Program – Část III: Oživení ekonomiky a nová pracovní místa

Podívejte se na náš videospot: Oživení české ekonomiky

Hospodářský program Strany zelených: Zelený tucet (PDF)

Kliknutím na každý programový bod si můžete zobrazit další podrobné zdůvodnění

Ekonomika na udržitelných základech

S využitím fondů EU modernizujeme ekonomiku investicemi do nových technologií s vysokým multiplikačním efektem.

Cílené programy mohou rozhýbat investice stávajících firem i přilákat nové investory do perspektivních odvětví, kde zároveň pomohou omezit závislost na dovážených surovinách, srazit účty za energii či snížit ekologickou zátěž. Naší prioritou je zlákat investory k druhé vlně investic s vyšší přidanou hodnotou. Před patnácti lety Česko přilákalo první velkou vlnu investic na schopnou a levnou pracovní sílu. Druhá vlna přijde jen za vzdělanými, produktivními a inovativními zaměstnanci, kteří se budou moci opřít o kvalitní zázemí, od dopravní a technologické infrastruktury přes efektivní veřejnou správu až po vzdělávání a péči o děti. Řešením ekonomické krize není sypat peníze daňových poplatníků do krátkodobých jednorázových staveb. Plán Strany zelených spočívá především v impulsech k modernizaci domácí ekonomiky. Chceme cílenými investičními programy za využití evropských fondů rozhýbat perspektivní hi-tech odvětví, která vytvoří nová pracovní místa. Soustředíme se přitom na sektory s vysokým multiplikačním efektem, jež s oživením ekonomiky přinesou ještě nějaké další plus: omezí závislost na dovážených surovinách, srazí domácnostem a podnikům účty za energii, sníží ekologické škody nebo integrují do ekonomiky vyloučené skupiny, chudší regiony či podhodnocené práce.
zavřít

Prosadíme služební zákon, který odpolitizuje veřejnou správu a položí základy její efektivity.

Malé ani velké firmy nemohou se státní správou spolupracovat, pokud se všichni klíčoví úředníci vymění každých pár měsíců či let po změně ministra či vlády. Úředníci, kteří projdou náročným a otevřeným výběrovým řízením, musí mít dlouhodobou perspektivu. Jen tak lze rozvinout spolupráci státu a soukromého sektoru, která nám zajistí dlouhodobou prosperitu. Kvalitní správa věcí veřejných je podmínkou dlouhodobě udržitelné prosperity.
Česko má malou, otevřenou ekonomiku, jejíž prosperita hodně závisí na schopnostech exportérů. Stát musí systematicky udržovat a rozvíjet konkurenceschopnost sektorů exponovaných globální konkurenci, aby u nás našly dostatek odborníků a šikovných zaměstnanců i prostředí pro výzkum, vývoj a výrobu s vysokou přidanou hodnotou. Zároveň stát musí být schopen podpořit odvětví prožívající cyklický útlum přestát obtížná období.
zavřít

Podporujeme přijetí ústavního zákona o fiskální odpovědnosti.

Dluhová brzda musí zajistit spoření v obdobích prosperity, aby byl fiskální prostor pro ekonomické stimuly v ekonomické recesi. Snížíme-li ztráty způsobené korupcí, budeme moci zlepšit služby a zároveň dodržet zásady obezřetné fiskální politiky.
zavřít

Zaručíme pracujícím rodičům dobrý přístup k dostupné péči o děti i flexibilitu v zaměstnání bez snížení ochrany jejich práv.

Česko musí využít potenciál všech občanů – žen i mužů – a zároveň vytvořit rozumné podmínky pro rodiny s dětmi. Nabídku služeb péče o děti v předškolních zařízeních,, ale i o seniory a další potřebné, je třeba zlepšit jednak zjednodušením podmínek pro poskytování těchto služeb, jednak podporou neziskových komunitních služeb ze strany státu i obcí. Rozvoj těchto služeb v místě bydliště povede k rozvoji občanské infrastruktury a tím i dalším příležitostem jako flexibilní práci na částečné úvazky nebo možnosti pro zaměstnávání osob se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.
zavřít

Rozšíříme víceleté dotační programy pro neziskový sektor.

Neziskovým organizacím to umožní lépe plánovat jejich činnost i rozvoj. Neziskový sektor od roku 1989 prokázal, že je schopen efektivně zajišťovat stále více sociálních, zdravotních, vzdělávacích, sportovních či kulturních služeb, které dříve zajišťovaly státní organizace. Velkou překážkou ve fungování neziskových organizací je nepředvídatelnost financování na delší období a také nedostatek provozních dotací, které podmiňují udržitelnost (pokračování) dřívějších projektů.
zavřít

Podpoříme malé a střední podniky.

Podpora malých a středních podniků je pro SZ prioritou. Základem takové podpory je především to, aby stát podnikatelům nebránil v podnikání, nekladl na ně nesmyslné administrativní nároky a neprováděl zbytečná likvidační opatření (netýká se např. ochrany práv zaměstnanců, poškozování životního prostředí nebo daňové disciplíny).. Stav podnikání lze sledovat pomocí různých ukazatelů, respektované jsou např. studie Doing Business. ČR je v tomto žebříčku aktuálně na 65. příčce. Oproti loňsku jsme si o jedno místo pohoršili (v roce 2010 to bylo 74. místo) a před námi jsou země jako Ghana, Bělorusko, Slovensko či Polsko. Zlepšování podnikatelského prostředí tedy zůstává v ČR problémem, zejména co se týče zahájení podnikání.
zavřít

Budeme dále postupně navyšovat výdaje na vědu a výzkum.

Česká společnost se musí stále učit rychle produkovat i absorbovat znalosti a učinit pro to bezpodmínečně vše, co je možné v rámci jasných rozpočtových omezení. Přesto se domníváme, že je reálné a potřebné zvyšovat výdaje na vědu a výzkum v oblastech, které stát bude klasifikovat jako prioritní s ohledem na udržitelnou prosperitu České republiky. Zelení se domnívají, že takovými obory jsou např. informační technologie, biotechnologie, šetrné inovace a další obory s vysokou přidanou hodnotou a nízkými negativními dopady na životní prostředí. Jde nejen o aplikovaný výzkum, ale i výzkum základní, a to včetně společenských věd. Pozitivní je, že byl pozměněn zákon o dani z příjmu, aby od ledna 2015 umožnil soukromým podnikům odečíst si náklady na externě zadané činnosti výzkumu a vývoje ze svých zdanitelných příjmů.
zavřít

Zefektivníme hospodaření ve zdravotnictví trpělivým laděním systému namísto reformních zvratů.

