Program – Část IV: Fungující demokracie otevřená občanům

Kliknutím na každý programový bod si můžete zobrazit další podrobné zdůvodnění

Nestranná veřejná správa, justice a účinná opatření proti korupci

Prosadíme zákon na ochranu oznamovatelů korupce.

Zákon ochrání slušné úředníky a zaměstnance před politickým tlakem při kritice předražených a často zbytečných státních zakázek. Může přinést roční úsporu minimálně 25 miliard korun, a to pouze v oblasti tzv. ostatních externích služeb státních institucí a státem ovládaných společností. zavřít

Podpoříme rozšíření pravomocí NKÚ na samosprávné celky, obce, firmy s podílem státu.

Obecní a státní firmy operují se stamiliardami korun, ale neexistuje dostatečná kontrola jejich hospodaření. Političtí zástupci v dozorčích radách očividně selhávají. Pravomoc NKÚ to umožní prošetřit a předejít mnohým kauzám spojeným s korupcí a s plýtváním veřejnými prostředky. NKÚ bude moci kontrolovat například hospodaření ČEZu, Českých drah, ČSA, Opencard či pražského dopravního podniku. zavřít

Zasadíme se o urychlené zavedení kvalitního zákona o státní službě.

Abychom mohli čerpat evropské dotace i v příštím programovém období, vyzývá nás Evropská komise k tomu, abychom urychleně přijali zákon o úřednících. Zároveň je třeba zprofesionalizovat státní správu tak, aby se jednalo o důvěryhodnou instituci, kde jsou zaměstnáni odborníci a odbornice a která se kompletně neobmění poté, kdy nastoupí nová politická reprezentace.

Proto se zasadíme o urychlené přijetí zákona o úřednících, který však bude vycházet nikoliv z potřeb různých zájmových skupin, ale bude brát v potaz doporučení odborníků a zajistí skutečně funkční, nezávislou, profesionální a důvěryhodnou státní správu. zavřít

Zavedeme plošné, transparentní, on-line zadávání a vyhodnocování výběrových řízení na všech úrovních.

Zkušenosti ukazují, že transparentní výběrová řízení pomáhají uspořit jednotky až několik desítek procent z veřejných zakázek. Protože obdobné systémy v menším měřítku už v ČR existují a vykázaly pozitivní výsledky, je na čase prosadit je v příštím volebním období postupně na všech úrovních české administrativy. zavřít

Zpřístupníme anonymizované rozsudky soudů.

Po vzoru Slovenska zpřístupníme rozsudky obecných soudů, ve kterých budou anonymizovány osobní údaje. Takto zpřístupněné rozsudky umožní vyšší transparentnost justice a vyšší jistotu všech občanů v právním prostředí. Výjimky ze zveřejnění v oprávněných a podrobně odůvodněných případech stanoví zákon, například v případě kdy je z projednávání soudu vyloučena veřejnost.

Ke zvyšování důvěry v právní stát a soudy jako jeho důležitou součást přispívá transparentnost v oblasti justice. Slovensko a některé další země zveřejňují plné texty soudních rozhodnutí a další dokumenty. Umožňuje to porovnávání kvality práce soudců – těm patří odpovědnost za rozhodnutí, ale veřejnosti náleží právo kontroly. Zveřejňování rozhodnutí přinese také tlak na jejich kvalitu. Soudci a další lidé, pohybující se v justici, také mohou porovnávat, jak se soudí podobné případy na různých místech. zavřít

Zavedeme rozklikávací rozpočty a transparentní účty do veřejné správy.

Předložíme univerzální metodiku pro tvorbu veřejných rozklikávacích rozpočtů, jejich doplnění o napojení na smlouvy, objednávky a faktury a také na transparentní účty veřejných institucí. Budeme podporovat cílový stav, kdy všechny jednotlivé transakce s veřejnými financemi bude možné dohledat v tzv. otevřeném účetnictví.

Jednotná metodika rozklikávacích rozpočtů a otevřené zveřejňování podkladových dat umožní jejich jednoduché srovnávání a vyhodnocování. Vítáme, že mnoho veřejných organizací nebo samospráv začalo zveřejňovat tzv. rozklikávací rozpočty. Bez jejich ustálené podoby se v nich ale občané budou jen složitě orientovat, protože každá organizace bude používat odlišný postup.

K opravdovému naplnění funkce rozklikávacího rozpočtu navíc patří i napojení na registr smluv, faktur a objednávek a zpřístupnění transparentního účtu – jen tehdy je účetnictví organizace doopravdy zcela otevřené a kontrolovatelné. zavřít

Prosadíme registr smluv veřejných subjektů včetně automatické neplatnosti nezveřejněné smlouvy. Centrální registr smluv bude obsahovat data v jasné podobě, která budou strojově zpracovatelná a analyzovatelná. Smlouvy, které nebudou zapsány v registru, nebudou platné.

Jde o důležité protikorupční a úsporné opatření, které umožňuje dohled nad výdaji státu. Jedná se o zveřejňování faktur, objednávek a smluv na internetu. Zákon, který v posledním roce ležel ve Sněmovně, bude muset být prosazen až po nových volbách.

