly do České federace potravinové banky, která zajišťuje jejich distribuci (dnes jich získává málo – i kvůli DPH). V ostatních zemích EU výjimka existuje. zavřít

Zahájíme začleňování migrantů zákonnou, koncepční i finanční podporou v integračních aktivitách obcí, škol či neziskových organizací.

V Česku v současnosti žije okolo 500 000 legálně pobývajících cizinců, přesto země stále nemá vypracovanou závaznou koncepci integrace (existují pouze nezávazné koncepční dokumenty, které nejsou naplňovány). Navíc veškerá integrační opatření, která jsou v zemi realizována, jsou financována téměř výhradně ze zdrojů EU, proto nemohou být zahrnuti občané EU (40 % všech cizinců). Absence závazného dokumentu vede k nesystémovému přístupu k integraci cizinců. Navíc z důvodu kolísavosti finančních dotací není integrace cizinců řešena v dlouhodobém časovém měřítku, ale nárazově, podle potřeby.

Hlavním cílem zákona je zavázat jak stát, tak i obce s vyšším počtem cizinců (kteří jsou zde hlášeni a obce na ně získávají peníze) k vyčleňování části svých rozpočtů na pro-integrační opatření. Závazná právní norma by pomohla např. školám s vyšším počtem žáků cizinců snadněji získávat asistenty pedagogů, obcím vytvářet specializované odbory, které by se integraci a soužití majority a minorit koncepčně zabývaly (současná praxe je, že otázka cizinců je spravována odbory prevence kriminality), neziskovým organizacím koncepčně a systémově pracovat, atd., navíc by do integračních opatření mohli být zahrnuti i cizinci ze zemí EU. zavřít

Podpoříme vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích státní správy a vědeckých institucí.

Nerovné postavení mužů a žen ve společnosti se mimo jiné odráží v oblasti politického rozhodování. Spravedlivý přístup k rozhodovacím pozicím je přitom otázkou lidských práv a sociální spravedlnosti. Vyrovnanější zastoupení žen a mužů v politickém a veřejném rozhodování může zároveň obohatit rozvoj demokratické společnosti a zvýšit kvalitu života jak žen, tak mužů. Poměr mezi ženami a muži ve volených funkcích i ve státní správě by měl více odpovídat jejich podílu ve společnosti. Ženy jsou v současnosti v politických pozicích zastoupeny mezi 17,5 % (zastupitelstva krajů) a 22 % (Poslanecká sněmovna).

Obdobně nízké zastoupení žen přetrvává i na rozhodovacích pozicích v rámci státní správy (náměstkovské pozice zastává pouze 10 % žen) a ve vedení vědeckých institucí (18 %). Ženy na druhou stranu v současnosti tvoří 56 % studentů a studentek všech vysokých škol a 60 % jejich absolventů a absolventek. Ženy zároveň tvoří 43 % ekonomicky aktivního obyvatelstva ČR. Přesto zůstávají ženy nadále výrazně podreprezentovány v rozhodovacích pozicích. Tato skutečnost je důkazem toho, že dochází k plýtvání talentem žen a že vyšší účast žen v rozhodovacích pozicích je třeba aktivně podporovat. zavřít

Posílíme služby pomoci obětem domácího násilí: podpoříme vytvoření systému programů pro pachatele domácího násilí a na druhé straně vzdělávací a osvětové aktivity zaměřené na veřejnost, včetně vzdělávání na školách skrze rámcové vzdělávací programy. Rovněž podpoříme specializaci orgánů Policie ČR a justice na případy domácího násilí a zasadíme se o ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.

Domácí násilí a další formy genderově podmíněného násilí představují zásadní společenský problém, který se dotýká životů milionů občanek a občanů ČR. Dle mezinárodních i tuzemských výzkumů některou z forem partnerského či domácího násilí zažívá každá třetí žena.

Výzkumy rovněž ukazují, že domácí násilí probíhá ve více než 70 % případů v rodinách, kde jsou přítomny děti.
Domácí násilí a genderově podmíněné násilí představují porušení lidských práv a jsou jedním z nejzávažnějších projevů přetrvávajících genderových nerovností. V systému prevence domácího násilí a pomoci jeho obětem v ČR přetrvává řada nedostatků. Jedná se zejména o nedostatečné kapacity sociálních služeb, nedostatečnou pozornost věnovanou vzdělávání příslušných orgánů, které přicházejí do styku s oběťmi domácího násilí, a absence systematických programů pro pachatele domácího násilí.

Závažným problémem je rovněž skutečnost, že v důsledku genderových stereotypů a nerovností je domácí násilí částí populace nadále považováno za přijatelné. Domácí násilí má rovněž závažný dopad na státní rozpočet. Nedávná studie ukázala, že následky domácího násilí stojí státní rozpočet ČR každoročně 1,328 miliard Kč. Jedná se o náklady na řešení případů domácího násilí (policejní a justiční orgány, sociální služby a zdravotnictví). zavřít

Budeme podporovat bourání genderových stereotypů v médiích a reklamě skrze regulaci obsahu reklamy a nestereotypní mediální obsahy.

V České republice existuje dostatečná struktura a možnosti sledování a pozitivní regulace obsahu médií, tedy obsahu vysílání, nicméně možnosti regulace a samoregulace v otázce zobrazování žen a mužů v médiích (a ostatních souvisejících zobrazení) nejsou plně využívány. Na způsob zobrazování žen a mužů v médiích, na informování o skupině žen a skupině mužů a na dostatečném zastoupení obou skupin v rozhodovacích pozicích není kladen důraz, který by si tato problematika zasluhovala. I nadále se setkáváme s reklamou, která je sexistická, degradující muže/ženy, starší osoby nebo podporující stereotypy, stejně tak se vyskytují pořady, které stereotypy podporují. Pro kultivaci společenského prostoru je proto třeba dbát na větší důraz na úroveň médií v oblasti nevhodné produkce reklam a pořadů. zavřít

Zasadíme se o vznik legislativy regulující prostituci.

Česká republika v současné době prostituci jako takovou na celonárodní úrovni právně neupravuje. Otázky veřejného pořádku jsou v pravomoci obcí, jejichž právní předpisy (obecně závazné vyhlášky) stanovují zákazy výkonu (zejména pouliční) prostituce. Porušení těchto vyhlášek je sankcionováno. Diskuse o fenoménu prostituce a možnostech jeho právní úpravy zatím nebyla společensky otevřena, je nutné diskuzi otevřít a vytvořit legislativu, která vyjde vstříc jak potřebám měst a obcí, tak osobám pracujícím v sex byznysu. zavřít

Zdraví v dobrých rukou

Provedeme nestranné vyhodnocení regulační funkce poplatků ve zdravotnictví. Snížíme poplatek za pobyt na lůžku v nemocnici na 60 korun za den v souladu s nálezem Ústavního soudu ČR s maximální délkou platby za měsíc. Zrušíme všechny regulační poplatky pro děti do 18 let.

Ukazuje se, že regulační poplatky ztrácejí svoji funkci, a proto je nutné je zrušit u dětí do 18 let a zavést tam, kde mají svou funkci, např. při návštěvě pohotovosti.zavřít

Podpoříme zdravou výživu v základních školách aktualizací spotřebního koše pro školní jídelny, zastavením prodeje nezdravých potravin a doslazovaných nápojů ve školách.

Výživa dětí ovlivňuje jejich zdraví, chování i akademické výsledky. Školy by měly být zdravým prostředím a dobrým příkladem pro všechny děti.zavřít

Posilíme prevenci nemocí za významné účasti zdravotních pojišťoven.