Významný příspěvek k nákladům na stárnutí obyvatelstva bude rovněž způsoben očekávaným nárůstem výdajů na zdraví a na dlouhodobou péči. Minulé reformy závažné problémy nevyřešily, byť např. poplatky za návštěvy u lékaře celkem úspěšně snížily nadměrné využívání zdravotních služeb a zároveň se díky monitorování reforem snížilo riziko vzniku nerovného přístupu ke zdravotní péči (zavedení stropů apod.), i přes podniknuté kroky závažné problémy přetrvávají. V porovnání se státy EU se náš zdravotní systém stále příliš soustředí na nemocniční péči. Poskytování péče by bylo možné zlepšit a zefektivnit vyšším podílem ambulantních zákroků, snížením délky pobytu v nemocnicích či rozvojem alternativ k ústavní péči. Ke zdravotnictví více v samostatné kapitole.
zavřít

Budeme prosazovat zaručený minimální důchod pro každého kombinovaný se zásluhovým průběžně financovaným pilířem a s nepovinným soukromým spořením. Podpoříme širokou dohodu na penzijní reformě, která odpovědně zohlední zkušenosti ze sousedních zemí, jež v době hospodářské krize revidovaly předchozí kroky k fondovému financování kvůli jejich náročnosti pro veřejné finance.

Naším cílem je dlouhodobě stabilní penzijní systém, jehož základem by měl být silný, státem garantovaný pilíř, který potřebuje konsensuální reformu. Se stárnoucí populací se zhoršuje dlouhodobá stabilita českých veřejných financí, proto připustíme zvýšení věku odchodu do důchodu na max. 65 let pro muže i ženy, jak je obvyklé ve vyspělých státech EU. Dosažení této hranice už v roce 2020 stabilizuje současný systém a poskytne čas na dlouhodobou a konsensuální penzijní reformu, která musí nahradit nedůvěryhodnou improvizaci se zavedením nepovinného druhého pilíře. Tato reforma musí stát na široké společenské a politické dohodě. Změny penzijního systému musí podpořit i systematická rodinná a imigrační politika, která svým dílem sníží tlak stárnoucí populace.
zavřít

Zaměříme čerpání evropských fondů na technologické a sociální inovace, které přispějí ke snižování zátěže pro životní prostředí, k úspoře energií a surovin, k posílení zaměstnanosti a sociální soudržnosti.

Získáváme z evropských fondů jako země hodně, zdaleka však nevyužíváme všechny možnosti. Měli bychom se však poučit z chyb a v příštím programovacím období, které začne v roce 2014, se zaměřit na limitovaný počet jasně definovaných priorit.
zavřít

Podporujeme další prohlubování fiskální a bankovní integrace EU.

Jako malá exportně orientovaná ekonomika jsme velmi provázáni s okolním prostředím, především se zeměmi Evropské unie a zvláště s Německem. V tomto kontextu je až překvapivé, do jaké míry ČR přistupuje buď neangažovaně, nebo rezervovaně k jednotlivým evropským iniciativám. Evropská unie a eurozóna prochází v mnoha ohledech nejhlubší krizí své existence a zároveň je i uprostřed možná nejhlubších změn, které ovlivní podobu evropského kontinentu na další desetiletí. Zelení si uvědomují, že provázanost ekonomického a zejména finančního sektoru vyžaduje koordinovaný postup.
zavřít

Na mezinárodní úrovni podpoříme tvorbu nových pravidel pro měření ekonomického rozvoje, která by postupně doplnila ukazatel hrubého domácího produktu (HDP).

Na mezinárodní úrovni budeme prosazovat vyšší zohledňování dopadů mezinárodního obchodu na životní prostředí. Chceme obchod učinit rozmanitějším, stabilnějším a přátelštějším vůči chudým zemím a životnímu prostředí.

Mnoho zboží může být smysluplně vyrobeno a zobchodováno lokálně či regionálně, což dává místním lidem větší kontrolu nad jejich zdroji a příjmy, nad jejich životním prostředím a kvalitou života.
zavřít

Podpoříme zejména takové veřejné zakázky, které dají práci dlouhodobě nezaměstnaným a budou využívat ekologicky šetrné postupy a produkty

Institut veřejné služby, který schválila Nečasova vláda a jejíž povinný bezplatný výkon následně zrušil Ústavní soud, zelení od počátku odmítali, neboť byl založen na ponižování lidí bez práce. Zelení vidí naopak příležitost v přímé podpoře vzniku nových pracovních míst hrazených z veřejných rozpočtů.
zavřít

Spravedlivý daňový systém

Posílíme prvky daňové progrese ve výši 30 % druhého pásma u příjmů nad 100 tisíc korun. Prosazujeme trvalé ponechání daňové přirážky ve výši 7 procentních bodů nad horní hranicí sociálních příspěvků pro osoby s vysokými příjmy; zvýšení horní hranice příspěvků na zdravotní pojištění i po roce 2015; a ponechání základní slevy u pracujících důchodců. Budeme hledat způsob, jak postupně zvyšovat daň z příjmu právnických osob, aniž by došlo k ohrožení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti.

Snížíme vedlejší náklady práce (sociální pojištění) a podpoříme tím tvorbu pracovních míst a investice. Fiskální neutralitu tohoto opatření zachováme zdaněním majetku a činností, které poškozují životní prostředí.

Majetkové daně – především z vlastnictví nemovitostí – jsou u nás relativně nízké, takže jimi lze jejich zvýšením kompenzovat snížené zdanění práce. Zdanění energií je třeba zvyšovat trvale, ale postupně s přihlédnutím na vývoj investic do snižování energetické náročnosti. Další daně lze uvalit na negativní jevy, jako je znečišťování prostředí či nezdravá spotřeba tabáku a alkoholu. Stejně tak lze více zdanit krátkodobé spekulace s nemovitostmi či na finančních trzích
zavřít

Zachováme dvě sazby DPH jako důležitý nástroj hospodářské, sociální, ekologické a kulturní politiky, Podporujeme postupné rozevírání sazeb oproti současnému stavu Podpoříme otevření jednání s EU o zavedení nulové sazby DPH na vybrané komodity zvláštního společenského významu (např. učebnice nebo některé potraviny).