Byrokratická a finanční náročnost zavedení registru je relativně zanedbatelná. Čerpat ze zkušeností pro zavádění můžeme na Slovensku, kde systém už více než 2 roky úspěšně běží a výrazně pomohl ušetřit na některých výdajích státní správy. Zákon podporuje účast občanské společnosti na veřejném životě a přispívá k lepšímu hospodaření obcí a úřadů. zavřít

Zajistíme transparentní a efektivní přípravu velkých veřejných staveb. Chceme postavit týmy strategické přípravy staveb s významnými vlivy na životní prostředí, které budou s předstihem hledat a projednávat potenciální konflikty staveb s veřejností, jež by mohly přípravu o mnoho let prodloužit.

Pokud někde vzniknou nějaké problémy, mají se řešit hned, ne za několik let a pak absolvovat celý přípravný proces znovu od začátku. Dnes vedle sebe u každé stavby stojí řada závazných dílčích rozhodnutí z různých oblastí životního prostředí a nezávazné stanovisko EIA, které zčásti dokumentuje projednání s veřejností a celkovou environmentální přijatelnost stavby a proti kterému se lze odvolat až dodatečně ve fázi územního řízení, což velmi prodlužuje a cykluje přípravu mnoha staveb.

Celý tento komplex stanovisek a rozhodnutí je velmi nepřehledný jak pro investora, tak pro veřejnost. Stávající nevyhovující stav, který vznikl navršením koncepčně ne zcela konzistentní legislativy od roku 1992, chceme zcela změnit ve prospěch všech obyvatel. zavřít

Zavedeme zákonnou lhůtu pro rozhodování ÚOHS v délce 30 dnů, podobně jako u jiných odvolacích orgánů podle správního řádu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nyní nemá žádnou lhůtu pro rozhodování, což vede i k několikaletým prostojům v realizaci veřejných zakázek, pokud se některý z účastníků výběrového řízení proti jeho výsledku odvolá. Stojí kvůli tomu realizace řady veřejně prospěšných staveb. zavřít

Umožníme obcím zavést příspěvek na péči o veřejné prostranství z rozpočtu každé nové stavby. Zjednodušíme proces tvorby regulačních plánů tak, aby mohly plnit svoji funkci koordinátora zástavby větších území. Omezíme nároky správců a vlastníků soukromé infrastruktury a prosadíme rozšíření jejich povinností.

Developeři způsobují veřejné správě výdaje na péči o veřejné prostory, a proto se mají podílet na péči o okolí své stavby. zavřít

Obnovíme plnohodnotná práva občanů vyjadřovat se ke stavbám továren, silnic či hypermarketů za jejich domem.

Navrhujeme, aby občanská sdružení byla opět řádně obesílána poštou (i elektronickou), nikoli jen úřední deskou, aby jejich připomínky musely být nejen vypořádány, ale zapracovány, aby jejich zástupcům bylo umožněno nahlížet do spisů k řízením, jichž se účastní, v plném rozsahu, aby jim z dokumentací stavební úřad byl povinen bezplatně zajistit kopie a aby byla odstraněna povinnost registrace a její každoroční obnovování u místně příslušných stavebních úřadů.

Nejnověji právě otřesná situace s výstavbou dálnice D8, kde Ředitelství silnic a dálnic vinou nerespektování připomínek občanských sdružení při projektování a výstavbě této silnice porušilo zákon, zavinilo opakované zdržení stavby a zapříčinilo obrovské dodatečné finanční náklady, potvrzuje, jak důležitá je plnohodnotná účast občanských sdružení v územních a stavebních řízeních. zavřít

Prosazujeme, aby práva a povinnosti byly vázány na reálné bydliště osoby a nikoliv na adresu trvalého bydliště uvedenou v občanském průkazu.

V Česku máme věkovitou a trochu přežilou formu evidence obyvatel – trvalý pobyt. Statisíce lidí přitom žijí jinde, než jsou evidováni, ovšem na údaj v občanském průkazu je vázáno velké množství práv i povinností. Jde např. o přijetí dětí do školky, vyřizování důležitějších úředních úkonů, poplatky za svoz odpadu, využívání zón k parkování. Podle místa trvalého pobytu se řídí exekutoři, na trvalém pobytu závisí volební právo atd. Institut trvalého pobytu je promítnut do celého právního systému a jeho změna není triviální. zavřít

Silnější hlas pro občany

Snížíme hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny, krajských a obecních zastupitelstev a Evropského parlamentu z 5 % na 3 %.

V současnosti má každý poslanec zastupovat 0,5 % voličů. Při 5% hranici nejsou zastoupeni voliči stran, které tuto hranici nepřekročily. Ve volbách 2010 už to bylo skoro 19 % voličů. Hranice 3 % přispěje k zmenšení vysokého podílu nezastoupených voličů. zavřít

Zavedeme skutečně poměrný volební systém ve volbách do Poslanecké sněmovny a zastupitelstev krajů a obcí, aby počet mandátů pro každou politickou stranu odpovídal jejímu podílu hlasů.

Po vzoru skandinávských zemí a Rakouska zarezervujeme dostatečný počet mandátů (např. 25 %) k zajištění poměrného přidělování mandátů stranám poté, co byly ostatní mandáty rozděleny stranám v každém volebním obvodu. Tím umožníme zavádět volební obvody a zároveň zachovat poměrnost voleb i do krajských zastupitelstev a do zastupitelstva hlavního města.