V rámci výchovy ke zdraví bude Strana zelených podporovat šíření znalostí o základních projevech nemocí a doporučených postupech samovyšetřování a sebepéče. Ve školách by se tématu zdraví mělo dostat mnohem větší pozornosti. Podpora zdraví pro dospívající by měla být zaměřena na zdravý životní styl, prevenci nechtěného těhotenství, prevenci přenosných chorob včetně HIV/AIDS a v neposledku pak předcházení úrazům.

Musíme rozšiřovat znalosti zásad poskytování první pomoci, standardů zdravotní péče, informace objektivního typu (žebříčky zdravotnických zařízení) i subjektivního hodnocení kvality péče (čeho si má pacient ve zdravotnickém zařízení s ohledem na kvalitu péče všímat) a znalost uznávaných metod komplementární/alternativní medicíny. Domníváme se, že je třeba dohlížet, aby zdravotní pojišťovny dostatečně a efektivně využívaly fondy na financování preventivních programů. Pokud ne, mělo by to být kvalifikováno jako vážné porušení jejich kázně.zavřít

Posílíme prevenci vzniku závislostí.

Podpoříme zvýšení zdanění tabáku a regulace obsažené v úmluvách o tabáku. Zelení se zasadí o legislativní rozlišení drog podle zdravotních a sociálních rizik – nikoli politických předsudků, ale podle odborných studií a faktů. Chceme podporovat primární, sekundární i terciární prevenci s cílem chránit společnost, především děti a mládež. Proto chceme novelizovat také zákon o ochraně před návykovými látkami. Formou osvěty chceme podporovat zodpovědný přístup k legálním drogám.

Tvrdé tresty a represivní opatření chceme zaměřit především na organizovaný zločin a dealery tvrdých drog. Budeme proto usilovat o ratifikaci Úmluvy OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu, která zlepšuje mezinárodní koordinaci a právní postihy proti organizovanému zločinu a která pomůže zamezit příliv drog do České republiky.

Jsme pro dekriminalizaci konopných drog. Budeme se zasazovat o omezování kouření a alkoholismu. Jsme pro zákaz kouření v restauracích i na frekventovaných veřejných prostranstvích. Budeme usilovat o lepší finanční podporu neziskových organizací působících v oblasti protidrogové prevence. Víceletá podpora by měla umožnit stabilnější financování dlouhodobých programů, zároveň by však neměla vyloučit možnost vytváření nových inovativních projektů.zavřít

Podpoříme všeobecnou dostupnost kvalitní zdravotní péče.

Každý z nás se – i při sebelepší prevenci – čas od času ocitne v nemocnici nebo v ordinaci. Proto potřebujeme účinné, kvalitní a přívětivé zdravotnictví, které přitom nezruinuje náš společný rozpočet. Strana zelených usiluje o to, aby se udrželo a dále rozvíjelo moderní, efektivní a solidární zdravotnictví jako veřejná služba dostupná každému. Kvalitní zdravotní péče musí být garantována všem; nikomu nemůže být odepřen typ péče, který potřebuje, jen z ekonomických důvodů. Tento garantovaný systém zdravotní péče vychází z principu povinné solidarity financované z veřejných zdrojů a je založen na zákonném pojištění.

Pacient si může připlatit za nadstandardní služby. Za nadstandard však nepovažujeme žádnou formu zdravotní péče jako takové, ale jen zvýšené pohodlí pacienta nebo zákroky, jež nejsou lékařsky indikovány. Prosazujeme jasné legislativní zakotvení odborných a finančních vztahů v trojúhelníku, který tvoří poskytovatel zdravotní péče, pacient a zdravotní pojišťovna.

Chceme, aby si lidé mohli svobodně vybírat z veřejných a soukromých zdravotnických zařízení i mezi jednotlivými pojišťovnami. Prosadíme rovnoprávné postavení zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich vlastnictví a právní formu – navrhneme nahradit tzv. zákon o neziskových nemocnicích novým, v prostředí EU standardním zákonem o neziskových organizacích.

Nepodporujeme (soukromé vlastnictví ani) privatizaci veřejných zdravotních pojišťoven. Podmínkou pro fungující konkurenční prostředí ve zdravotnictví je pluralita vlastníků zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven. Pro zamezení vzniku škodlivých monopolů považujeme za nezbytné neumožňovat vzájemné vlastnické propojení zdravotních pojišťoven, zdravotnických zařízení, lékáren, distributorů léčiv a zdravotnického materiálu.zavřít

Obnovíme páteřní síť veřejných zdravotnických zařízení.

Stát ve spolupráci s kraji koncepčně vytvoří decentralizovanou síť páteřních neziskových zdravotnických zařízení ve veřejném vlastnictví, jež budou poskytovat kvalitní péči v povinném rozsahu. Budeme prosazovat zavedení standardů zdravotní péče zákonem nebo vyhláškou, jejich průběžnou aktualizaci a plné hrazení standardní péče ze zdravotního pojištění. Tyto odborné léčebné standardy se nedotknou práva pacientů na zdravotní péči v souladu s poznáními lékařské vědy a budou určeny na úrovni vědeckého poznání.

Metody a léčebné postupy, které stát do odborných léčebných standardů zařadí, musí být vybírány podle konkrétních a měřitelných odborných kritérií na principech vysoké kvality a medicíny založené na důkazech. Jejich tvorbou se musí zabývat odborné lékařské společnosti, lékařská komora a poskytovatelé zdravotní péče tak, jak je tomu v zahraničí. Celý proces tvorby závazných léčebných standardů by měl být řízen a kontrolován nezávislou, odborně erudovanou a státem zřízenou institucí a proces jejich vzniku by měl být jasně definovaný.

Naším cílem je stabilizace růstu výdajů systému zdravotního pojištění v souladu s úrovní růstu mezd. Zelení však považují za nezbytné, aby byly nastaveny sociálně citlivé regulační mechanismy, které v praxi povedou ke snížení nadužívání či zneužívání služeb solidárního zdravotnictví.zavřít

Zprůhledníme smluvní vztahy lékařů a farmaceutických firem.

Potřebujeme jasnější pravidla vztahu firem a lékařů/lékařek. Všechny smlouvy musí být písemné – v souladu s Obchodním zákoníkem a Zákonem o veřejných zakázkách – a zveřejněné na internetových stránkách zdravotnického zařízení. Pokud je lékař zaměstnancem, musí ve vztahu s firmou figurovat zdravotnické zařízení; s firmami musí jednat jen pověření lékaři.

Sponzorování nesmí být žádným způsobem podmiňováno ani předepisováním léků, léčebných prostředků nebo zdravotních pomůcek, ani ovlivňováním léčebné praxe, klinických studií, pozitivních listů, výuky, publikační činnosti apod. Pokud firma hodlá poskytnout sponzorský dar, považujeme za transparentní a správné, aby jej poukázala k tomu účelu zřízené nezávislé nadaci. Nadace dar, na základě transparentního výběrového řízení, přerozdělí lékařům, odborným společnostem nebo zdravotnickým zařízením.

Navrhneme takové legislativní změny, aby farmaceutické firmy (resp. dodavatelé léčebných prostředků, zdravotních pomůcek apod.) musely ze zákona své dary zveřejňovat v nově zřízeném a veřejně přístupném centrálním registru. Zadání studie účinnosti léků musí obsahovat přesvědčivé zdůvodnění jejího účelu a způsob realizace. Studii musí být možné zadat jen prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv a musí o ní být informovány smluvní zdravotní pojišťovny. Podmínkou zařazení pacienta do studie je jeho písemný souhlas.zavřít

Zajistíme dostupnost léků a zdravotnického materiálu.

Cílem lékové politiky je zajistit dostupnost účinných, kvalitních a bezpečných léčiv a zdravotnického materiálu pro celou populaci za přijatelnou cenu a za sociálně přijatelných podmínek. Z toho vychází i nastavování regulací a motivací, které je třeba vnímat komplexně a které musí obsahovat nejen regulaci cen pro veřejné prostředky, ale také kontrolu účelnosti předepisování, měření nákladové efektivity vynaložených prostředků a opatření k zajištění co největší bezpečnosti uživatelů.