Snížená sazba DPH je u nás jedna z nejvyšších v Evropě, a protože je to daň s regresivním dopadem (relativně více spotřebovávají chudší domácnosti), podporujeme její snížování za cenu mírného zvýšení základní sazby DPH, aby výnos této daně pro státní rozpočet zůstal přibližně stejný. Do snížené sazby zahrneme komodity, jejichž spotřeba je společensky prospěšnější a šetrnější, jako ekoprodukty, místní BIOpotraviny, veřejnou dopravu apod.) .
zavřít

Zabráníme daňovým improvizacím, ekonomika potřebuje stabilní daňový systém, promyšlené a postupné změny.

Časté a nepromyšlené změny daní nepřiměřeně zatěžují malé podnikatele i velké firmy a brání jim v rozvoji a inovacích. Čeští občané si za své daně zaslouží solidní kvalitu veřejných služeb. Zatímco daně jsou v ČR jen o něco nižší než evropský průměr, kvalita veřejných služeb pokulhává o dost výrazněji. Proto je třeba se soustředit především na efektivní nakládání s veřejnými prostředky.
zavřít

Podpoříme daňové asignace.

Jedná se o důležitý motivační nástroj, který může posílit platební morálku daňových poplatníků. Zda bude jednotlivec posílat část svých odvodů škole, sociální službě, hospici, sportovnímu klubu, církvi nebo zvířecímu útulku, rozhodne sám.
zavřít

Podpoříme reformy finančního sektoru, zejména automatickou mezinárodní výměnu daňových informací a povinnost nadnárodních firem vykazovat zisky a daně v každé zemi zvlášť.

Podpoříme navrhovanou evropskou daň z finančních transakcí, popř. i jiné modely zdanění finančního sektoru, o kterých se vede mezinárodní diskuse.
zavřít

Čistá energetika: nižší účty za energie i nová pracovní místa

Podpoříme investice do zateplování domů, výměny oken a dalších potřebných opatření pro energetickou modernizaci budov pomocí stabilního a dlouhodobě funkčního programu Zelená úsporám. Tím se sníží výdaje domácností za teplo i znečištění ovzduší.

Podporou energetické renovace budov a výstavby energeticky účinných domů oživíme stavebnictví a dáme lidem práci: každá miliarda veřejné podpory investovaná do energetické modernizace domů vytvoří až 1 000 pracovních míst a vrátí se státu zpět ve výši v průměru jedné miliardy korun zpět na daních, sociálním a zdravotním pojištění a nevyplacených sociálních dávkách. Každá miliarda investovaná do projektů energetické renovace budov také současně indukuje růst HDP ve výši 2,13 až 3,59 miliard korun. Zelení usilují, aby stát každoročně podpořil investice do modernizace budov 12 miliardami korun, což podle ekonomů (studie M. Zámečníka, oponovaná L. Niedermayerem) vyvolá jednoprocentní plus pro HDP každý rok. Energeticky šetrné budovy tak mají lepší přínos pro ekonomiku než vysoce riskantní mnohasetmiliardová investice do dalších reaktorů v Temelíně. Rodiny uspoří tisíce až desetitisíce korun ročně za vytápění. Účty za energii v pasivním domě jsou oproti běžné stavbě o 80–90 procent nižší. K financování programu využijeme evropské fondy, část miliard z dividend ČEZ a výnos z aukcí emisních povolenek pro nastartování investic do energetické renovace budov. Roční rozpočet bude minimálně 10 miliard korun ročně. Práci tak získá přes 10 000 tisíc lidí přímo a další tisíce zaměstnají související sektory služeb nebo dopravy.
zavřít

Pomůžeme průmyslu nastartovat investice do úspor energie i lepšího využití materiálů. Při zachování současné výroby mohou podniky ušetřit až miliardy korun ročně. Nespotřebovaná energie je nejlepší investice do konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Průmysl může snížit spotřebu uhlí, zemního plynu a dalších paliv o čtvrtinu. Zvyšování energetické efektivity lze dosáhnout levnými opatřeními za pomocí vylepšování energetického managementu a optimalizaci systémů výroby a distribuce tepla. Podniky investující do šetrných technologií podpoříme granty na školení managementu, zvážíme úlevu na dani za pořízení šetrných technologií. Budeme motivovat podniky ke snížení materiálové náročnosti ekonomiky. Například spotřeba energie při recyklaci hliníku je dvacetkrát nižší než při jeho výrobě z přírodní suroviny.
zavřít

Snížíme poplatky za distribuci elektřiny tím, že stanovíme stropy nákladů pro elektrárenské společnosti a rozšíříme pravomoci NKÚ, který musí získat možnost kontrolovat i polostání společnosti jako ČEZ. Nastavíme jednotná pravidla pro přehlednou podobu faktur za elektřinu, aby bylo jasné, za co elektrárenským společnostem platíme.

Lepší nastavení systému může ušetřit až deset procent z ročních rodinných výdajů za elektřinu. Domácnosti se musí potýkat s vysokou cenou elektřiny. Překvapivě největší položkou za výdaje rodin není podpora obnovitelných zdrojů, ale platby za přivedení elektřiny – státem regulované distribuční poplatky. Na ty připadá více než třetina roční výdajů rodiny s běžnou spotřebou (za obnovitelné zdroje dá necelých 14 procent).
zavřít

Vrátíme obnovitelným zdrojům energie původní smysl a zavedeme systém, který bude odolný i vůči šíbrům a kmotrům. Díky tomu snížíme výdaje domácností i podnikatelů za energie a zbavíme Česko závislosti na špinavém uhlí a dovozu ropy. Nastartujeme cestu k energetické svobodě domácností a nezávislosti na ČEZ: obnovíme podporu pro malé obnovitelné zdroje, jako jsou solární panely na střechách domů či malé větrné elektrárny. Pro tyto zdroje zavedeme nový nefinanční nástroj podpory formou takzvaného net-meteringu.