Prosadíme, aby místo nyní používaného dělitele d’Hondtova, zvýhodňujícího velké strany, byly mandáty přidělovány s použitím dělitele Sainte-Laguëho, který rozděluje mandáty poměrně v rámci volebního obvodu. Tento neutrální dělitel se používá mimo jiné v Německu, Dánsku, Norsku a Švédsku. zavřít

Umožníme voličům kromě jejich hlavní volby uvést i volbu náhradní pro případ, že strana první volby nepřekoná hranici pro získání mandátů. Zavedeme tuto možnost ve volbách prezidenta republiky, Senátu, Poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstev.

Hlasy voličů stran propadávají, pokud strany nepřekonají hranice pro získání mandátů. V minulých volbách do Poslanecké sněmovny tak propadl celkem jeden milion hlasů, neboli 20 % všech hlasů. Podobná situace panuje i ve volbách do krajů (např. Středočeský kraj) nebo obcí (např. Olomouc).

Novým způsobem se volič nebude muset obávat, že jeho hlas bude ztracen, pokud hlasuje pro stranu, která má menší šanci, protože může uvádět, které další strany dostanou jeho hlas v případě, že jeho oblíbená strana neuspěje. Umožníme tak voličům volit podle svého svědomí místo taktizování na základě volebních průzkumů.

Zároveň tím dochází k větší rovnosti hlasů, neboť v současné úpravě hlasy pro strany, které nepřekročí uzavírací klauzuli, mají v zásadě nulovou váhu na rozdíl od hlasů pro strany, které získají zastoupení. Tato úprava zbavuje voliče strachu z „propadlého hlasu“, protože v případě, že jejich strana či kandidát neuspěje, jejich hlas bude využit ve prospěch jiné strany nebo kandidáta. zavřít

Snížíme hranici účasti pro platnost referenda a hranici pro závaznost místního a krajského referenda, snížíme počet potřebných podpisů pro vyhlášení referenda, umožníme elektronické podpisy petic podle vzoru Evropské občanské iniciativy.

Umožníme občanům navrhovat zákony přímo.

Prosadíme, aby občanská iniciativa mohla parlamentu předložit návrhy zákonů a jiných předpisů, které parlament musí projednat. Možnost elektronických podpisů iniciativ bude samozřejmostí, obdobně jako v Evropské občanské iniciativě. Počet podpisů občanů nutných pro předložení parlamentu bude 10 tisíc. zavřít

Zavedeme regulaci lobbingu.

Lobbing je běžnou součástí politické praxe i otevřené společnosti. Musí však být transparentní a v souladu se zákony. Česká politická scéna a veřejné zakázky nesmí nadále být kolbištěm pro politické podnikatele. zavřít

Omezíme možnost praní špinavých peněz přes politické strany.

Korupce začíná právě u samotného financování politických stran. Prosadíme pravidla pro financování politických stran, která platí ve většině vyspělých zemí Evropy. Zákon máme již hotov a je připraven k předložení v Senátu. Náš legislativní návrh obsahuje cca 30 konkrétních opatření – např. omezení hotovostních plateb, skutečně nezávislý dohled nad účetnictvím stran, transparentní účty pro všechny transakce, omezení volebních výdajů, podrobné zprávy o volební kampani nebo třeba přísné sankce při neplnění zákonných povinností. zavřít

Zavedeme takový zákon o střetu zájmů, který pro poslance, senátory a členy vlády zpřísní pravidla pro majetková přiznání.

Majetková přiznání bude třeba podávat ke dni nástupu do funkce a v elektronické podobě, která bude mít jasný datový formát. Veřejní činitelé musí ve svých majetkových přiznáních doložit, v jakých obchodních společnostech vlastní podíly. zavřít

Znemožníme praxi legislativních přílepků.

Zákon o jednacím řádu PS PČR novelizujeme tak, aby výbory Poslanecké sněmovny a Senátu zveřejňovaly zápisy z jednání, ze kterých je zřejmé, kdo je předkladatelem každého pozměňovacího návrhu, a průběh diskuze o návrhu včetně jmenného hlasování. Dále prosadíme prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením alespoň na dva týdny tak, aby třetí čtení návrhu zákona proběhlo na jiné schůzi než druhé čtení, ve kterém jsou pozměňovací návrhy vznášeny. zavřít

Zprůhledníme obsazování dozorčích rad státních firem a jejich činnost.

Změníme obsazování dozorčích rad státních podniků a státem ovládaných obchodních společností tak, aby část členů tvořili nezávislí experti. Státem ovládané obchodní společnosti musí mít definovánu jasnou vlastnickou politiku s definicí cílů a smyslu existence takových firem.

Mezinárodní standardy OECD říkají, že výhradně politická kontrola veřejných podniků je nebezpečná, a česká praxe to dokládá. Změny po každých volbách přinášejí nekoncepčnost vedení a korupční potenciál pro nekontrolované vyvádění peněz z veřejných rozpočtů. Transparentní jmenování členů dozorčích rad z řad expertů a definování jasných vlastnických politik státem ovládaných firem takovým situacím zamezí a umožní dlouhodobý rozvoj těchto společností. zavřít

Posílíme nezávislost vyšetřování korupce.

