Program – Část II: Zdravé prostředí pro život

Kliknutím na každý programový bod si můžete zobrazit další podrobné zdůvodnění

Kvalitní potraviny, rozvoj venkova a zemědělství

Prosadíme, aby kvalitní potraviny místní provenience byly cenově dostupné pro všechny, a odstraníme bariéry pro jejich produkci.

Kvalita potravin dnes obecně není dobrá, byť splňují stávající hygienické normy. Český spotřebitel leckdy nepreferuje čerstvé, kvalitní a zdravé potraviny a hledá spíše levnou, často šizenou produkci. To je způsobeno hlavně malou osvětou a nedostatečnou nabídkou. Proto všestranně podpoříme domácí produkci kvalitních potravin.

Zefektivníme dohled kontrolních orgánů nad jejich kvalitou. Zlevníme biopotraviny převedením do snížené sazby DPH. Prosadíme zákaz reklamy na nezdravé potraviny a jejich distribuce v automatech na školách. Zpřehledníme značení potravin udávající původ či nadstandardní kvalitu. Navrhneme zavedení povinného označování masných a mléčných výrobků podle způsobu jejich výroby, jako již tomu je např. u vajec.

Posílíme osvětu a vzdělávání o kvalitě potravin již od základní školy, budeme akcentovat příklad ekologického zemědělství a biopotravin, lokální výroby a obnovy tradic. Posílíme osvětu o používaných potravinářských aditivech a konzervantech a zavedeme povinnost poskytovat zákazníkům v obchodech seznamy aditiv („éček“). Podpoříme rozvoj a rozšiřování farmářských trhů s místními potravinami.  zavřít

Budeme podporovat opatření, která povzbudí všechny zemědělce k ekologicky šetrnějšímu hospodaření. Podpoříme zemědělské podniky v zavádění činností, jako je zpracování potravin přímo na farmách, prodej ze dvora, agroturistika či značení regionálních potravin. Zasadíme se o důsledné naplňování směrnic EU, které vyžadují snižování dávek pesticidů a průmyslových hnojiv.

Zlepšení je nezbytné zejména v oblastech, kde se projevují problémy spojené s monokulturním pěstováním plodin, půdní erozí, snižováním organické složky v půdě a znečišťováním vod. Urychleně uvedeme do praxe nařízení EU snížit používání pesticidů. Péči o půdu, krajinné prvky, vodu, biodiverzitu, volně žijící živočichy a  pohodu hospodářských zvířat budeme podporovat také lepším vzděláváním zemědělců a veřejnosti. zavřít

Výrazně posílíme a zefektivníme podporu ekologického zemědělství a biopotravin. Budeme podporovat produkci místních biopotravin, aby ekozemědělství bylo významnou zásobárnou zdravých potravin a ne jen konzumentem dotací. Prosadíme nabídku biopotravin ve školních jídelnách, nemocnicích, zdravotnických a sociálních zařízeních a státních institucích.

Rozvoj ekologického zemědělství podpoříme daňovým zvýhodněním biopotravin. Podpoříme rozvoj novátorských konceptů (např. Sklizeno, komunitní zemědělství atp.). Kromě kvantity potravin je nezbytné klást důraz i na jejich kvalitu, na ochranu a harmonický rozvoj krajiny a na zajištění lepších životních podmínek chovaných zvířat.

Ekologické zemědělství je jedním z prostředků trvale udržitelného rozvoje, proto podporujeme rozvoj ekologických farem a zvýšení podílu ekozemědělství na celkové výměře zemědělské půdy. Většina biopotravin zatím pochází z dovozu; proto podpoříme produkci místních biopotravin, aby české zemědělství zbytečně nepřicházelo o příležitost. zavřít

Podpoříme vznik odbytových družstev. Zasadíme se o to, aby se vyplácely zemědělské modely, které chrání půdu a vody, zachovávají přírodní rozmanitost krajiny a zabezpečují tak produkci kvalitních potravin. Do krajiny vrátíme remízky, meze, stromy a rybníky.

Ekologické hospodaření se musí více rozšířit hlavně v úrodných oblastech, kde přináší více pracovních míst a místních biopotravin pro domácí trh. 