Net-metering nezatíží více spotřebitele elektřiny. Zjednoduší se administrativa připojování nových malých zdrojů a odstraní zbytečné byrokratické překážky. Uživatelé jednou za rok vyúčtují rozdíl mezi dodanou a odebranou elektřinou ze sítě. Protože jde o zdroje malého výkonu, nehrozí zatížení elektrárenských sítí, ale naopak budou fungovat jako stabilizující prvek v soustavě.
zavřít

Prosadíme obnovení podpory pro malé bioplynové stanice na farmách nebo v obecním vlastnictví.

Dobře nastavený systém pomůže drobným zemědělcům srazit výdaje za teplo i elektřinu. Podmínkou musí být, že bioplyn bude pocházet z biologicky rozložitelných komunálních nebo zemědělských odpadů, a omezení podpory pouze pro malé výkony – do 300 kilowattů. Velkým přínosem pro společnost je úspora za skládkování i výstavbu spaloven.
zavřít

Obnovíme podporu větrným elektrárnám i biomasovým a geotermálním zdrojům.

Nové rozumné projekty větrných elektráren, dobře nastavené teplárny na biomasu či geotermální zdroje by měly znovu získat podporu formou výkupních cen. Naplnění plánu růstu těchto zdrojů do roku 2020 se promítá do podpory v jednotkách miliard, které lze ušetřit například zastavením podpory pro kontroverzní spalovny odpadu.
zavřít

Zastavíme nesystémovou podporu spalování komunálního odpadu a omezíme podporu pro společnou výrobu elektřiny a tepla z uhlí nebo zemního plynu.

Rusnokova vláda zrušila podporu pro nové šetrné zdroje, zatímco ponechala dotace v ceně elektřiny pro spalovny komunálního odpadu. Přitom výstavba spaloven brání dlouhodobě daleko levnějšímu třídění a recyklaci cenných surovin. Současně dál běží podpora i pro společnou výrobu elektřiny a tepla ve velkých zdrojích z fosilních paliv. Pálení fosilních zdrojů přitom ovlivňuje negativně naše zdraví. Podpora takzvané kogenerace by měla motivovat především zdroje malého výkonu. Společná výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů pak bude podpořena aktualizací zákona na podporu zeleného tepla.
zavřít

Vrátíme pozornost státu k otázkám ochrany klimatu. Otevřeme jednání o zřízení nové Rady vlády pro klimatickou politiku.

Jednou z příčin nezvládnuté regulace růstu obnovitelných zdrojů v Česku bylo zrušení sekce pro obnovitelné zdroje ministryní Rút Bízkovou (za ODS) ve Fischerově vládě. Z domácí diskuze o obnovitelných zdrojích se vytratila odbornost, schopnost sledovat aktuální světové trendy a podle nich upravovat příslušné nástroje. Chceme proto obnovit debatu u kulatého stolu se všemi zúčastněnými subjekty: průmyslovými svazy, spotřebiteli, městy a kraji, a hledat optimální cesty k dosažení rozumné energetické politiky státu.

Možné dopady globální změny klimatu a opatření na snižování nadprůměrně vysokých českých emisí skleníkových plynů staví před naši společnost vysoké výzvy. Kvůli nim bude potřeba skloubit práci jednotlivých ministerstev a dalších orgánů státní správy nejen z rezortu zemědělství, průmyslu, životního prostředí, ale také zahraničních věcí i vnitra. Po vzoru jiných obdobných Rad by měla začít pracovat i rada vlády pro klimatickou politiku.
zavřít

Podpoříme nástup inovací jako šanci na zvýšení energetické soběstačnosti domácností, firem i obcí. Zaměříme se na investiční podporu bateriových systémů, budování chytrých sítí a s nimi související oblasti vědy a výzkumu.

Investiční podpora a bezúročné půjčky z prostředků Státního fondu pro životní prostředí nastartují zcela novou etapu energetické svobody na elektrárenských společnostech. Od experimentálních energeticky soběstačných domů se postupně dostaneme k běžné nabídce v katalozích stavebních společností. Vytvoříme zcela nový obor propojující energetiku a IT. Cíleně budeme podporovat přechod na takzvané chytré sítě, které umožní aktivní roli dosud pouhým spotřebitelům elektřiny. Nová podoba sítí dá jejich uživatelům možnost vyšší decentralizace a umožní bezproblémovou integraci vysokého podílu obnovitelných zdrojů.
zavřít

Opravíme nesystémovou podporu tepla z obnovitelných zdrojů.

Dobrá myšlenka může někdy narazit. V Česku má velký potenciál výroba tepla z cíleně pěstovaných dřevin na zemědělské půdě, které leží ladem. Potíž je, že podporu tepla zahrnula Nečasova vláda do ceny elektřiny, což však nedává smysl a nemotivuje velké producenty tepla z uhlí k inovacím. Navrhujeme proto nový systém na bázi bonusů pro centrální zdroje vyrábějící teplo z obnovitelných zdrojů. Bonusy by se vyplácely ze speciálního fondu spravovaného SFŽP, do kterého by platili právě výrobci tepla z uhlí v řádu desetihaléřů za jednotku tepla.
zavřít

Podpoříme zákon, který by stanovil jasné tempo snižování emisí a snižování závislosti na uhlí, ropě a plynu.

Průmyslové podniky právem žádají od státu dlouhodobou jistotu, aby věděly, jaké podmínky mají očekávat za deset, dvacet, třicet let. Proto vyjdeme vstříc podnětu ekologických organizací a po vzoru Velké Británie navrhneme zákon, který stanoví konkrétní, závazné tempo snižování emisí skleníkových plynů, konkrétně o 2 % ročně. Rozhýbeme tak investice do moderních řešení – čisté energetiky a energetické renovace domů, pohodlné veřejné dopravy, snadné recyklace nebo výroby místních potravin.
zavřít

Odmítáme tlak ČEZ na zavedení garantovaných výkupních cen elektřiny z jádra na desítky let dopředu (tzv. kompenzační schéma). Investice do dalších jaderných reaktorů za mnoho set miliard korun jsou extrémně rizikové a po roce 2020 se již obnovitelné zdroje obejdou bez podpory.