Posílíme nezávislost státních zastupitelství a vymezíme pravomoci nejvyššího státního zástupce a speciálního útvaru pro vyšetřování korupce tak, aby bylo zabráněno možnosti politických zásahů do vyšetřování citlivých kauz na regionální i celostátní úrovni. Proces jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce musí být zpřesněn.

Česká republika byla v minulosti mnohokrát svědkem politicky motivovaného zasahování do vyšetřování korupce. Kroky, vedoucí k omezení možností politických zásahů do jmenování, odvolání a činnosti nejvyššího státního zástupce a specializovaných orgánů pro vyšetřování závažné kriminality, tak zvýší nezávislost při vyšetřování korupce. Zavedeme princip dvojí kontroly při jmenování nejvyššího státního zástupce, který bude jmenován na pevně stanovené období bez možnosti opakovat funkci a odvolat jej bude možné pouze na základě kárného řízení a z důvodů stanovených zákonem. zavřít

Vyvážíme ústavní pravomoci parlamentu a prezidenta republiky. Jmenování členů Bankovní rady ČNB bude potvrzovat Senát.

Přímá volba prezidenta republiky přinesla vyšší nezávislost prezidenta a zvýšila demokratickou legitimitu jeho činů. To je obvyklý fenomén po zavedení přímé volby hlavy státu, známý například z Finska, kde po zavedení přímé volby v roce 1994 a následujícího volnějšího vystupování prezidenta v mezích ústavy byly parlamentem téměř konsensuálně omezeny pravomoci prezidenta v roce 2000 po pěti letech práce na jeho modernizaci. Vláda je však odpovědná Poslanecké sněmovně, a proto nemůže být její obsazení libovůlí prezidenta republiky. ČNB má být samostatná a nadstranická instituce a musí získat silnější demokratickou legitimitu, obdobně jako Ústavní soud. zavřít

Prezident republiky jmenuje prezidenta NKÚ se souhlasem Senátu.

Prezidenta NKÚ nyní jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. Nyní je NKÚ relativně slabá instituce. To je částečně proto, že nelze očekávat, že vláda, která je podporovaná Sněmovnou, bude mít zájem zajistit přísnou kontrolu své vlastní činnosti. NKÚ kontroluje mimo jiné i činnost parlamentu a vlády, a proto by na něm měl být více nezávislý. Z tohoto důvodu navrhujeme stejný jmenovací postup, který se osvědčil při jmenování ústavních soudců, tj. že prezident republiky jmenuje prezidenta NKÚ se souhlasem Senátu.

Obdobný postup podporuji odborníci v INTOSAI – organizace, která celosvětově sdružuje vrcholné veřejné auditní orgány. Zvýšená nezávislost NKÚ povede k lepšímu hospodaření státu. Prezident NKÚ bude sám vybírat viceprezidenta úřadu. zavřít

Podporujeme přijetí ústavního zákona o celostátním závazném referendu na základě petice.

V současnosti mohou se konat referenda obecní a krajská. Navrhujeme pokračovat v posílení prvků přímé demokracie v České republice a umožnit i konání celostátních referend. Pro zavedení zákona o celostátním závazném referendu je potřeba přijmout ústavní zákon. Navrhujeme, aby omezení týkající se potřebné účasti pro platnosti referendu a potřebných hlasů „pro“ pro závaznost referenda byla nastavena stejně jako pro místní a krajská referenda.

Otevřeme diskusi o možnosti, aby stejně jako ve Švýcarsku mohl parlament předložit pozměňovací návrh k otázce referenda, který by byl v referendu předložen k hlasování souběžně s otázkou vzešlou z petičního návrhu. zavřít

Zavedeme zákon o poradním celostátním referendu. Poradní referenda se budou konat na základě občanských iniciativ s podporou 50 000 občanů.

Zelení dlouhodobě podporují přijetí zákona o celostátním referendu. Zákon vyžaduje k přijetí ústavní většinu. To dlouhodobě brání jeho přijetí. Proto věříme, že v krátkodobém horizontu může být politicky schůdnější prosadit zákon o celostátním poradním referendu, ale i nadále podporujeme závazná referenda na celostátní úrovni.

Věříme, že veřejná diskuse kolem referenda má velkou hodnotu pro zkvalitnění českého demokratického prostředí. Politické strany budou platit značnou politickou cenu, pokud se rozhodnou výsledky referenda nevzít v potaz, a proto věříme, že referendum bude fungovat jako efektivní politický nástroj, který vyváží zájmová uskupení navázaná na většinu politických stran. Referendum se může konat v jakékoli otázce.

Omezení týkající se potřebné účasti pro platnosti referendu nebudou přísnější než pro krajská referenda. Výsledek referenda budou muset obě komory Parlamentu ČR projednat na svých nejbližších schůzích, i když pro ně nebude závazný. Možnost elektronických podpisů iniciativ bude samozřejmostí, obdobně jako v Evropské občanské iniciativě. zavřít

Podpoříme zapojení expertů, vysokých škol, neziskových organizací a dobrovolných stážistů do řešení problémů veřejné správy po vzoru programu Code for America.