Do osvěty a informovanosti o biopotravinách chceme investovat srovnatelný objem veřejných prostředků (v poměru k obhospodařované půdě) jako u konvenční produkce. Zasadíme se též o zkvalitnění výuky ekologického zemědělství na zemědělských školách a univerzitách.  zavřít

Budeme se zasazovat o reformu zemědělských dotací v ČR i na úrovni EU. Přesuneme část těchto dotací na péči o krajinu a veškerou podporu podmíníme snižováním zátěže zemědělské produkce pro životní prostředí. Prosadíme přísnější ochranu zemědělské půdy před zastavováním a takové agrotechnické postupy, které zabrání další erozi a snižování kvality půd.

Dotace by neměly být pouhými sociálními dávkami pro zemědělský sektor. Stát by měl platit za péči o krajinu a za oživování venkova, nikoliv přispívat na produkci plodin, jejichž výkup nebo vývoz musí být znovu dotován z veřejných rozpočtů. V pokračující reformě Společné zemědělské politiky EU budeme prosazovat opatření ve prospěch přírody a krajiny a místních ekonomik. Evropská zemědělská produkce nesmí ohrožovat životní prostředí ani ekonomiky ostatních států. 

Dotační podmínky zemědělcům musí obsahovat mj. povinný minimální podíl ekologických stabilizačních ploch (travnatých ploch, biokoridorů, biocenter a ostatních krajinotvorných prvků). Jednou z podmínek pro přidělení dotací musí být maximální velikost jednotlivě obhospodařovaného pozemku, využití bioindikátorů či stavu půdy.. Účinnost těchto opatření musí stát průběžně vyhodnocovat. 

Chceme také pozměnit dotační programy, o kterých Česká republika do velké míry rozhoduje sama. Stávající podpory jsou nepružné a příliš nepomáhají s řešením aktuálních problémů, jako je měnící se podnebí nebo ochrana proti povodním a erozi. Chceme zlepšit vztahy mezi státem a vlastníky i nájemci zemědělských pozemků.zavřít

Zjednodušíme administrativu podpory zemědělství. Snížíme byrokracii v dotačních programech pro menší a nezávislé zemědělce a potravináře změnou toků fondů EU.

Chceme dosáhnout zvýšení právní jistoty zemědělců. Naším cílem je úzká spolupráce mezi rezorty a kraji na podpoře rozvoje venkova. Potravinářství, lesnictví, vodní hospodářství a rozvoj venkova musí být nedílnou součástí podpůrných státních programů; prioritou nesmí být maximalizace produkce, ale ekonomická i ekologická stabilizace venkova. zavřít

Prosadíme nová opatření pro rozvoj a oživení venkova a zefektivníme stávající programy.

Budeme prosazovat reformu dotací a podpor z Programu rozvoje venkova. Zajistíme, aby program skutečně začal přispívat k naplňování cílů stanovených v jeho preambuli: kezvyšování zaměstnanosti, zlepšování kvality života na venkově a skutečné ochraně půdy, biodiverzity a životního prostředí. zavřít

Zastavíme komerční pěstování geneticky modifikovaných plodin a navrhneme povinné označování výrobků, které pocházejí od zvířat krmených těmito plodinami.

Komerční pěstování geneticky modifikovaných plodin považujeme za příliš velké riziko pro rozmanitost a stabilitu přírodního ekosystému. Navíc se nevyplácí a mnoho agrárně vyspělých zemí (např. Maďarsko) se ho zřeklo i z ekonomických důvodů.

Pěstování těchto plodin přináší nárůst používání pesticidů a možnou kontaminací ohrožuje ekologické zemědělství. Budeme usilovat také o zavedení povinného označování výrobků, které pocházejí od zvířat krmených geneticky modifikovanými plodinami.zavřít

Podpoříme všechny formy přímého kontaktu prvovýrobce potravin a zákazníka.

Přímý kontakt prvovýrobce a zákazníka zvyšuje konkurenceschopnost místních zemědělců i dostupnost jejich produkce a snižuje koncové ceny. Proto se zasadíme o legislativní podporu drobných prvovýrobců, kteří zajišťují odbyt bez mezičlánku distribučního řetězce. Nechceme malé prvovýrobce omezovat zbytečnými a často nesmyslnými nařízeními státu. zavřít

Zvýšíme dostupnost stravování bez živočišných produktů. Chceme, aby taková strava byla dobře dostupná ve všech školních, závodních a veřejných jídelnách, nemocnicích, ústavech sociální péče, věznicích a dalších zařízeních. V zařízeních provozovaných veřejnou správou zavedeme povinnost dostupnosti jednoho vegetariánského jídla.

Uznáváme právo jednotlivce na svobodné rozhodnutí o stravovacích zvyklostech. Vegetariánství či veganství mnohdy vychází z bytostného názorového přesvědčení nebo z náboženského vyznání. Živočišná výroba navíc představuje velkou ekologickou zátěž a některé její postupy i etický problém.