Zkušenosti z běžících projektů i dostavby současného Temelína jasně ukazují, že se téměř nikdy nepodaří dokončit výstavbu jaderných reaktorů v předepsaném termínu a za deklarovanou cenu. Nešťastné investice ČEZ na Balkáně, nákupy předražených obřích solárních parků a neefektivní rekonstrukce uhelných elektráren by měly být dostatečným mementem a varováním před hrozícím tunelem. Reálně hrozí, že by zátěž kompenzačních plateb – tedy příplatku za jádro v ceně elektřiny – nesli ve svých účtech hlavně drobní spotřebitelé. ČEZem kulantně nazvané „kompenzační schéma“ pro Temelín nás může stát během příštích desetiletí několik miliard korun. Další jaderné reaktory nepotřebujeme. Ročně vyvezeme více elektřiny, než vyrobí současný Temelín.
zavřít

Nastavíme tržní prostředí pro pojištění jaderných reaktorů.

Stát omezením odpovědnosti zbavuje provozovatele jaderných elektráren finančního rizika při případné jaderné nehodě. Pravidla umožňují energetickým společnostem koupit si pojistku na limitovanou odpovědnost. Odvětví tak není vystaveno tržní soutěži s rovnými podmínkami. ČEZ má atomovým zákonem sníženou odpovědnost na 8 miliard korun. Hrozí tak, že by při jaderné havárii musel škody nad tuto částku krýt stát. Oproti tomu v Německu jsou záruky stanoveny až do výše 2,5 miliardy eur (62,5 miliardy korun); omezené ručení znamená pro provozovatele jaderných reaktorů speciální úlevu. Institut pro pojišťovnictví v Lipsku ve své studii kalkuluje, že pokud by si museli majitelé reaktorů platit tržní pojistku, stála by elektřina z jádra 3,50 korun na kilowatthodinu.
zavřít

Posílíme bezpečnost jaderných elektráren, aby odpovídala nejlepším dostupným technickým řešením.

Zátěžové testy provedené po havárii ve Fukušimě, jakkoliv se týkaly jen odolnosti vůči extrémním přírodním podmínkám, ukázaly, že prakticky všechny hodnocené jaderné elektrárny v EU by měly prodělat zdokonalení v oblasti bezpečnosti. Bude naprosto nezbytné realizovat všechna potřebná vylepšení tak, aby jaderná bezpečnost našich jaderných elektráren odpovídala nejlepším dostupným technickým řešením, anebo je, i předčasně, budeme muset uzavřít. Při tvorbě nové evropské legislativy budeme požadovat, aby normy pro jadernou bezpečnost odpovídaly úrovni těch nejlepších elektráren.
zavřít

Zajistíme skutečnou nestrannost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a oddělení jeho odborného zázemí od jaderných provozovatelů.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost chceme transformovat tak, aby byl nejen formálně, ale i prakticky nezávislým regulátorem v oblasti jaderné energetiky. Odstraníme nepřijatelné zajišťování jeho vědecko-technické a expertní podpory v Ústavu jaderného výzkumu Řež, který vlastní provozovatel jaderných elektráren ČEZ. Takový expertní podpůrný orgán musí být nezávislý na dozorovaných subjektech i podle evropské legislativy.
zavřít

Nastavíme férové podmínky pro proces vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého vysoce radioaktivního odpadu. Základní podmínkou dalších jednání je nastavení otevřeného transparentního procesu s nepřekročitelným právem obcí a krajů odmítnout úložiště v daném regionu.

Obce i veřejnost, v jejichž katastrálním území má být umístěno jaderné zařízení, dnes nemají možnost o takových záměrech účinně spolurozhodovat. Přitom zahraniční zkušenosti jasně ukazují, že transparentní proces i právo veta obcí posiluje důvěru ve stát a nutí státní úředníky k naprosté zodpovědnosti vůči místním obyvatelům.
zavřít

Prosadíme moderní energetickou koncepci, která zbaví českou energetiku závislosti na spalování uhlí, dá spotřebitelům nezávislost na energetických společnostech a umožní postupně nahradit stárnoucí jaderné reaktory. Prosadíme kontrolu fungování ČEZ Nejvyšším kontrolním úřadem, změníme systém dosazování do zástupců vlády do dozorčí rady.

Prodlužování provozu jaderné elektrárny Dukovany či Temelín by jen oddálilo nezbytnou hlubokou proměnu naší elektroenergetiky a přináší zbytečné bezpečnostní riziko. Proto budeme hledat cesty, jak lze postavit domácí energetiku na zvyšování energetické efektivity u stále levnějších obnovitelných zdrojů. Rozhodnutí pro postupné utlumení jaderné energetiky podporují také zkušenosti s brutální těžbou uranu, která zanechala nezvratné škody na české krajině. Ukončení provozu jaderných reaktorů také zabrání hromadění více vysoce radioaktivního odpadu s možnými riziky pro životní prostředí i potenciální vojenské zneužití. Velké atomové reaktory pak také blokují možnost decentralizace energetiky a budování pružnějších sítí, které by zvýšily možnosti využívání obnovitelných zdrojů.
zavřít

Odmítáme další těžbu uranu. Podpoříme co nejrychlejší odstranění radioaktivních hald, odkališť i znečištění podzemních vod. Rozhodně odmítáme úvahy o znovuobnovení chemického loužení uranu.

V ekonomických možnostech Česka není reálné otevřít vlastní výrobu jaderného paliva, tuzemský uran navíc dnes nepokrývá ani polovinu potřeby provozu reaktorů v Dukovanech a Temelíně. Minulá desetiletí těžby zanechala kvantum radioaktivních hald a stovky hektarů zářících odkališť po bývalé těžbě a přepracování. Chemické látky využívané při těžbě uranu kontaminovaly podzemní pitné vody na Liberecku. Státní rozpočet tak stojí sanace chemické těžby každoročně dvě miliardy korun až do roku 2030. Na obnovení těžby uranu nemá i rekonstrukci odkališť nemá státní podnik DIAMO vlastní prostředky, prodej uranového koncentrátu dnes zhruba pokrývá náklady na těžbu a zpracování, proto hrozí, že další uranovou těžbu by platil stát. Takové návrhy musíme rázně odmítnout. Už proto, že těžba uranu by způsobovala další znečištění okolí a riziko z přeplňování odkališť. Objevující se úvahy o loužení uranu na Liberecku a Českolipsku v oblasti rozsáhlých podzemních zásob vod České křídové pánve musíme odmítnout zcela.
zavřít

Trváme na zachování limitů pro těžbu uhlí. Odepíšeme zásoby uhlí za územně- ekologickými limity. Odmítáme znovuzavedení možnosti vyvlastňovat majetek kvůli těžbě. Prosadíme postupné opuštění spalování špinavého uhlí. Odmítáme pokusy o podzemní zplynování uhlí pod lidskými sídly.