Zavedeme grantový program, který umožní obcím, městům a veřejným institucím krátkodobě využívat služeb těchto expertů například pro zavádění otevřených dat či tvorbu aplikací pro zlepšování veřejných služeb, jako je tomu např. v USA v programu Code for America. Nové internetové nástroje umožňují inovativní řešení problémů.

V USA ve státem podporovaném programu Code for America mají města či jiné veřejné organizace možnost získat stážisty z řad studentů, akademiků nebo nezávislých profesionálů. Ti jim mohou pomoci v krátké době vyřešit konkrétní problémy, zejména v oblast informatiky, poskytování informací, zavádění otevřených dat nebo realizace konkrétních aplikací. Města nebo instituce tak na ohraničenou dobu získají experty, které by standardními postupy neměly možnost zaměstnat – ať už proto, že na ně nemají zdroje, nebo proto že trvalé zaměstnání není pro tyto experty zajímavé. zavřít

Přizpůsobíme veřejné služby potřebám občanů tak, aby byly přívětivé a uživatelsky jednoduché. Stanovíme pravidla pro zdokonalování a navrhování veřejných služeb, jak je to běžné např. ve Velké Británii.

Cílem je spokojenější občan při všech jeho interakcích se státem či samosprávou. Součástí navrhování služeb je i hodnocení jejich potřebnosti a účelnosti z hlediska omezování byrokracie. Stanovíme principy procesu návrhu veřejných služeb tak, aby využívalo nejmodernější poznatky z oblasti tzv. designu služeb, a to jak při poskytování těchto služeb po internetu, tak například v osobním kontaktu s úřady.

Podpoříme používání srozumitelného jazyka v komunikaci úřadů a zjednodušování a omezování byrokratických formulářů. Vytvoříme manuál a metody dobré praxe pro tvorbu a zdokonalování služeb ve veřejné správě a samosprávě, jehož inspirací může být např. Velká Británie.

Kvalitní design služeb, jako například použití srozumitelného a jednoduchého jazyka, přehledných formulářů nebo dobře navržených postupů, umožní jednodušší využívání služeb státu ze strany občanů nebo firem, sníží náklady na poskytování veřejných služeb a zvýší jejich efektivitu. zavřít

Kultura je srdcem společnosti

Prosadíme naplnění politického závazku předchozích vlád navýšení státní podpory na kulturu na 1 % státního rozpočtu.

V roce 2014 skončí řada operačních programů Evropské unie a bude potřeba nalézt adekvátní dorovnávací zdroje pro financování a podpory kulturních akcí a organizací nebo revitalizace památek. SZ prosadí urychlené zapojení do příprav a naplnění rámcových finančních mechanismů (Creative Europe).

Dlouhodobé podfinancování kultury by mělo být ukončeno postupným navýšením podpory ze státního rozpočtu na 1 %. Dosavadní vlády operují se stabilním či navyšujícím se číslem výdajů na oblast kultury, jde ovšem o nominální navyšování s využitím a čerpáním Evropských fondů. Ze státního rozpočtu se naopak podpora drasticky snižuje a jedná se tedy o zavádějící argument ilustrující nedostatek vůle prosadit postupné navyšování výdajů na kulturu.

Kultura a umění mají výrazný ekonomický dopad, přestože je jim přisuzována marginální role. Na základě nedávných analýz a výzkumu v oblasti ekonomického dopadu (economic impact) navrhneme postup implementace studií ekonomického dopadu české kultury a jednotlivých kulturních institucí. zavřít

Prosadíme aktualizaci a důslednou realizaci Státní kulturní politiky 2009–2014 (s výhledem na roky 2015–2020).

Státní kulturní politika je strategickým dokumentem určujícím základní parametry vývoje a priority národní politiky v oblasti kultury a umění. Vzhledem k neustálé marginalizaci kultury, častému střídání nekompetentních ministrů a tiché vlády politicky zdatných náměstků se v oblasti kultury nedaří naplnit závazky plynoucí ze schválené Státní kulturní politiky.

Chceme zabránit ad hoc změnám, odvolávání ředitelů a nadřazování individuálních zájmů nad veřejnými. Státní kulturní politika je závazný dokument, který se nepodaří realizovat bez politické vůle. Přesto je možné na něj odkazovat a může být hlavním argumentem prosazování autonomní kulturní politiky státu. zavřít

Vytvoříme stabilní a nediskriminační prostředí pro kulturní organizace v oblasti kultury včetně víceletých grantů.

Budeme podporovat systematické vytváření podmínek pro kulturní instituce a organizace v jejich činnosti. Zaměříme se zejména na systém víceletých grantů a jasných kritérií, které zaručují stabilitu provozu jednotlivých organizací a akcí. Budeme podporovat prosazování nediskriminačních pravidel podpory s cílem podpořit českou kulturní diverzitu s důrazem na inovace.

Přestože víceleté granty zatím nemají podporu Ministerstva financí (bez schváleného státního rozpočtu) a nemohou garantovat podporu na tři nebo více let dopředu, je nutné prosadit systém, který funguje v řadě zemí ve světě, kde je možné tyto záruky dát bez schváleného státního rozpočtu. Bez těchto garancí není možné vytvořit stabilní prostředí klíčových a nepostradatelných institucí, pokud nemají status příspěvkových organizací. zavřít

Navrhneme a prosadíme koncepci bankovních garancí a investičních pobídek pro kulturní projekty.