Živočišná výroba je třikrát více prostorově náročná než rostlinná. Chovy hospodářských zvířat emitují pětinu celosvětové produkce skleníkových plynů, což je více, než vyprodukují všechna auta, lodě i letadla dohromady. Tyto chovy produkují i velké množství fekálního znečištění. Problematické je též nadužívání hnojiv pro pěstování krmiv pro zvířata; krmiva (především kukuřice a sója) jsou navíc velmi často geneticky modifikovaná, aniž by koncový zákazník měl možnost to zjistit. Kukuřice a sója se do ČR dováží nejčastěji z Argentiny a Brazílie, kde jejich pěstování způsobuje nevratné škody.

Celosvětově rostoucí poptávka po živočišných produktech naráží na dostupnou biologickou kapacitu. Z těchto důvodů vítáme jakoukoli snahu o omezení konzumace živočišných výrobků a podporujeme udržitelné způsoby stravování, které se snaží živočišné produkty omezit nebo zcela vynechat, jako je vegetariánství a veganství.

Nechceme a nebudeme však lidem stravu s vyloučením některých produktů vnucovat. Chceme pouze účinně umožnit její volbu a informovat o její prospěšnosti. Dobře rozvržená rostlinná strava může poskytnout vše, co tělo potřebuje, a může být i účinnou prevencí mnoha civilizačních chorob. zavřít

Pohodlná a fungující doprava

Nabídneme možnost jednotné jízdenky na všechny druhy veřejné dopravy po celé zemi.

Cestování na jednu jízdenku je velmi praktické a pohodlné a šetří čas i peníze. V Německu, Rakousku či Švýcarsku proto dopravci s pomocí veřejné správy vytvářejí regionální „dopravní svazy“.

Integrované dopravní systémy existují již také v některých českých krajích i městech (systémy předplatních jízdenek). Statistiky ukazují, že v tuzemských integrovaných dopravních systémech významně roste počet cestujících, a to díky zajištěným návaznostem spojů a jednotnému jízdnému.
zavřít

Podpoříme přípravu a co nejšetrnější výstavbu moderní sítě vysokorychlostních a příměstských železnic.

Má-li být veřejná doprava pro uživatele náležitě atraktivní, musí být nejen komfortní, ale i dostatečně rychlá. Budované čtyři železniční koridory ke splnění jmenovaných cílů nestačí, protože železnice ani po jejich dokončení nebude konkurenceschopná vůči dopravě silniční ve většině směrů dálkové dopravy.

Chceme především zkrátit cestovní dobu mezi nejvýznamnějšími městy České republiky i blízkého zahraničí (přednostně na tratích Praha–Brno a Brno–Ostrava, a to na méně než 1 hodinu); zvýšit kapacitu tratí v okolí velkých měst tak, aby umožnila interval příměstských vlaků min. 15 minut; a zvýšit kapacitu tratí tak, aby i nákladní vlaky mohly souvisle projíždět delší traťové úseky. Provozní režim příměstských vlaků by měl být upraven tak, aby byly vedeny do vnitřních částí velkých měst, a kde to místní poměry umožňují, by měl být aplikován průjezdný systém příměstské železnice.

Považujeme za nezbytné vybudovat i v České republice vysokorychlostní železniční tratě, po nichž vlaky pojedou rychlostí 200 až 360 km/h. Jedině tak dosáhne česká železnice v dohledné době evropského standardu a dokáže plnohodnotně konkurovat automobilové dopravě.
zavřít

Zajistíme výstavbu nových dopravních terminálů a železničních zastávek v blízkosti sídel.

V současné době musí výstavbu nových zastávek hromadné dopravy financovat obce. Proto prosadíme, aby rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) obsahoval novou položku ve výši cca 0,5 mld. Kč ročně, která pokryje výstavbu přestupních terminálů a železničních zastávek (zhruba dvaceti ročně), případně přemístění již existujících na vhodnější místo podle potřeb cestujících.

SFDI z ní bude přispívat externím subjektům (zpravidla samosprávným – obcím a krajům) do výše 90 %. Investorem výstavby železničních zastávek i přestupních terminálů musí být SŽDC (železniční část) ve spolupráci s obcemi (výstavba přednádražních prostor včetně autobusových nástupišť, parkovišť Park & Ride a Bike & Ride).