Je nezbytné, aby spoluúčast pacientů na lécích a zdravotnických prostředcích byla srozumitelně definována a pro regulaci cen a stanovování úhrad z veřejných prostředků skutečně uplatňována zcela transparentní pravidla stanovená zákonem. Výše úhrady léčiv se stejnou účinnou látkou má být stanovována na principu shodné úhrady za definovanou denní dávku léčiva. zavřít

Navýšíme platby za státní pojištěnce jako akutní řešení, nutné je však zprůhlednění a zefektivnění celého systému.

Při současné kritické situaci systému zdravotního pojištění je zvýšení plateb za státní pojištěnce nezbytné. Návrh na navýšení této platby o 77 Kč na 800 Kč za jednoho státního pojištěnce však řeší pouze akutní situaci ve financování zdravotnictví. Nutné je zprůhlednění a zefektivnění celého systému.zavřít

Omezíme plýtvání s léky, prosadíme elektronické aukce na nákupy služeb a léků.

Je nutné nastavit skutečně racionální farmakoterapie a zásadně omezit plýtvání s léky. Povinné elektronické aukce na nákupy služeb, léků a zdravotnického materiálu u nemocnic a pojišťoven by byly přínosné zejména pro nemocnice. Zprůhledníme nákupy služeb, léků a zdravotnického materiálu, zavedeme rovnou soutěž a snížení cen.zavřít

Podporujeme rozšiřování paliativní péče. Odmítáme ale zavádění euthanasie.

Stát se má na zdravotní péči dívat zejména očima pacientů. Prosazujeme důslednější ochranu jejich důstojnosti a práv, posun od paternalistického pojetí k partnerskému. Pacient musí být ve zdravotnictví 21. století tím, kdo má zásadní slovo při rozhodování, a není jen pasivním „předmětem“ léčby. Zasadíme se o rozšíření pravomocí organizací a sdružení pacientů. Konkrétně budeme prosazovat a posilovat účast pacientských organizací při dohadovacích řízeních o ceně léčiv, úhradách a vytváření standardů zdravotní péče.

Chceme, aby stát připravoval pravidelně publikované a snadno přístupné žebříčky kvality různých zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven i jimi poskytovaných služeb (s jednotnou metodikou). Každý má právo si zvolit takové zařízení, které mu umí nejlépe pomoci, a dobře hospodařící pojišťovnu.

Zelení podporují rozšíření sítě ambulantních a stacionárních hospiců, které poskytují komplexní paliativní péči umírajícím i jejich blízkým, a poskytování těchto služeb v domácím prostředí pacientů (mobilní hospice) tak, aby tato péče pokrývala rovnoměrně území celého státu v souladu s potřebami občanů. Péče o důstojnost lidského života až do posledního okamžiku patří k našim základním hodnotám. Proto odmítáme zavádění euthanasie, práva na dobrovolné ukončení života nevyléčitelně nemocného, do našeho právního řádu.zavřít

Umožníme informovanou volbu rodičů neočkovat dítě.

Očkování má nepopiratelný význam pro udržování zdravotního stavu populace, to však nemůže vést ke kriminalizaci rodičů, kteří například chtějí sami zvolit nejvhodnější dobu očkování pro své dítě. I v případě očkování musí existovat rozumná možnost volby.zavřít

Podpoříme využití alternativní medicíny.

Podporujeme změnu ve vnímání komplementární medicíny: alternativních metod, které mohou konvenční péči o zdraví doplňovat. Navrhujeme proto metody, u nichž panuje shoda o pozitivním účinku na lidské zdraví, hradit ze zdravotnického připojištění. Provozovatelé alternativních léčebných postupů by byli certifikováni.zavřít

Nepřipustíme privatizaci veřejných zdravotních pojišťoven.

Zdraví není byznys, na němž by měl kdokoli vydělávat a k němuž by měl kdokoli mít horší přístup než někdo jiný. Připravíme naopak právní úpravu veřejných institucí v oblasti zdravotnictví, a tím zajistíme jejich průhlednější financování a spravování.zavřít

Podpoříme po vzoru většiny vyspělého světa zákaz kouření v restauracích.

Česká republika je poslední zemí v EU, která neomezuje kouření v restauracích. Všechny ostatní země již částečný či úplný zákaz kouření v těchto veřejných prostorách zavedly. Milióny zákazníků a desetitisíce zaměstnanců v provozech veřejného stravování jsou tak vystaveni zdraví škodlivému kouři. Zaměstnanci restaurací jsou posledními pracovníky, kteří ještě nemají nárok na nekuřácké pracovní prostředí. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že takové opatření vede ke snížení spotřeby cigaret, zlepšení zdraví obyvatel a zároveň restaurace mohou dále prosperovat.zavřít

Podporujeme otevření systému veřejného zdravotního pojištění všem legálně pobývajícím cizincům na území České republiky bez ohledu na typ či účel pobytu.

Na současném stavu významně tratí stát, zdravotnická zařízení, česká společnost jako celek a samozřejmě i cizinci. Jediný, komu vyhovuje a kdo z něj těží, jsou komerční zdravotní pojišťovny. Z půl milionu migrantů legálně pobývajících v ČR nemá v důsledku pojišťovnického lobbingu celá 1/5 přístup k systému veřejného zdravotního pojištění (VZP). Jsou jimi cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu bez statusu zaměstnance, podnikatelé, děti, ekonomicky neaktivní příbuzní usazených migrantů/Čechů, studenti, atd. Avšak cizinci jsou povinni pojištění mít, proto si kupují tzv.kKomerční pojištění. Není ale zákonem taxativně stanovené (kromě celkově částky min. krytí), co musí krýt. Např. léčbu infekčních (vč. TBC) nebo chronických (cukrovka) nemocí komerční pojištění nekryje.

Nevýhody současného stavu: lékaři neví, co je kryto a někdy cizinci nabídnou horší péči; cizinci ze strachu nekrytí léčby k lékaři nejdou a svou nemoc zanedbávají; děti vypadávají z preventivní péče; lékařská zařízení se mohou dostávat do finančních problémů; po pěti letech pobytu cizinec získá TP a tím nakonec i vstup do vzp, ale to už může být v zanedbaném zdravotním stavu; ze systému těží pouze komerční pojišťovny (v roce 2011 činily příjmy hlavních 5 pojišťoven z komerčního zdravotního pojištění cizinců až 870,7 mil. Kč, zatímco náklady na pojistná plnění dosahovaly maximálně 192,25 mil. Kč)zavřít

Zpřístupníme informace o zdravotní péči a jejích podmínkách.

Dostupnost informací umožní pacientům stát se partnerem lékařů a sester při péči o své zdraví. Chceme, aby stát připravoval pravidelně publikované a snadno přístupné žebříčky kvality a efektivity různých zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven i jimi poskytovaných služeb (s jednotnou metodikou). K dispozici také musí být všechna zdrojová data – úspěšnosti operací, kvalita péče nebo spokojenost pacientů.

Data o veřejném zdraví umožní objektivní diskusi o nastavování parametrů zdravotních služeb, o způsobech rozhodování nebo o kvalitě péče. Zpřístupnění těchto otevřených dat umožní vytvářet inovativní služby pro občany, zároveň umožní kvalitnější zpětnou vazbu jednotlivým zdravotnickým zařízením jako podklad pro jejich další rozvoj.