Podpora podnikání v oblasti kultury a umění je jednou z přehlížených oblastí, které mohou výrazně ovlivnit samostatnost a důstojnou roli kultury v české společnosti. Kulturní projekty a organizace, které se věnují minoritním žánrům či oblastem nebo mají omezené publikum, je nutno dotovat formou grantových podpor. Vedle toho ale existuje obsáhlá a málo zmapovaná část kulturních aktivit, které mají komerční nebo polokomerční charakter a jejich rozvoj je možný pouze s finanční pomocí bank nebo jiných subjektů. Navrhneme tedy jasný systém certifikace a bankovních garancí a investičních pobídek pro podnikatele v oblasti kultury, který umožní vznik projektů bez státní podpory. Podpoříme především projekty typu Public-Private-Partnership (PPP), které dosud nejsou v oblasti kulturních počinů a uměleckých výstupů téměř vůbec realizovány. zavřít

Zpřísníme změnami v památkovém zákoně ochranu památek i památkových zón a rozšíříme pravomoci památkových ústavů v územních řízeních.

Navzdory stavební lobby a lobby majitelů nemovitostí je třeba rozšířit závaznost stanovisek místních pracovišť Národního památkového ústavu v územních řízeních tak, aby bez jejich souhlasu nebylo možné vydat souhlas příslušného stavebního úřadu. Rovněž je nutné dlouhodobě prosazovat navýšení finanční podpory NPÚ a navýšení počtu kvalifikovaných pracovníků na úroveň roku 2011, kdy proběhlo hromadné a nesystémové propouštění. zavřít

Posílíme nezávislost mediálních rad na politických stranách.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, rady České televize a Českého rozhlasu byly často vystaveny politickému tlaku a nominacím členů, které vedly mimo jiné k tzv. krizi v České televizi. Zasadíme se o proměnu těchto institucí nastavením přísných pravidel pro výběr členů a důslednou depolitizaci jejich nominací a výběru. zavřít

Prosadíme rozvoj audiovizuálního vzdělávání na školách

Dosavadní snahy o systémové zapojení filmové a mediální výchovy na základních a středních školách ztroskotaly na neochotě spolupráce Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zásadní je také neexistence samostatného institutu nebo odboru, který by se problematice věnoval.

Zasadíme se o prosazení mediální a filmové výchovy a spolupráci ministerstev kultury a školství.Výsledkem bude prosazení a schválení koncepce audiovizuálního vzdělávání, kterou bude možné naplnit i díky zákonu o audiovizi, který umožňuje podporu projektů v dané oblasti. zavřít

Zpřísníme postih za neudržování kulturních památek jejich majiteli.

Existuje řada památek či objektů památkovou ochranu si zasluhujících, které chátrají vinou lhostejnosti svých majitelů (z těch nejznámějších např. lázně Kyselka). Vlastnictví neposkytuje pouze práva, vznikají z něj i povinnosti a majitele kulturních památek jsou za jejich stav odpovědní – je třeba je přísněji postihovat za jejich neudržování. zavřít

Obnovíme povinnost věnovat dvě procenta rozpočtu každé veřejné stavby na její doplnění uměleckými díly prostřednictvím soutěží.

Nové umění ve veřejném prostoru vyjma ilegálního prakticky nevzniká. Umění ale rozšiřuje společnosti obzory, posiluje její vnímavost a brání ekonomistickému redukcionismu. V neposlední řadě je příležitostí (ano, i pracovní) pro umělce samé. zavřít

Podpoříme vícezdrojové financování a navýšení prostředků do Státního fondu kultury.

Státní fond kultury byl v roce 2011 oživen z dlouholeté hibernace, v tuto chvíli je financován z výnosů majetku a hlavně reklamy na ČT2. Do budoucna je nutno najít více pilířů financování, kterými by bylo možné dosáhnout adekvátní formy podpory grantových výzev a stipendií tak, aby Státní fond kultury byl významným zdrojem podpory v kulturní oblasti. zavřít

Usnadníme vznik komunitních rádií bez povinnosti hradit paušální poplatky autorským svazům.

Komunitní média, zvláště rádia, jsou na západě důležitým prvkem občanské společnosti. Jejich vysílání posiluje a podporuje sociální kapitál v místě vysílání, je důležitým síťovým bodem občanských aktivit. Bohužel u nás komunitní rádia nemohou vznikat, a příčinou není jen to, že nejsou taková rádia legislativně upravena, ale i nepoměrně vysoké poplatky autorským svazům. Ty se mohou pohybovat kolem sta tisíc korun ročně, což si začínající rádio pochopitelně nemůže dovolit. Mnohdy taková média navíc vysílají okrajovou hudbu, která není příjemcem většiny výplat autorským svazům. zavřít

Navážeme výši rozhlasového a televizního poplatku u médií veřejné služby na inflaci a zároveň omezíme v jejich vysílání reklamu.

Rozhlas a televize veřejné služby jsou přes klesající význam audiovizuálních médií stále zdrojem relevantních informací pro širokou veřejnost. V rámci posilování nezávislosti veřejnoprávních médií navrhujeme zachovat vícezdrojové financování, tedy z koncesionářských poplatků i z reklamy.