Ochráníme obyvatele ohrožených obcí, českou krajinu i globální klima před plány na rozšiřování těžby uhlí. Chceme (1) zachovat územní ekologické limity těžby hnědého uhlí a nově prosadit jejich vyhlášení zákonem, (2) zajistit bezodkladný odpis všech ložisek hnědého uhlí za platnými limity těžby a černého uhlí v Beskydech, (3) zabránit návratu vyvlastňovacích paragrafů ve prospěch těžby, která by ohrozila domovy desítek tisíc lidí, (4) prosadit zvýšení tzv. úhrady z vydobytého nerostu, kterou platí těžební firmy za právo těžit státní uhlí, ze současných 0,5 % na 30 %, (5) doplnit do horního zákona chybějící lhůty pro plnění zákonných povinností těžebních firem a pokuty za jejich neplnění, (6) zabránit pokusům o zplynování uhlí pod lidskými sídly.

Respektujeme právo místních na rozhodnutí, že volí zachování jejich domů před pokračováním devastující povrchové těžby hnědého uhlí. Energetická renovace domů sníží spotřebu tepla v domech, které jsou vytápěny uhlím, o polovinu. Součet možností k zateplování českých domů a výrobě tepla z obnovitelných zdrojů je větší než kompletní spotřeba uhlí a plynu k vytápění. Uhlí za limity tedy domácnosti nepotřebují.

Uhlí je jednou z hlavních příčin špatné kvality ovzduší, devastace a zaostávání rozsáhlých oblastí České republiky, i enormních tuzemských emisí skleníkových plynů. Z dlouhodobých výzkumů dopadů povrchové těžby uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP) vyplývá jednoznačně jejich negativní vliv na životní prostředí a tím i na zdraví tamějších obyvatel. Těžba uhlí vedla prokazatelně ke zvýšení úmrtnosti a zpomalenému vývoji dětí a poznamenala také genetickou výbavu dotčených obyvatel s negativním vlivem na další generace. Tzv. externí náklady vyvolané těžbou uhlí podle výpočtů vědců z Univerzity Karlovy stojí každoročně 60 miliard korun. Platí je stát a domácnosti, zatímco mnohamiliardové zisky tečou opačným směrem, tedy k několika vlastníkům těžebních firem. Vedle zdraví má těžba výrazně negativní vliv také na podobu sociální struktury obyvatel, kterou narušuje, a v neposlední řadě na bezpečí obyvatel a životní prostředí v předhůří Krušných hor obecně. Těžba pod úpatím Krušných hor odlehčuje patu jejich svahů na delším úseku a představuje geologicko-stabilitní a bezpečnostní riziko. Prolomení územních ekologických limitů by znamenalo také možné otevření cesty k vyvlastňování. Protože limity implicitně definují zachování sídelní struktury a krajiny nepoškozené těžbou jako „veřejný zájem“, zaručuje jejich platnost také trvalost majetkoprávního vztahu obyvatel vesnic za limity k nemovitostem v osobním vlastnictví. Zrušení limitů by, za předpokladu iniciativy zainteresovaných podílníků (hl. důlní společnosti) směrem k definici těžby uhlí jako „veřejného zájmu“, mohlo vést k pokusům o vyvlastnění majetku obyvatel, kteří nemovitosti odmítnou prodat.
zavřít

Prosadíme zákaz škodlivé těžby břidličného plynu na území ČR.

Cílem je zákonná úprava, která zakáže průzkumné vrty na těžbu břidličného plynu na území České republiky a těžbu tohoto plynu metodou hydraulického štěpení (frakování). Zástupci ČR se zároveň budou zasazovat o schválení stejného zákazu na evropské úrovni a budou prosazovat chytřejší a odpovědnější přístup k náhradě konvenčních fosilních paliv. Zdůvodnění: Těžba břidličného plynu metodou hydraulického štěpení s sebou nese množství výrazných environmentálních, zdravotních a sociálních rizik, včetně nebezpečí kontaminace podzemních vod karcinogeny, radioaktivními a jinak škodlivými látkami.

zavřít

Nastartujeme opatření, která pomohou snížit českou závislost na dovozu ropy. Slevou na dani podpoříme nákup elektromobilů. Budeme prosazovat, aby česká vláda v EU podpořila zlepšení standardů efektivnosti automobilů.. Navrhneme změnu silniční daně tak, aby se sazba lišila podle spotřeby a technologie. Majitelé osobních vozů s nízkou spotřebou budou platit nízkou daň, majitelé hybridů a elektromobilů pak nulovou daň. Pomůžeme tak na trh a na silnice dostat vysoce efektivní automobily. Podpoříme pouze takovou produkci biopaliv, která není na úkor potravin a životního prostředí, tedy především biopaliv 2. generace (nepotravinářská biomasa).

Kvalitní zemědělská půda by měla být vyžívána primárně pro produkci potravin. Energeticky je výhodnější využívat půdu na produkci biomasy pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Pří pěstování a výrobě biopaliv by v ČR i v celém světě měla být uplatňována přísná ekologická a sociální kritéria, aby kvůli biopalivům nedocházelo např. ke kácení pralesů či likvidaci polí místních zemědělců.
zavřít

Podpoříme přijetí závazných cílů EU v oblasti energetiky a ochrany klimatu do roku 2030, a to snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 55 % v období 1990–2030, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na 45 % a dosažení 40% úspory energie v roce 2030 oproti úrovni v roce 2005.

Dostupné studie vypracované ve spolupráci se zahraničními odborníky dokazují, že Česko může v období 1990 až 2030 snížit emise až o 70 %. Schválení legislativního rámce EU pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, energetické efektivity a snížení emisí do roku 2020 bylo v roce 2008 důležitým signálem pro investory a urychlilo vývoj, výzkum a zprovoznění nových technologií. Postupný růst čistých technologií a nových průmyslových odvětví je pro Českou republiku excelentní strategií. Pomohou vytvořit tisíce pracovních míst a podpoří růst ekonomiky.
zavřít

Internet a informační společnost

Ochráníme rovnoprávnost všech služeb na internetu. Nesouhlasíme se snahami zavést rozdílná pravidla pro “důležitou” a “nedůležitou” komunikaci na Internetu, které by poskytovatelům připojení dávaly možnost efektivně určovat, které služby smí jejich zákazníci používat.