Ve Velké Británii například zpřístupnění informací o úspěšnosti obdobných operací srdce v jednotlivých nemocnicích snížilo během 5 let úmrtnost při těchto operacích o 21 %. To jsou stovky zachráněných životů díky dostupnosti dat.zavřít

Podporujeme maximální transparentnost systému veřejného zdravotnictví. Informace o veřejném zdravotním pojištění, smlouvy mezi zařízeními a pojišťovnami nebo informace o výkonnosti a efektivitě jednotlivých zdravotnických zařízení musí být veřejně dostupné.

Zajistí to nejen průhledné nakládání s veřejnými prostředky, ale také efektivní kontrolu kvality práce jednotlivých zařízení. Podkladem pro koncepční rozhodování o rozvoji zdravotnictví nesmí být politické kontakty a lobbing, ale otevřeně přístupné informace. Každý má právo na informace, kolik do systému veřejného zdravotního pojištění odvedl a kolik z něj čerpal.

Systém českého zdravotnictví má mnoho problémů a netransparentnost jeho fungování je jedním z nich. Zpřístupnění informací umožní tvůrcům zdravotních politik rozhodovat se na základě reálných dat a nikoli netransparentního lobbingu. Občanům pak zprůhlednění finančních toků umožní lepší vhled do systému a povede je k odpovědnému vystupování v roli klienta veřejně financovaného zdravotnictví.zavřít

Stanovíme pravidla pro férový rozvoj digitalizace a informatizace zdravotnictví.

Digitální administrace ve zdravotnictví umožňuje zdravotnickým profesionálům věnovat více času pacientům a zároveň činí poskytování péče přehlednějším jak pro pacienta, tak pro management poskytovatelů i plátců péče. Digitální kontrola procesu poskytování diagnostické i léčebné péče spolu s aplikacemi pro podporu klinického rozhodování vedou k bezpečnější a kvalitnější péči pro pacienta a efektivnější alokaci prostředků veřejného zdravotního pojištění ve prospěch skutečně potřebných. Vše ovšem za dodržení maximálních standardů ochrany osobních údajů a lidského soukromí.zavřít

Vzdělávání a věda

Chceme, aby předškolní vzdělávání představovalo jak pomoc rodičům, tak cílenou podporu dětem, které to potřebují.

Zelení si uvědomují, že dobré a dostupné předškolní vzdělávání pro všechny děti tvoří základ jejich úspěchu v dalším vzdělávání i v začlenění do společnosti, ale přispívá také k udržitelné kvalitě života v českých obcích. Je tedy nutné brát v potaz jednak právo všech dětí na zabezpečení dobrého začátku školního vzdělávání, jednak potřeby zaměstnaných rodičů.

Jsme přesvědčeni, že čím obtížnější jsou sociální podmínky, v nichž dítě vyrůstá, tím dříve ho mají instituce předškolního vzdělávání začít podporovat. Zavedeme zákonný nárok na místo pro dítě ve školce od tří let věku. Obnovíme veřejné jesle pro děti od jednoho roku věku s garancí místa pro každé dítě od dvou let. zavřít

Zavedeme všeobecnou předškolní konzultaci pro všechny děti rok před zápisem do základní školy.

Předškolní vzdělávání zatím v ČR netvoří součást povinného vzdělávání. Považujeme za neudržitelné, že při současném stavu se případné vývojové nedostatky dítěte, které leckdy vedou až k odklonu mimo hlavní vzdělávací proud (přeřazení žáka do základní školy praktické apod.), mohou odhalit teprve půl roku před zahájením školní docházky při zápisu. Navrhujeme proto, aby po dosažení věku 5 let každé dítě procházelo předškolním vzděláváním a výchovou. Mohlo by je absolvovat buď doma, nebo v prostředí společného vzdělávání, tedy v obecních, firemních nebo jiných mateřských školách.

Konzultace o formě předškolního vzdělávání by se týkala pouze dětí, které jsou dosud vzdělávány doma, a probíhala by rok před zápisem do školy, tedy ve věku 4 1/2 až 5 1/2 roku dítěte (přičemž by se jí mohly zúčastnit i mladší děti). Cílem konzultace by bylo ověřit, jestli vyspělost dítěte odpovídá jeho věku, a určit, jaká forma vzdělávání v posledním období před nástupem do školy je pro něj nejvhodnější, tak aby bylo zajištěno jeho úspěšné zařazení do hlavního vzdělávacího proudu. Děti starší 5 let, které by na základě této konzultace začaly docházet do mateřské školy a pocházely by z nízkopříjmových rodin, by byly osvobozeny od poplatků za stravu. zavřít

Podpoříme rozvoj komunitních funkcí školy: společenského, kulturního a vzdělávacího centra místních společenství.

Všechny školy by se měly více otevírat veřejnosti, poskytovat zázemí pro místní občanskou společnost a nabízet orientaci v současném rychle se měnícím světě. Budeme proto podporovat intenzivnější spolupráci škol s dalšími partnery, jimiž jsou vedle rodičů obce, spolky, neziskové organizace, podnikatelé a všichni, kdo si uvědomují, že vzdělání určuje kvalitu života každého člověka i celé společnosti. Podpoříme tyto partnery v jejich nabídkách školám.

V centrech občanského vzdělávání se bude možné jednak naučit nejrůznějším novým dovednostem (např. práci s moderními informačními technologiemi), jednak získat poučený přehled o aktuálních politických, ekologických či ekonomických otázkách. Klíčové jsou také dovednosti, umožňující vstupovat do veřejného prostoru a aktivně jej ovlivňovat. Hranice mezi školou a okolím v dobrém slova smyslu nemá úplně zmizet nikdy – učíme se totiž po celý život. V té souvislosti posílíme odbornou připravenost středoškolských pedagogů pro vzdělávání dospělých, přesněji řečeno pro vzdělávání věkově různorodých skupin žáků a klientů. zavřít

Chceme, aby hodnocení sloužilo učení, ne kontrole. Testování má být na všech stupních vzdělávacího systému užíváno jako průběžná zpětná vazba především pro žáky, učitele a školy, nikoliv jako pouhá kontrola nebo dokonce jako sankční nástroj.

Strana zelených je hluboce přesvědčena, že jakékoliv testování znalostí a dovedností žáků má být využíváno výhradně pro podporu růstu kvality. Jsme proti takovému plošnému povinnému testování, při němž nebude jasné, kdo bude s daty disponovat, jak budou chráněna a především k jakému účelu a s jakými důsledky pro jednotlivce, školy a vzdělávací systém se budou využívat.

Nesouhlasíme ani s víceúčelovým využitím takto získaných údajů. Naopak hodnocení vedené náležitým záměrem (tedy zvyšováním kvality, nikoliv kontrolou a tresty) musí být prováděno na všech úrovních – od žáka přes učitele po školu. Učitelé musejí dostávat patřičné informace a podporu, aby dokázali všechny děti vzdělávat kvalitně a efektivně a aby i oni sami uměli hodnotit práci a výkon dětí, a to především s cílem zlepšovat samotnou jejich schopnost i chuť učit se. zavřít

Zavedeme standardizovaný zápis do základního vzdělávání.

Pro vyrovnání podmínek ve znevýhodněných regionech a lokalitách, v nichž se pedagogové potýkají s nelehkými výzvami, je třeba zajistit atraktivitu škol pro žáky, rodiče a v neposlední řadě i pro učitele. Skutečnou náročnost pedagogické práce v daném prostředí odhalí standardizovaný zápis do základního vzdělávání, který na rozdíl od současné podoby bude mít povinné společné složky. Díky němu rodiče znovu – půl roku před vstupem do školního vzdělávání – dostanou zpětnou vazbu o vývoji dítěte, zatímco školy budou moci návazně organizovat přípravná setkání či kurzy a získat i cílenou finanční a personální podporu. zavřít

Zachováme síť základních škol včetně vesnických malotřídek v současném rozsahu.