Při stavebním řízení se bude rozhodovat dvoustupňově – územním řízením u stavebního úřadu a stavebním řízením u speciálního stavebního úřadu pro stavby drah a stavby na dráze. Za priority považujeme: zřízení přestupních terminálů tam, kde jsou železniční a autobusová nádraží umístěna na rozdílných místech (např. Plzeň, Ostrava, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Čáslav, Březnice, apod.); zřízení parkovišť P+R u všech zastávek a stanic v okolí velkých měst; zřízení odstavných míst pro jízdní kola u všech zastávek a stanic v okolí Pardubic, Hradce Králové, Olomouce a dalších velkých měst v rovinatých územích.
zavřít

Posílíme státní podporu pro zvýšení bezpečnosti cyklodopravy v městech a obcích. U cyklostezek se zaměříme na úseky přerušené v místech, kde se neprovedly náročnější technické úpravy (mosty, podjezdy, přejezdy). Prosadíme, aby se neprojektovaly cyklostezky na chodnících v zástavbě a aby je SFDI přestal financovat.

V plánované síti cyklostezek některé krátké úseky chybějí proto, že jejich výstavba by byla drahá a obecní rozpočty na ně nemají prostředky. Jde zejména o křížení s dráhami a někdy také o prostory silničních křižovatek. Cyklostezky na chodnících jsou nepohodlné a méně bezpečné pro cyklisty i chodce než standardní cyklopruhy na vozovce. zavřít

Zakážeme jízdu kamionů od soboty odpoledne do neděle večer, pro hlučné kamiony také denně v noci.

Prosadíme sjednocení doby zákazu jízdy kamionů s Rakouskem, tj. od soboty 15 hodin do neděle 22 hodin a pro vozidla nesplňující stanovený hlukový limit také v noci každodenně. Kamiony tak v době rakouského zákazu přestanou jezdit přes ČR. Prázdninový páteční odpolední zákaz jízd (17– 21 h v červenci a v srpnu) chceme zachovat. Podobný cíl obsahuje nová Dopravní politika ČR a dřívější jednání vypovídají o tom, že víkendové a noční zákazy jsou pro tuzemské dopravce akceptovatelné. zavřít

Rozšíříme mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny na celou silniční síť. Tranzitní dopravu odvedeme pouze na vyhovující silnice, kde nebude kamionový provoz obtěžovat obyvatele.

Mýtné musí být nastaveno tak, aby zajistilo financování údržby a oprav dopravní sítě v rozsahu, v němž ho těžká vozidla opotřebovávají, a současně aby demotivovalo od využívání vedlejších silnic, které pro hustý provoz těžkých vozidel nejsou postaveny a navíc často procházejí obytnou zástavbou. Jelikož dopravci mají uzavřené dlouhodobé smlouvy a investovali do kamionů značné prostředky, chceme cílového stavu dosáhnout postupně, s jasně stanovenými termíny pro jednotlivé kroky. Připravíme a zavedeme nový systém placení mýtného, založený na principu satelitního sledování polohy. Nebudeme řidiče zatěžovat další administrativou, řidič pouze před jízdou vloží do zařízení ve vozidle údaj o hmotnosti nákladu. zavřít

Umožníme městské mýtné

Mýtné za vjezd do vnitřních částí velkých měst je osvědčeným prostředkem pro regulaci počtu automobilů. Naším cílem je mýtné umožnit, nikoli nařídit, a poskytnout k jeho výběru technologii výběru dálničního a silničního mýtného, aby vozidla nemusela mít dvě palubní jednotky a platit více než jeden účet.
zavřít

Navýšíme prostředky na údržbu silnic a železnic, posílíme jejich management.

Údržba a oprava dopravních cest je dlouhodobě podfinancovaná. Kvůli tomu se jejich kvalita neustále zhoršuje a  narůstá vnitřní dluh. Nejvíce zanedbávaná je obnova dopravních značek na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví krajů.

Na železnici je zvlášť naléhavé urychleně opravit traťové úseky, mosty, tunely a železniční přejezdy, kde je z bezpečnostních důvodů zavedena pomalá jízda. Již dlouhodobě je na údržbu a opravu dopravních cest poskytováno méně finančních prostředků, než jejich správci považují za nezbytné. V důsledku toho se celková kvalita dopravních cest zhoršuje a neustále narůstá vnitřní dluh.
zavřít

Postupnými kroky narovnáme přepravní podmínky mezi železniční a silniční dopravou. Do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury zařadíme novou globální položku Program podpory železničních vleček a technologií kombinované dopravy, kterou budeme financovat ze silničního mýtného.