Stejně jako stát nepředepisuje dopravcům, co za náklad po silnicích dopravovat mohou a co nemohou, ani poskytovatelé přístupu k internetu nesmí spotřebitele omezovat při využívání určitých služeb, jako je například internetové volání nebo aplikace k posílání textových zpráv. Stejně tak je nepřijatelné preferenční zacházení s určitým zdrojem dat ze strany internetových poskytovatelů. To vede jednoznačně k potlačení inovací a technologického pokroku. zavřít

Odmítáme mezinárodní smlouvy typu ACTA a TTIP.

Smlouvy ACTA, TTIP a podobné smlouvy „velkého bratra“ podle nás znamenají nepřiměřenou ochranu autorských práv a bránily by v České republice v budoucnu demokratickými mechanismy přehodnotit současný nefunkční model autorských práv nebo ochranu svobody internetu. Jak Česká republika, tak EU musí mít možnost v rámci svých demokratických procedur stanovovat svou legislativu bez strachu z možných postihů z nevyzpytatelných arbitráží vedených mimo standardní soudní systém. zavřít

Postavíme vysokorychlostní internet na úroveň veřejné služby, podobně jako jiné druhy infrastruktury. Zároveň chceme snížit administrativní překážky při výstavbě této kritické infrastruktury.

Vysokorychlostní přístup k internetu musí být tam, kde se nedá předpokládat komerční investice, financován státem jako veřejná služba, podobně jako stát staví silnice, mosty či energetickou infrastrukturu. Nejde o vybudování státní sítě, ale o kofinancování soukromé investice. Veškerá státem kofinancovaná internetová infrastruktura musí být nediskriminačně nabídnuta k dispozici všem operátorům (tzv. open access). Podpora výstavby internetové infrastruktury umožní snižovat rozdíly mezi městskými a venkovskými oblastmi. Zdůrazňujeme princip open access, tedy možnost kteréhokoli operátora za nediskriminačních podmínek vstoupit do sítě a nabízet své služby. zavřít

Zohledníme veřejný zájem při využívání kmitočtového spektra v podobě kvalitní a dostupné komunikace a budeme prosazovat vyšší konkurenci na telekomunikačním trhu.

Kmitočtové spektrum je sada frekvencí, které využívají např. mobilní operátoři pro provoz svých služeb. Z fyzikálních důvodů je jich jen omezené množství, proto na jejich rozdělování nelze aplikovat pouze tržní metody. Podobně jako u jiných omezených statků je třeba, aby stát při jejich rozdělování stanovil takové podmínky, které budou zajišťovat nejlepší naplnění veřejného zájmu, zde zejména v podobě nediskriminační dostupnosti internetu a obecně elektronické komunikace pro všechny skupiny obyvatel, například i v odlehlých či venkovských oblastech, kde se standardní komerční služby nevyplatí.

Jsme přesvědčeni, že kmitočtové spektrum je cenným národním statkem. Není možné ho proto přidělovat telekomunikačním společnostem jen za prostou tržní protihodnotu. Využívání kmitočtů musí být vždy spojeno s takovými podmínkami, které zajistí veřejný zájem, jímž je kvalitní a stabilní komunikace za rozumnou cenu.

Ve veřejném zájmu není pouze “stabilní prostředí pro podnikání operátorů”, ale rozvoj trhu, který je jako jediný garantem tolik potřebných inovací a technologického pokroku. Zelení věří, že regulátor – Český telekomunikační úřad – musí vyvažovat zájem akcionářů operátorů i spotřebitelů, nikoli se, jako v minulosti, stavět pouze na stranu operátorů. zavřít

Zajistíme výraznější ochranu spotřebitele v oblasti elektronických komunikací. Český telekomunikační úřad i obchodní inspekce budou mít účinné nástroje jak postihovat subjekty, které útočí na spotřebitele predátorskými taktikami a nutí je podepisovat nevýhodné smlouvy.

V oblasti např. roamingu podporujeme snahu Evropské komise o sjednocení podmínek pro domácí a mezinárodní hovory. Je ovšem třeba sjednotit také postavení spotřebitele vůči poskytovateli služeb, které je v České republice výrazně nevýhodnější než v jiných zemích, přestože se často jedná o totožné nadnárodní operátory. zavřít

Vytvoříme podmínky pro zpřístupnění informací a dat jako tzv. otevřených dat.

Budeme podporovat zveřejňování všech státem poskytovaných informací a dat v otevřeném a přístupném formátu, včetně kodifikování otevřených licencí. Budeme vyžadovat po orgánech veřejné správy i státem řízených firmách zpřístupnění informací formou otevřených dat pro důležité registry jako obchodní rejstřík či data o jízdních řádech. Výjimky z přístupu k otevřeným datům v podobě osobních údajů nebo citlivých bezpečnostních informací stanoví zákon.

Otevřená data veřejné správy musí: (1) být úplná (zveřejněna v max. možném rozsahu), (2) být zveřejněna v původní podobě (bez modifikací/cenzurních zásahů), (3) být zveřejněna bez zbytečného odkladu, (4) být snadno dostupná, (5) být strojově čitelná, (6) být dostupná způsobem, který nediskriminuje jednotlivce nebo skupinu osob, (7) používat otevřené standardy, (8) být zpřístupněna za jasně definovaných podmínek užití (licence) s minimem omezení. Otevřená data by dále měla být dostupná uživatelům za minimální možný náklad na jejich získání (tedy pokud možno zdarma). Cílem by mělo být zveřejnění všech dat státní správy, která nepodléhají speciální ochraně (např. dle zákona o státním tajemství apod.), výše uvedeným způsobem.

Subjekty státního sektoru vytvářejí, shromažďují nebo mají v držení velké množství informací a obsahu od statistických či ekonomických údajů nebo údajů o životním prostředí po archivní materiály a sbírky knih nebo uměleckých děl. Tato data nejsou často vůbec, nebo pouze složitě, přístupná veřejnosti, ačkoliv byla pořízena z peněz daňových poplatníků. Neefektivní využití dat by mělo být napraveno přijetím 8 principů tzv. otevřených dat.