Aby bylo možné udržet stejné podmínky vzdělávání ve městech a na venkově (včetně dopravní dostupnosti), je nutné zachovat síť škol na venkově. To má značný význam pro udržení srovnatelné kvality života ve všech regionech ČR, charakteru krajiny i funkčního zemědělství a pro rozvoj venkovských regionů obecně. zavřít

Omezíme roli osmiletých gymnázií zvyšováním kvality základních škol.

Pokládáme za problematické, když žáci předčasně odcházejí do škol s lepší pověstí, zejména do osmiletých gymnázií, v nichž jsou nadměrně zastoupeny děti ekonomicky a vzdělanostně lépe situovaných rodičů. Považujeme proto za zásadní zvyšovat úroveň druhého stupně základních škol, aby všechny děti měly přístup ke kvalitnímu vzdělávání a rodiče neměli důvod víceletá (zejména osmiletá) gymnázia vyhledávat.

Již dlouho i v ČR existují základní školy, jejichž žáci a rodiče nemají zájem o odchod na víceletá gymnázia, neboť mají na své škole všechny předpoklady osobního rozvoje, například pestrou nabídku volitelných předmětů a individuálních projektů. Strana zelených bude podporovat šíření podobných příkladů dobré praxe a jejich posouvání na systémovou úroveň. Zároveň je třeba zvýšit dostupnost (čtyřletého) všeobecného středoškolského vzdělávání (gymnázia, lycea).

Rozšíření záběru gymnázií na významnou část populačního ročníku (40–50 %) povede k rozvoji sociálních a občanských kompetencí, které jsou u českých žáků v mezinárodním srovnání dlouhodobě velmi nízké, a navíc se neustále zhoršují. Nežádoucí selektivnosti školského systému chceme bránit také zachováním spádovosti základních škol, která podporuje rovný přístup ke vzdělání a sociální integraci (vedení školy nebude moci z důvodu naplněnosti odmítnout zapsat žáky z vlastního spádového obvodu). zavřít

Stabilizujeme systém státní maturity se stejnou úrovní náročnosti.

Systém státních maturit je potřeba stabilizovat a jednoznačně vymezit funkce této zkoušky. Maturita slouží jednak jako jeden z předpokladů pro vstup do terciárního vzdělávání, jednak jako kvalifikační ukazatel pro profesní život. Neslouží jako zpětná vazba pro další učení, k tomu je určen systém hodnocení v předchozím období. Všichni středoškolští studenti mají mít na konci svého studia přístup k jedné úrovni maturity bez nutnosti rozhodovat se předem pro vyšší či nižší úroveň; hodnocení této zkoušky bude vycházet z toho, jak náročné zadání si maturanti během ní zvolí a úspěšně vyřeší. Podoba státní maturity, kterou SZ prosazuje, tak bude rovněž plošně užitečná pro vysoké školy při přijímacím řízení.

Podpoříme rovněž propojení maturitní zkoušky s Evropským rámcem kvalifikací, aby tato zkouška byla uznatelná v celé Evropě a aby její části byly akceptovatelné jako kvalifikační doklady. Kromě toho budeme prosazovat, aby všichni žáci středních odborných škol mohli během studia ještě před maturitou získat výuční list v některém z nabízených oborů. zavřít

Posílíme důraz u všech typů středních škol na schopnost učit se a na osvojování všeobecných sociálních kompetencí.

Strana zelených si uvědomuje, že na základních i středních školách budeme vzdělávat děti a studenty pro profese, které ještě neexistují, a připravovat je na řešení dosud neznámých problémů. Středoškolské vzdělávání by mělo položit obecné základy pro dobrou orientaci v (nejen pracovním) světě, a to mimo jiné výukou jazyků a informačních technologií, zprostředkováním návyků a dovedností k sebevzdělávání, ale i kritickou prací s informacemi a formováním občanských postojů. Praktická složka středoškolského vzdělávání se bude realizovat u nejlepších odborníků, u konkrétních společností a firem, aby byli studenti připraveni na profesní výzvy v budoucím životě. zavřít

Ponecháme vysokým školám autonomii a samosprávu. Podpoříme takové změny zákonů, které odpolitizují správní rady vysokých škol a posílí v nich roli absolventů a zahraničních odborníků.

V poslední době sílí snahy odsunout orgány volené akademickou obcí a přivést do řízení vysokých škol politiky a podnikatele, a to bez jasně daných kvalifikačních předpokladů a pravomocí. V situaci, kdy klesá důvěra občanů v politiky a rozrůstá se korupce, to nepovažujeme za dobrý krok. Podporujeme tradiční roli vysokých škol jako nezávislé oblasti, kde rozhoduje odbornost, nikoliv politická podpora nebo obchodní výsledky. zavřít

Zavedeme hodnocení vysokých škol také na základě kvality výuky.

Vedle provozování vědy a výzkumu zůstávají univerzity stále školami, kde výuka probíhá prostřednictvím podílu studujících na vědecké a tvůrčí činnosti. Tuto formativní roli vysokých škol je třeba podpořit tím, že budou kromě počtu studentů, výsledků výzkumu a uplatnění absolventů hodnoceny i na základě kvality výuky. Přitom je možné zohlednit například počet hodin přímé kontaktní výuky, poměr studujících na jednoho vyučujícího nebo studentské a externí evaluace výuky. zavřít

Udržíme autonomii vysokých škol nejen ve výzkumu a výuce, ale rozšíříme ji také na ustavování akademických pracovníků (docentů a profesorů).

Přenesení pravomoci jmenovat docenty a profesory na orgány, které provádějí jejich výběr (vědecké rady, resp. rektory), omezí politické vlivy a posílí vazbu daného akademického pracovníka na konkrétní VŠ. Profesoři a docenti by neměli představovat politikum ani tím, že jejich tituly jsou „obchodovatelné“ mezi jednotlivými vysokými školami pro akreditační a jiné potřeby. Procedura ustavení docentů a profesorů a požadavky na ně by se v zásadě neměly měnit, ale místo řízení na žádost uchazeče by mělo jít o otevřená výběrová řízení. Akademická hodnost by se tedy pojila s konkrétním pracovním místem (jako je tomu v některých západoevropských zemích): vypisovala by se konkrétní pozice docenta či profesora (na dobu určitou nebo neurčitou) se stejnými kvalifikačními podmínkami, jaké si dnes v habilitačním nebo jmenovacím řízení stanovují jednotlivé školy. zavřít

Zasadíme se o institucionální zjednodušení a sjednocení podpory vědy.

Kvalitní vědecký výzkum přispívá k ekonomickému rozvoji země, ale jeho význam a vliv je mnohem širší. Vědecká a tvůrčí činnost by se tedy neměla hodnotit jen z ekonomického hlediska a při určování výzkumných priorit by neměla hrát hlavní roli krátkodobá „aplikovatelnost“ poznatků. Problém financování vědy v ČR spočívá jednak v nedostatečné finanční podpoře (což ukazují i mezinárodní srovnání), jednak ve způsobu rozdělování prostředků určených vysokým školám a veřejným výzkumným institucím. V některých zemích (například ve Velké Británii) se osvědčilo spojení cílené institucionální podpory s grantovými soutěžemi.

Tato kombinace existuje i v ČR, ale obě cesty financování narážejí na to, že nejsou vhodně nastavené způsoby prioritizace a hodnocení výzkumu a že se obtížně provádí nezávislá oponentura. Současná preference „aplikovaného výzkumu“ může vést k tomu, že se veřejné peníze na výzkum budou nepatřičně utrácet v komerčním sektoru (a tedy že se z veřejných prostředků budou podporovat soukromé zisky) a že na základní výzkum, bez nějž přitom žádné aplikace nemohou vzniknout, nezbude dostatek prostředků.