Naším cílem je postupný přechod významné části nákladní přepravy ze silnice na železnici. Budeme podporovat přímé železniční přepravy mezi vlečkami i kombinovanou dopravu se systémy horizontální překládky. Změnou současné legislativy podpoříme výstavbu nových a revitalizaci stávajících vleček všude tam, kde je naděje na využití železnice. Podpoříme významné zvýšení počtu vozových zásilek, a a tím i podnikání v tomto segmentu. Cestou k tomu bude časově omezená úleva na daních a využití části plateb mýtného. Kromě toho zastavíme rušení výpravních oprávnění železničních stanic a nákladišť; zrušená oprávnění obnovíme.
zavřít

Změníme silniční zákon tak, aby při novostavbách a rekonstrukcích frekventovaných silnic, kde to hustota cykloprovozu vyžaduje, měl správce dopravní stavby povinnost připravit a financovat souběžnou stezku pro pěší a cyklisty. Uložíme správcům silnic, aby zaměřili svou pozornost na zklidňování zatížených průtahů obcemi. Metodicky povedeme obce, aby na vedlejších komunikacích ve vlastnictví měst a obcí zaváděly plošné zklidňování formou zóny 30, obytné zóny, aby zřizovaly cykloobousměrky a aby budovaly bezpečná stanoviště B+R na zastávkách veřejné dopravy.

Chceme, aby přiměřené řešení bezpečného prostoru pro cyklisty bylo provedeno všude tam, kde to vyžaduje intenzita ostatního provozu. V současnosti nemají správci dálnic a silnic povinnost řešit dopravní bezpečnost cyklistů ani chodců.
zavřít

Podpoříme smysluplnou vodní nákladní dopravu na Labi zlepšením podmínek mezi Střekovem a hranicí s Německem technickým řešením, které nebude v rozporu s ochranou cenné přírody. Jsme zásadně proti stavbě průplavu Dunaj–Odra–Labe.

Vodní nákladní doprava prochází v ekonomických podmínkách po roce 1989 hlubokým úpadkem. Omezuje se prakticky pouze na část toku řeky Labe. Jednou ze základních příčin jejího úpadku je skutečnost, že během roku není možné garantovat požadovanou hloubku ponoru v úseku mezi Střekovem a státní hranicí s Německem.

Návaznost kanálu D-O-L na Odru je nereálná, neboť Odra není splavná se stejným ponorem jako kanál D-O-L. Kanál navíc nemá dopravní význam, neboť je mnohonásobně nahrazen železnicí. Výstavba kanálu je tedy ekonomicky nereálná. Kromě toho by přinesl rozvrácení vodního režimu v krajině a příliš mnoho ekologických škod.
zavřít

Vytvoříme motivační podmínky pro nákup městských elektrokol a cyklostojanů pro využití zaměstnanci orgánů veřejné správy.

Budeme zároveň motivovat zaměstnavatele, aby umožnili dojíždění do práce na kole zřizováním šaten, sprch a úschoven kol, jako je to běžné v Německu nebo Skandinávii. Stejné úpravy prosadíme u ministerstev a dalších orgánů státní správy.
zavřít

Umožníme obnovení výstavby tramvajových tratí za administrativní hranice měst. Také umožníme rozvoj systémů tram-train (jízda tramvají po železnici) a využití jiných dopravních sítí, jako jsou např. povrchově vedené metro, nepoužívané železniční tratě nebo vlečky.

V Česku je řada míst, kde intenzita příměstské dopravy už dávno vyžaduje kolejovou dopravu. Někde lze využít potenciál železnice; jinde je možné prodloužit tramvajovou síť. To se dříve i na českém území dělo zcela běžně – více než polovina tramvajových provozů v ČR zasahuje i na území okolních obcí: Liberec – Jablonec nad Nisou, Most – Litvínov, Brno – Modřice, Ostrava – Kyjovice. Od roku 1989 se však tato forma dopravy vůbec nerozvíjí.
Vlastníky tramvajových sítí jsou totiž města, a ta nemají motivaci ani finanční a majetkové podmínky prodlužovat tramvajovou síť za své hranice. To chceme změnit. Městské dopravní podniky by se měly přeměnit na aglomerační dopravní podniky, jejichž vlastníky by kromě vlastního města (metropole aglomerace) byly i blízké obce a příslušný kraj. Tyto podniky by měly mít možnost na rozvoj příměstských kolejových systémů čerpat dotace z centrálních zdrojů (např. SFDI, fondy EU).
zavřít