Otevřená data, tedy zveřejňování státem vytvářených informací ve volně přístupné a strojově čitelné podobě, jsou přínosem ve třech oblastech:

1) Pomáhají zvyšovat transparentnost nakládání s veřejnými financemi a celkovou efektivitu státu, umožňují lepší veřejnou kontrolu.

2) Pomáhají zvyšovat kvalitu veřejných služeb a samotným státním úředníkům nebo pracovníkům samospráv poskytují cennou zpětnou vazbu nebo podkladové informace pro jejich rozhodování.

3) Představují komoditu, která může být zdrojem nových pracovních a podnikatelských příležitostí. Stát při své činnosti produkuje obrovské množství dat a jejich zpřístupnění umožní vytváření nových a inovativních služeb, státu to přitom nepřináší žádné další náklady. zavřít

Odstraníme překážky zveřejňování přenosů a záznamů jednání zastupitelstev a jiných obdobných orgánů.

Odstraníme dosavadní nejednoznačný stav, kdy byly obce nebo aktivní občané za zveřejňování záznamů podrobováni nepřijatelné šikaně s odvoláním na pravidla ochrany osobních údajů. zavřít

Zpřístupníme kompletní informace legislativního procesu.

Elektronická knihovna připravované legislativy musí být v rámci systému eLegislativa plně zpřístupněna veřejnosti včetně informací ze všech míst, kde jsou nové zákony připomínkovány. U každého legislativního návrhu musí být dohledatelné, kdo je jeho předkladatelem, a to na úroveň jednotlivé osoby, u návrhů výborů Poslanecké sněmovny a Senátu včetně jmenovitého hlasování. zavřít

Zpřísníme ochranu před sledováním činností uživatelů internetu a ochráníme jejich soukromí na internetu.

Profilovací a sledovací techniky, které jsou používány bez souhlasu těch, jichž se týkají, přerůstají v nový, sofistikovaný způsob diskriminace. Obranou je trvat na základním lidském právu na soukromí i na internetu. Strana zelených bude hledat takovou rovnováhu mezi právem na soukromý život a bezpečností, aby bylo zaručeno právo na soukromí.

Mnoho zájmových skupin se snaží na internetu získat soukromé informace: reklamní společnosti, protipirátské organizace, spammeři, vykradači online účtů a kreditních karet. Některé z těchto aktivit se snaží najít dokonce oporu v zákoně. Budeme vystupovat proti aktivitám, které narušují lidské soukromí na internetu tak, aby nastavená pravidla vedla k účinné ochraně. zavřít

Zaručíme kvalitní koordinaci IT projektů státu, čímž zabráníme plýtvání a neefektivitě. Nedovolíme opakování projektů typu sKarta, které občany nutily k odevzdávání údajů soukromým firmám.

V koherentní koncepci e-governmentu nemůže být místo pro nápad jednoho z ministerstev, že vydá svoje vlastní identifikační doklady. Úspory ve státní správě musí být vytvářeny transparentností, a ne snižováním nákladů pomocí prodeje citlivých osobních údajů vybraným soukromým společnostem. Koordinovaným a transparentním využíváním IT systémů státu budeme lidem zjednodušovat život, a nikoli jim přinášet problémy v podobě např. nefunkčních registrů vozidel. zavřít

Podpoříme zkrácení ochrany autorských práv a výraznou změnu jejího vymezení tak, aby dostatečně ochránila autorská práva a zároveň neomezovala inovace. Zároveň budeme chránit facebookovou generaci před neúměrně tvrdými postihy za sdílení dat.

Sdílení dat, informací a myšlenek se stalo fenoménem online světa. Starý kamenný svět na něj zareagoval veskrze kamenně – zákazy, příkazy, pokutami a soudy.zavřít

Budeme podporovat výstupy veřejné správy pod otevřenými a svobodnými licencemi.

V rámci projektů financovaných státem budeme vyžadovat, aby všechny publikované výstupy (texty, multimédia, software) byly volně šiřitelné pod některou z otevřených a svobodných licencí. Budeme podporovat zveřejňování zdrojových kódů programů a aplikací, vytvořených za veřejné peníze – to umožní jejich další rozvoj nebo znovupožití. Recyklace je základem efektivity nejen v nakládání se surovinami, ale také s informacemi a počítačovým kódem. zavřít

Reformujeme nutnost platby poplatků za prázdná média. Podpoříme vyšší transparentnost a veřejnou kontrolu kolektivních správců autorských práv (OSA, Intergram a další) a jejich rozdělování peněz. Podpoříme reformu poplatků za prázdná média na evropské úrovni a budeme hledat způsoby, jak se jich zbavit úplně.

Vybírání poplatků z prázdných médií je nesystémové a nespravedlivé. Nesouhlasíme s tím, aby za prázdná média měly platit např. vzdělávací organizace či běžní občané, které na nich distribuují vlastní obsah. Využívání vybraných peněz je netransparentní. zavřít

Podpoříme využívání otevřených formátů a otevřeného software.

Chceme, aby veřejná správa využívala otevřené formáty. Chceme, aby se ve školách k výuce využívaly především programy s otevřeným kódem. Chceme, aby veřejná správa více šetřila využíváním bezplatných variant, např. kancelářského balíku. zavřít

Zajistíme digitální kontinuitu v systému datových schránek a ukončíme absurdní “datové trezory”. Zlevníme provoz Informačního systému datových schránek.

Omezení kapacity datových schránek na 90 dní je absurdní, jeho jediný smysl je kromě státu maximálně vysát i koncové uživatele. Je v zájmu ČR, aby v systému datových schránek byly zprávy archivovány trvale a aby bylo možné jejich platnost zjišťovat bez časového omezení. Příliš vysoké náklady na provoz brzdí další rozvoj této služby. zavřít

Prosadíme právo na získání úplných informací o tom, kdo pracuje s daty občanů v základních registrech.

Koncepce základních registrů byla prosazena i díky slibům, že umožní občanům mít přehled, kteří úředníci si vyžádali jejich údaje a proč. Budeme požadovat skutečné splnění těchto slibů místo současných okleštěných výpisů, které jsou prakticky nepoužitelné. zavřít
Share Button