Podpora výzkumu je nyní rozdrobená mezi různá ministerstva, což znesnadňuje podporu kvalitního výzkumu a vyvolává podezření, že se tyto prostředky nevyužívají vždy adekvátně. Strana zelených bude prosazovat, aby se objem finančních prostředků vynakládaných na vědu zvýšil a aby se způsob jejich rozdělování zjednodušil a zprofesionalizoval. Je také nutné zvýšit finanční podporu provozu grantových agentur a ve spojitosti s tím i náležitě ocenit náročnou práci hodnotících odborníků-členů panelů. zavřít

Zavedeme namísto každoročního bodového hodnocení výsledků výzkumu odborné panely hodnotitelů konané jednou za několik let.

Strana zelených (stejně jako mezinárodní odborná veřejnost) se domnívá, že dosavadní snahy státu měřit vědecký výkon jedinců a institucí ve skutečnosti vědě škodí. Upřednostňujeme proto hodnocení odborníky (tzv. peer review přístup) jednou za několik let. Přitom se bude hodnotit nejen dosavadní výkon pracovišť a jednotlivců, ale také jejich perspektiva. Pravidla hodnocení budou předem definována, zveřejněna a podrobena diskusi. Díky tomu bude možné konečně začít přihlížet ke specifičnosti jednotlivých oborů, a také do hodnocení opět zahrnout tvůrčí činnosti, které jsou z něj nyní vyloučeny (např. psaní recenzí a popularizačních článků, editorská činnost nebo umělecký překlad). Strana zelených podporuje projekt Registr uměleckých výstupů i další snahy o zmapování a náležité zhodnocení výkonnosti uměleckých vysokých škol. zavřít

Podpoříme vznik centra pro výzkum a vývoj obnovitelných zdrojů energie.

Podpora výzkumu obnovitelných zdrojů energie: vznik společného výzkumného centra se spoluúčastí univerzit (např. ČVUT, VSCHT), Akademie věd, firem. Náplní by byl vývoj technologií, základní výzkum, adaptace současných světových trendů v podmínkách ČR, výchova nových odborníků, propagace čisté energetiky. zavřít

Zavedeme volnou přístupnost (open access) vědeckých výsledků financovaných z veřejných prostředků.

Výsledky vědeckých projektů financovaných z veřejných rozpočtů musejí být volně dostupné pro všechny občany. Grantové agentury jako podmínku financování výzkumu zavedou požadavek zveřenit výsledky ve volně dostupné formě (např. formou on-line vědeckých periodik) a určí na to část grantových prostředků. Institucionální podpora z veřejných rozpočtů by měla být podmíněna stejným požadavkem. zavřít

Zavedeme kariérní řád ve školství a na něj navážeme významně zvýšené učitelské platy.

Po vzoru jiných zemí budeme podporovat zavedení kariérního řádu pedagogů na základních a středních školách. Tento řád by zakotvoval postavení učitele podle příkladu jiných společensky důležitých profesí (definitiva v justici) a stanovoval by postupná kvalifikační kritéria pro dosažení této pozice (vzdělání, praxe, další atestace a vzdělávání jako předpoklad kariérního a platového růstu).

Zasadíme o to, aby si učitelé nemuseli během školního roku na vzdělávání a odbornou činnost brát dovolenou a aby škola byla k dalšímu vzdělávání svých pedagogů motivována. Strana zelených také prosazuje radikální navýšení učitelských platů na všech stupních aspoň na průměrnou úroveň platů v zemích OECD. Je to mimo jiné i jeden ze způsobů, jak zvýšit atraktivitu pedagogických profesí a dosáhnout toho, aby je vykonávali nejlepší absolventi všech typů vysokých škol, nejen pedagogických fakult. zavřít

Zasadíme se o posílení podpory pedagogů a o zavedení tvůrčího volna pro všechny učitele.

Strana zelených si váží náročné a odpovědné práce všech učitelů. Jejich činnost vyžaduje podporu, je nutné jim poskytovat motivaci a vytvářet podmínky pro celoživotní rozvoj, učení, sdílení zkušeností a mentoring. Proto rozšíříme vedení škol o asistenta ředitele, který bude v hospodářských a správních věcech komunikovat se zřizovatelem a starat se např. o čerpání grantů, a výrazně posílíme podpůrný pedagogický personál (psychology, pedagogické asistenty apod.). O náklady, spojené s touto podporou pedagogické činnosti, navýšíme normativ na žáka.

Budeme také prosazovat zavedení tvůrčího volna, a to každý pátý rok pro učitele na základních a středních školách; tvůrčí volno vysokoškolských pedagogů rozšíříme na každý sedmý semestr. Tvůrčí volno bude určeno jednak pro regeneraci, jednak pro sebevzdělávání a pro odbornou, vědeckou nebo tvůrčí činnost. Učitelé tak budou lépe připraveni čelit nárokům měnícího se světa, a navíc bude kompenzována jejich psychicky náročná práce – právě partnerské pojetí výuky vystavuje učitele nárokům, jaké u jiných profesí sotva najdeme. Pro školství, žáky i celou společnost není nic horšího než vyčerpaní a otupělí rutinéři. zavřít

Odmítáme zavedení školného na veřejných vysokých školách v jakékoli podobě.

Strana zelených odmítá zpoplatnění jakéhokoliv stupně veřejného vzdělávání, tedy i zavedení školného na veřejných vysokých školách za standardní dobu studia. Ani terciární vzdělávání totiž není jen individuální investicí, nýbrž také a především veřejným statkem. Společnosti by mělo záležet na tom, aby měla kvalitní lékaře, učitele, inženýry či právníky, ale také aby její členové uměli kriticky přistupovat k autoritám, pracovat s informacemi a fundovaně hájit vlastní názory. Vzdělání může zvýšit sociální nebo majetkový status jednotlivce, nesmí jím být ale předem podmíněno.

Vedle toho považuje Strana zelených školné na veřejných vysokých školách za nevhodný nástroj. V řadě zemí (USA, Velká Británie) školné (přímé i odložené) více problémů způsobilo, než vyřešilo. Po jeho zavedení se snížila veřejná podpora, což nezřídka vedlo ke skokovému navýšení školného. U odloženého školného se jasně ukazuje, že absolventi v pozdějším životě leckdy nedokážou tento závazek uhradit. Navíc není důvod vysílat do světa zadlužené mladé lidi.

V letech vládního angažmá Strany zelených (2007–2009) toto vše nebylo zřetelné, přesná podoba školného nebyla ujasněná a navíc se školné směšovalo s půjčkami a granty na podporu studentů. Strana zelených kriticky reflektuje současné trendy a myšlenku školného odmítá. Systém veřejné podpory studentů však budeme prosazovat i nadále, neboť si uvědomujeme, že i bez školného je vysokoškolské studium pro studenty a jejich rodiny nákladné. zavřít

Zasadíme se o efektivní výuku informatiky a programování na základních a středních školách.

Počítače pronikají do všech oblastí lidského života a vzdělávat kvalifikované pracovníky pro znalostní ekonomiku včetně hraničních oborů, ve kterých se IT prolíná např. s biotechnologiemi, energetikou nebo chemickým průmyslem představuje jeden ze slibných směrů rozvoje naší společnosti. Informační technologie mohou přinášet nová kvalifikovaná pracovní místa také v podnikatelsky jinak méně atraktivních regionech, obvykle také vznikají bez nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo exploatace zdrojů – informace jsou nejekologičtější komoditou.

Pro tato pracovní místa musíme podpořit zájem dětí oblast informatiky už na základních školách. Podobným směrem se vydalo například Estonsko (zavádí výuku programování už od první třídy) nebo Singapur. I v českém prostředí existují firmy, které se v IT oboru dokázaly prosadit na celosvětovém trhu. Na ně je třeba navazovat a podporovat vzdělání v této oblasti, pro tato pracovní místa totiž musíme mít dostatek kvalifikované pracovní síly. zavřít

Podpoříme vyšší aktivitu škol v oblasti osvěty rizik, které přináší online prostředí.