Zvyšování poplatků však politická reprezentace opakovaně zneužívá k zajišťování loajality těchto médií a k jejich nepřiměřené politické kontrole. Tzv. inflační doložkou lze poplatky provázat s inflací a zajistit jejich průběžné automatické navyšování. Toto opatření doprovodíme snížením podílu reklamy ve veřejnoprávním vysílání. zavřít

Respektované Česko uvnitř Evropské unie

Usilujeme o další politickou integraci Evropské unie.

Členství v EU vnímáme jednoznačně pozitivně, přes všechny nedostatky a problémy, které jsou obecně známé. Evropská unie není pouze ekonomický, ale především hodnotový projekt. Kromě jiného nám EU umožňuje reagovat na globální problémy, se kterými by se Česká republika sama nevypořádala.

Ukazuje se ale, že současný stav EU na půl cesty mezi zónou volného obchodu a federací není dlouhodobě udržitelný ve světle dalšího rozšiřování a hospodářské integrace. Rozpočet Unie dosahuje pouze zhruba 1 % společného HDP jejích členů. Evropská komise je formálně apolitická, i když se skládá z politiků, kteří rozhodují politicky. Evropský parlament má stále slabé pravomoci. Společná měna je pod tlakem také z toho důvodu, že si členské státy žárlivě střeží rozpočtovou suverenitu a nerespektují ani existující rozpočtová pravidla.

Evropané mají pocit, že do záležitostí Bruselu nemohou zasahovat. Proto je důležité pokročit v další politické integraci, tentokrát ale formou konventů a inkluzivního demokratického procesu, na jehož konci občané EU rozhodnou o případné federalizaci Unie, jako se tomu stalo také v jazykově a národně mnohočetném Švýcarsku. zavřít

Chceme demokratičtější a spravedlivější mezinárodní instituce.

Organizace spojených národů (OSN) je pro nás nejdůležitější mezinárodní organizací, protože poskytuje nepřímé zastoupení téměř všem obyvatelům Země. Tato organizace ale potřebuje důkladnou reformu, která z ní udělá více demokratickou a transparentní instituci. Rada Bezpečnosti (RB) OSN se musí rozšířit o další státy, které budou zastupovat určité světové regiony. Používaní práva veta v RB OSN se musí co nejvíce omezit.

Vedle Valného shromáždění OSN by mělo vzniknout i Parlamentní shromáždění OSN, které by bylo v budoucnosti přímo volené. Ekonomické a finanční organizace OSN by měly hrát důležitější roli než formace typu G8 nebo G20. Světová banka, Mezinárodní měnový fond a Světová obchodní organizace by se měly řídit a rozhodovat více demokraticky a transparentně a podporovat sociálně-ekonomickou transformaci. Ta znamená, že politická, sociální a ekonomická práva jednotlivých lidí musí být v centru jakýchkoli rozhodnutí.

Znamená to také, že se bude prioritně podporovat moderní ekonomika založená na čistých obnovitelných zdrojích energie, rušení těch exportních dotací, které mají negativní vliv na ekonomiky chudých zemí, a rušení daňových rájů. Mezinárodní finanční a obchodní organizace nesmí nutit státy ke drastickým výdajovým škrtům, které prohlubují rozdíly mezi bohatými a chudými a ničí sociální soudružnost, tím pádem i základy demokracie. zavřít

Odmítáme podmiňování finanční pomoci státům EU jednostranně úspornými opatřeními, deregulací, privatizacemi veřejného sektoru a snižováním daní.

Mezinárodní finanční a obchodní organizace nesmí nutit státy ke drastickým výdajovým škrtům, které prohlubují rozdíly mezi bohatými a chudými a ničí sociální soudržnost, tím pádem i základy demokracie. zavřít

Budeme konfliktům předcházet, ne je tvořit.

V dnešním světě se stírají rozdíly mezi tzv. tvrdou a měkkou bezpečností. Oblasti jako kybernetika či energetika se čím dál tím více stávají předmětem bezpečnostních zájmů. Konvenční ozbrojené střety dvou nebo více zemí se stávají raritou, místo toho na mnoha místech propukají nekonvenční konflikty, na které není mezinárodní právo ani mezinárodní komunita dobře připravena. Proto je nezbytné budovat civilní kapacity pro zvládání krizí, které nemají vojenské řešení.

Vojenské řešení by mělo být až posledním možným, když jsou všechny ostatní alternativy vyčerpány. V takovém případě je nezbytně nutné, aby vojenské operace měly mandát OSN a jasný plán pro období po jejich ukončení. České civilní i vojenské jednotky by měly být prioritně k dispozici pro operace OSN, až potom pro operace EU a NATO.

Budeme usilovat o to, aby OSN mělo v budoucnu stálé civilní a vojenské jednotky. Budeme podporovat operacionalizaci principu odpovědnosti chránit, který by měl zabránit zločinům páchaných státy na vlastním obyvatelstvu. Odpovědnost chránit ale rozhodně neznamená automatické právo na vojenskou intervenci. zavřít

Podporujeme harmonizaci evropských armád.