Zintenzivníme osvětu školáků a studentů o rizicích spojených s využíváním informačních technologií, zejména pak sociálních sítí – témata kyberšikany, ochrany soukromí na Internetu, osobní bezpečnosti nebo vytváření osobní digitální stopy. Podpoříme rozšíření výuky informační gramotnosti občana, což zahrnuje také finanční gramotnost nebo osvětu o využívání nástrojů určených k větší občanské participaci a aktivnímu občanství, jako jsou petice, žádosti o informace nebo podněty zastupitelstvům. zavřít

Podpoříme rozvoj environmentální výchovy a vzdělávání a jejich propojení s praktickým životem.

Lidé ve městech zcela ztratili kontakt nejen s přírodou a jejími procesy, ale i s běžným hospodařením a opatřováním obživy. Je žádoucí nabídnout možnost tyto vazby alespoň zprostředkovaně obnovovat. zavřít

Přeneseme praktickou výuku oborů odborného vzdělání včetně rozvoje měkkých dovedností žáků přímo do firemního prostředí. Firmy si náklady na vzdělávání učňů i studentů SŠ uplatní jako daňově odečitatelné.

Praktická složka středoškolského vzdělávání se bude realizovat u nejlepších odborníků, u konkrétních společností a firem, ale i neziskových organizací, vysokých škol a dalších partnerů. Žáci tak získají konkrétnější představu o nárocích praxe, ale i o svých představách a schopnostech, díky čemuž budou připravenější na profesní výzvy v budoucím životě. Taková výuka dále podpoří jejich schopnost adaptovat se na prostředí práce a „otevře žákům oči“. Firmy budou mít možnost uplatnit slevu na dani ve výši nákladů takového partnerství se školami v rozsahu daleko vyšším, než umožňuje dnes platná zákonná úprava. zavřít

Zasadíme se o posílení personální podpory pedagogů, zvýšíme schopnost škol realizovat inovace, partnerství a projekty a navýšíme prostředky ve vzdělávání na 6 % HDP.

Rozšíříme vedení škol o manažera ředitele a výrazně posílíme podpůrný pedagogický personál (psychology, pedagogické asistenty apod.). Učitel má vyučovat, plánovat výuku, vést si portfolio a vyhodnocovat účinnost svých praktik v kruhu dalších učitelů, ne zařizovat „papíry“, stejně tak ředitel má věnovat 90 % svého pracovního času rozvoji vize školy, hodnotícím aktivitám ve škole a profesnímu rozvoji svých učitelů. Manager mu pomůže s administrativou ve škole, s řízením projektů a vícezdrojovým financováním.

Vycházíme z principu, že jen ten, kdo hoří, může zapalovat, učitel vyučuje žáky, jak se nejúčinněji učit, proto se musí sám vzdělávat, učí je psát, číst s porozuměním nebo bádat, musí tedy sám bádat, publikovat a číst kvalitní literaturu. To je cíl, k němuž napřeme veškerou snahu a existující i nové zdroje. Aby bylo možno takto masivně podpořit kvalitativní rozvoj vzdělávání a efektivní čerpání prostředků pomoci z EU, budeme usilovat o dosažení úrovně veřejných i soukromých prostředků ve vzdělávání na úrovni obvyklé v zemích OECD, tedy kolem 6 % HDP. Chceme tedy dosáhnout navýšení těchto prostředků o cca 60 mld. Kč ročně, a to do konce volebního období. zavřít

Ochrana občanských práv

Budeme usilovat všemi prostředky o to, aby se česká společnost stala pestrou, otevřenou a tolerantní, bez projevů rasismu, xenofobie a nesnášenlivosti. Budeme podporovat především osvětu a vzdělávání v této oblasti a napomáhat tím k otevřenosti a respektu ke všem osobám bez rozdílu. Zasadíme se o skutečné inkluzivní vzdělání, které nevyčleňuje osoby pouze na základě jejich jiné barvy pleti.

V české společnosti se v poslední době stává normou a všeobecně přijímaným postojem nesnášenlivost, rasismus a xenofobie, a to zejména vůči Romům, ale i vůči dalším národnostním menšinám. Odmítáme jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nesnášenlivosti. K podpoře bezproblémového soužití příslušníků a příslušnic různých národů či etnických skupin je zapotřebí především jasné politické zaštítění tohoto cíle a jednoznačná deklarace nepřijatelnosti rasismu a nesnášenlivosti. zavřít

Podpoříme právo žen rozhodovat o způsobu a místě porodu. Podpoříme právo porodních asistentek vykonávat činnosti odpovídající jejich vzdělání a kvalifikaci a jejich nárok být jako ostatní zdravotničtí pracovníci zahrnuty do systému veřejného zdravotního pojištění.

Chceme v souladu s rozšířenou evropskou praxí prosadit, aby porody mimo nemocnice byly běžně možné a pojišťovny je proplácely. Chceme umožnit alternativní přístup vždy, když si to žena přeje a zdravotní stav matky i dítěte to umožňuje. Chceme ustavit expertní skupinu, která navrhne reformu systému porodnické péče, složenou ze zástupců ministerstva zdravotnictví, parlamentu, lékařů, poskytovatelů i příjemců porodnické péče – včetně porodních asistentek, klientských občanských iniciativ a dalších expertů.

Budeme iniciovat diskusi o potřebných změnách ve výuce na lékařských fakultách. Zasadíme se o příjemnější porodnická zařízení, pokud jde o přístup lékařů a sester k budoucím maminkám a tatínkům či z hlediska intimity prostředí, které by se mělo co nejvíce podobat domovu a nikoli nemocnici. Postavíme se proti rušení malých porodnic a za zřízení samostatných porodních domů se zaručenou kvalitou porodní péče, které v jiných zemích vykazují výborné výsledky.

Strana zelených respektuje právo matky i novorozence na co nejpřirozenější porod. Právo žen rozhodovat o místě a způsobu porodu potvrdil Evropský soud ve Štrasburku v rozhodnutí v případu Ternovszky vs. Maďarsko z roku 2010 (platí pro předem sledované těhotenství, bez zdravotních komplikací). Česká republika v současné době čelí několika žalobám týkajícím se neumožnění matkám zvolit si místo a způsob porodu. Tento celoevropský trend je třeba následovat a umožnit rodícím matkám, aby mohly porod prožít tak, jak samy chtějí, bez zbytečných zásahů a s podporou zdravotnického personálu. Zároveň je třeba změnou legislativy umožnit porodním asistentkám, jakožto povolání, které je uznáno na základě evropských směrnic i českého práva, reálně vykonávat jejich činnost, a to zejména jejich zahrnutím do systému veřejného zdravotního pojištění. Těhotenství, porod a doba po něm jsou zásadní pro další život a vývoj dítěte. zavřít

Chceme nejprve dekriminalizovat a následně legalizovat pěstování a užívání konopí pro léčebné účely.

Zelení dlouhodobě prosazují nejen v českém, ale i v evropském parlamentu důslednou dekriminalizaci konopí. Jsme přesvědčeni, že správným řešením je legalizace konopí a ukončení iracionální prohibice této všestranně využitelné byliny. Naším cílem je zbavit malé pěstitele a hlavně uživatele této byliny strachu z pokut, podmíněných trestů či dokonce vězení. zavřít

Zasadíme se o odstranění vepřína v Letech u Písku a jeho nahrazení důstojným památníkem romských obětí holocaustu.

Považujeme za ostudu, že na místě bývalého koncentračního tábora, kde zahynuly stovky Romů a Romek, dodnes stojí a funguje vepřín. Mezi lety 1940 a 1943 prošlo táborem přes 1300 Romů a Romek a více než tři stovky jich tam zemřely. Asi 500 dalších bylo převezeno do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

K odstranění vepřína Českou republiku dlouhodobě vyzývají tuzemské i mezinárodní organizace hájící lidská práva (naposledy Výbor OSN pro lidská práva) či orgány Evropské unie (např. Evropský parlament). O přemístění vepřína se diskutuje již od 90. let, zatím se ovšem žádná vláda k tomuto kroku neodhodlala. Vepřín byl na místě bývalého sběrného tábora pro Romy z dob protektorátu postaven v 70. letech minulého století. Jeho existenci považujeme za projev despektu vůči romské kultuře a historii a za neschopnost ČR naplňovat své mezinárodní závazky. zavřít

Obnovíme funkci ministra pro lidská práva s vlastním rezortem, rozpočtem a dostatečnou personální kapacitou a zasadíme se o personální posílení Kanceláře veřejného ochránce práv tak, aby ochránce mohl efektivně vykonávat svou roli na poli ochrany před diskriminací. Za zásadní považujeme dostatečné finanční zajištění agendy lidských práv, a to nejenom tím, že zřízením vlastního ministerstva bude vyčleněna také samostatná kapitola v rámci státního rozpočtu, ale také zajištěním možnosti čerpat finanční prostředky z dalších zdrojů, například fondy EU apod.

Lidská práva, ochrana práv menšin a boj proti diskriminaci tvoří zásadní součást veřejné správy každé demokracie. Po nástupu Nečasovy vlády byla lidskoprávní agenda v rámci vládní politiky postupně naprosto paralyzována, a to včetně příslušných poradních orgánů vlády. Post zmocněnkyně vlády pro lidská práva je v současnosti jen symbolickou pozicí bez reálných kompetencí a dostatečného personálního zajištění.

S problémem nedostatečného personálního zajištění se dlouhodobě potýká rovněž Kancelář veřejného ochránce práv. V oblasti ochrany před diskriminací a podpory rovného zacházení zde dlouhodobě působí pouze šest pracovníků/pracovnic, což vede k zásadnímu přetížení. Veřejný ochránce práv tak v současnosti není schopen naplňovat svou roli v oblasti efektivní ochrany před diskriminací. zavřít

Požadujeme důstojnější zacházení s lidmi, kteří ještě nebyli odsouzeni, a tedy jsou dosud nevinní.

Vězení a pouta jsou pro odsouzené. Především pouta na rukou obžalovaných v případech, kdy osoba není osobně nebezpečná a u které nehrozí útěk při přesunech, považujeme za nedůstojné. zavřít

Zasadíme se o vznik nového cizineckého zákona, který bude na migraci nahlížet skrze sociální optiku nikoliv a priori jako na bezpečnostní problém; zákona, který bude respektovat současné migrační trendy, nebude uměle vytvářet podřadnou skupinu méněcenných obyvatel této země, nebude diskriminovat české občany s příbuznými – cizími státními příslušníky, nebude klást absurdní překážky naplňování práva na rodinný život a který bude respektovat potřeby českého pracovního trhu, který cizince potřebuje.

V roce 2013 předložilo MV ČR návrh zcela nového cizineckého zákona, který měl dle důvodové zprávy být jednoduší, přehlednější, jasnější, ale především odrážet současné migrační trendy. Zákon však přinesl 417 daleko složitějších a komplikovanějších paragrafů, tedy o 217 § více, nežli má platný zákon. V mnohých ohledech (posílení role BIS, vyšší pravomoc zásahu do soukromí cizinců i Čechů, kteří znají cizince, shromažďování absurdního rozsahu osobních dat) návrh zákona vracel tuto zemi zpět do předrevolučních dob.

Naštěstí díky tlaku neziskového sektoru a kanceláře ombudsmana byl návrh stažen a odložen na další volební období. Nicméně lze předpokládat, že MV (OAMP) návrh podá znovu pouze s kosmetickými změnami. A hrůzným vztyčeným ukazováčkem zůstává skutečnost, že nikdo ze stávající politické garnitury se proti zákonu neohradil, tzn. že kdyby jim byl předložen ke schválení, nejspíše by jej schválil. V důsledku tohoto zákona by nejspíše ŠkodaAuto přesunula výrobu do jiné země, mnoho Čechů ze smíšených manželství by se odstěhovalo a celá řada roky usazených cizinců by se dostala do situace nejistoty, že mohou kdykoliv o svůj pobyt přijít (např. kvůli podání žádosti o dávku, aniž by dávku dostali). zavřít

Podporujeme zrovnoprávnění legislativy v oblasti vztahů stejnopohlavních a různopohlavních párů. Podpoříme rozšíření institutu registrovaného partnerství dvou osob bez ohledu na jejich pohlaví či vztah. Podporujeme zároveň rozšíření manželství také pro stejnopohlavní páry.

Již 10 evropských zemí uznává manželství osob stejného pohlaví (Portugalsko, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Dánsko, Norsko, Švédsko, Island, Anglie a Wales). Manželství je významný prvek přispívající ke stabilním a trvalým svazkům dvou osob. Zvýšení počtu manželství obecně posiluje princip subsidiarity v sociální politice, kdy se občan v sociální situaci obrací nejprve na svou rodinu a teprve poté na stát.

Naším cílem je proto zvýšit počet manželství bez ohledu, zda se jedná o páry tvořené mužem a ženou, či páry stejnopohlavní. Manželství osob stejného pohlaví bude i mimo jiné jednoduchým nástrojem k odstranění disproporcí v právech heterosexuálních a homosexuálních párů, neboť každý pár ve svém životě řeší stejné problémy, z nichž některé je potřeba právně upravit.

Zavedení manželství pro všechny páry bez rozdílu umožní i transformaci současné podoby registrovaného partnerství na „občanský pakt solidarity“ po vzoru Francie, který slouží k právnímu upravení vztahu dvou osob bez ohledu na sexuální orientaci. Občanský pakt solidarity může sloužit buď jako příprava páru k uzavření manželství, nebo i k právnímu ošetření vztahu dvou (např. starších) osob, které o sebe vzájemně pečují. zavřít

Odstraníme diskriminaci sexuálních menšin.

Umožníme umělé oplodnění lesbických párů. Umělé oplodnění je dnes možné pouze pro páry, jež tvoří žena a muž (tzv. neplodný pár). Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách uvádí, že umělé oplodnění je možné provést na základě písemné žádosti ženy a muže, kteří tuto zdravotní službu hodlají podstoupit společně. Jedná se o zjevnou diskriminaci lesbických párů, ale i svodobných žen.

Gayům umožníme darovat krev. Dle poučení pro dárce krve jsou z dárcovství vyloučeny osoby ze skupin se zvýšeným rizikovým chováním, zejména vzhledem k nákaze HIV, jako jsou osoby provozující prostituci, závislé na drogách a alkoholu, ale též muži, kteří provozují vzájemný pohlavní styk. Neodůvodněné předsudky, které přetrvávají v našich předpisech od osmdesátých let 20. století, již dále nemohou bránit minoritě v plném zapojení se do společnosti – včetně významného společensky solidárního gesta, jako je darování krve.

Odstraníme diskriminaci transsexuálních osob. V současné době musí osoba, která chce podstoupit změnu pohlaví, absolvovat zdlouhavý administrativní, lékařský a právní proces. Tento systém jde proti současným trendům, které řeší otázku změny pohlaví zejména s ohledem na lidskoprávní aspekt. Týká se to i transgender osob, tedy osoby, které nechtějí podstoupit změnu pohlaví, avšak jejichž identita se vymyká tradičním genderovým rolím. V jejich případě je nutné vést osvětu směrem k toleranci a přijetí společností. zavřít

Share Button