V současnosti má Evropská unie téměř tolik armád, letectva a námořnictva, kolik má členských států. Celkový počet mužů a žen ve zbrani v EU přesahuje 1,5 milionu, což je více aktivních vojáků, než kolika disponuje USA. Kombinovaný rozpočet na obranu a bezpečnost členských států EU je zhruba 250 miliard eur, více než rozpočet Ruska a Číny dohromady. Akceschopnost EU je však nízká a její civilní a vojenské složky nejsou připravené na zvládání komplexních krizí, které neobnášejí pouze boj proti agresorovi, ale obzvláště prevenci konfliktů, ochranu civilistů a podporu místních státních institucí.

Prostor pro úspory a vyšší efektivitu je zjevný. EU potřebuje mnohem užší spolupráci v civilně-vojenském plánování, zásobování a velení. Do budoucna by měla být EU schopná zajišťovat svoji vlastní bezpečnost. zavřít

Nepodpoříme výstavbu vojenské základny na území České republiky s přítomností zahraničních vojáků mimo spojenecké závazky v EU a NATO. Nebudeme aktivně prosazovat výstavbu jakýchkoliv zahraničních nebo mezinárodních vojenských základen na území ČR včetně základen v rámci spojeneckých závazků s EU a NATO.

Usilujeme o zničení všech jaderných zbraní.

Jaderné zbraně jsou věcí minulosti, reliktem studené války. Existence jaderných zbraní způsobuje touhu nejaderných států po atomové bombě. Šíření jaderných zbraní, potenciálně do rukou nestátních aktérů, bude mít katastrofální následky. Státy vlastnící jaderné zbraně se ve Smlouvě o nešíření jaderných zbraní z roku 1970 zavázaly k jejich postupnému zničení. Zelení prosazují koordinované multilaterální zničení všech stávajících hlavic. Cesta ke světu bez hrozby jaderného zničení vede přes ratifikace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek a Smlouvy o zastavení výroby štěpných materiálů pro výrobu jaderných zbraní. zavřít

Omezíme a zpřísníme export zbraní.

Více než třetina českých zbraní směřuje do nedemokratických států. České zbraně jsou všude ve světě používány k porušování lidských práv a prohlubování bezpečnostních krizí, jejichž negativní dopad na nás zpětně působí. Lidé, pro které je obchod se zbraněmi výnosný kšeft, tlačí na rozvolnění pravidel pro udělování licencí vývozcům zbraní.

Zelení chtějí naopak tyto pravidla zpřísnit. Poslední slovo v otázce vývozu zbraní musí mít Ministerstvo zahraničních věcí společně s parlamentem a ne Ministerstvo obchodu a průmyslu. Obchod se zbraněmi musí být také plně transparentní, aby ho média i veřejnost mohly průběžně kontrolovat. zavřít

Zvýšíme a zkvalitníme rozvojovou spolupráci.

Česká republika patří mezí 40 nejvyspělejších států světa a je naší morální povinností pomáhat lidem, kteří žijí v podmínkách katastrofální chudoby a nedostatku. Zavázali jsme se, že od roku 2015 budeme chudým zemím pomáhat ve výši alespoň 0,33 % HDP. Zatím neplníme ani polovinu tohoto slibu.

Zelení chtějí zdvojnásobit rozvojovou pomoc chudým zemím tak, aby ČR v roce 2015 svůj slib splnila. Rozvojová pomoc by měla být co nejvíce přímá a cílená, aby se zabránilo korupci, a měla by splňovat všechny zásady efektivity. Měla by to být pomoc, která pomůže příjemcům dosáhnout soběstačnosti, místo aby zvýšila jejich závislost. Prioritou by měla být oblast obnovitelných energií, vzdělávání a občanských aktivit s důrazem na rozvoj demokracie.

V dlouhodobém výhledu by měla Česká republika přispívat na rozvojovou pomoc ve výši 0,7 % HDP, což je mezinárodní závazek vyspělých států. Kromě rozvojové pomoci budeme prosazovat i to, aby obchodní, zemědělská nebo migrační politika ČR a EU měla pozitivní dopad na obyvatele rozvojových a nejchudších zemí. zavřít

Nevyměníme lidská práva za obchodní příležitosti.

Na světě zuří intenzivní boj o suroviny, ve kterém jdou lidská práva většinou stranou. Státy, které jsou ochotné platit jiným zemím za nerostné bohatství, obchodní práva nebo strategická partnerství, aniž by si kladly podmínky v oblasti základních lidských práv nebo dobrého vládnutí, mají na první pohled výhodu.

Z dlouhodobého hlediska je ale takový cynismus a bezohlednost v zájmu krátkodobých zisků nevýhodou. Dnešní disidenti jsou zítřejšími hlavami států a vlád. Lidé dnes žijící bez politických práv budou jednoho dne rozhodovat o směřování svých zemí. Navíc je „velká hra“ o nerostné bohatství a fosilní paliva odrazem závislosti na vyčerpatelných zdrojích. Moderní zelená ekonomika takovou závislost minimalizuje, což nám umožní vyvléci se z dilematu hodnoty versus pragmatismus. Zelení proto budou konzistentně podmiňovat užší obchodní, ekonomickou a jinou spolupráci s druhými zeměmi dodržováním základních lidských práv. zavřít

Share Button