Rozšíříme využití inteligentních dopravních systémů (ITS)

Zkratka ITS označuje celou řadu aplikací, které umožňují zvýšit bezpečnost, plynulost, hospodárnost a ekologičnost dopravního provozu. Mnohé z nich se opírají o služby evropského satelitního systému Galileo.
Mezi tyto systémy patří například eCall (celoevropský systém automatizovaného oznámení o dopravní nehodě na evropském čísle tísňového volání 112), AWAKE (hlídání bdělosti řidiče), ACC (adaptivní automat řídící rychlost a odstupy vozidel v podélném směru), na železnici ERTMS (evropský systém řízení vlakové dopravy), EGNOS v letecké a RIS ve vodní dopravě. Jelikož evropský systém Galileo – na rozdíl od dosavadních systémů (např. GPS americké NASA) – poskytne uživateli záruku, že služba funguje dle předepsaných parametrů, otevírá se zde velký prostor pro vytváření nových aplikací.
To bude také důležitou motivací pro český průmysl, aby se ještě více angažoval v segmentu kosmických technologií a služeb.
zavřít

Místo vysokých protihlukových stěn podél silnic a železnic prosadíme nízké protihlukové absorbery přímo u kolejí a zemní valy se zelení u silnic. Upravíme předpisy tak, že protihlukové ochraně bude podřízeno už projektování – úseky kolem sídel budou pokud možno projektovány v zářezu.

Dopravní tepny, silniční a železniční, ve stále větší míře doprovázejí megalomanské betonové protihlukové stěny, často v místech, kde vůbec není zástavba nebo kde vznikla nekvalitním územním plánováním a sekundárně. U železnice se hluk musí řešit především výstavbou kvalitnějších kolejí a nákupem moderních, méně hlučných lokomotiv a vagonů. Nelze-li se ani tak protihlukové bariéře vyhnout, je třeba zabránit nevratnému zneprostupňování krajiny, tedy upřednostňovat náspy, keře, stromy atd. či v krajním případě nízké bariéry z pevných hmot.
zavřít

Ochrana přírody a zdravé prostředí pro život

Učiníme z Ministerstva životního prostředí opět klíčový rezort pro ochranu přírody a kvalitu životního prostředí, který se znovu stane přirozenou protiváhou ostatním rezortům, zvláště průmyslu a zemědělství. MŽP vrátíme kompetence v oblasti lesů, vod a územního plánování a obnovíme jeho odborné zázemí.
Budeme hájit principy zakotvené v zákoně o ochraně přírody a krajiny a bránit jeho oslabování a oklešťování. Ochranu přírody a krajiny ČR budeme koordinovat i s politikou EU.

Mnoho návrhů a úkolů obsažených ve Státním programu ochrany přírody a krajiny ČR z roku 1998 nebylo splněno. Strana zelených dokáže lépe než kterákoliv jiná zajistit nejen jeho aktualizaci, ale také praktickou realizaci.
zavřít

Předložíme novelu lesního zákona, která zajistí lepší ochranu krajiny a přírody a podpoří mimoprodukční funkce lesa, jako je zadržování vody, i ochranu cenného prostředí pro turistickou veřejnost. Les musí dále sloužit turistům a poskytovat místo přírodě, nikoli neprůhledný zisk lobbistům.

Státní lesy tvoří podstatnou část české krajiny. Jsou domovem tisíců druhů zvířat a rostlin. Každý týden se do nich vydávají zhruba dva miliony výletníků. Lesy ČR, které přímo spravují 17 % české krajiny, nejsou pouze firmou na pěstování či prodej dřeva, ale také subjektem, který bez účinné veřejné kontroly rozhoduje, jak bude vypadat naše země. Lesy jsou také majetkem, s nímž stát neprůhledně hospodaří. Dřevo je přitom základem ekonomiky řady obcí a měst. Lesy jsou předmětem zájmu neprůhledných lobby se záluskem na mnohamiliardové zisky. 
Naším cílem je zabránit privatizaci Lesů ČR, podporujeme jeho zachování jako státního podniku. Odmítáme, aby se z Lesů ČR stala akciová společnost, jejímž jediným úkolem je z povahy věci vydělávat na těžbě a prodeji dřeva. Turisté, vzácná zvířata a péče o krajinu by museli ustoupit obchodu. Někteří politici prosazují, aby veškeré práce ve státních lesích i prodej dřeva na roky dopředu byly svěřeny několika velkým společnostem, jejichž motivací však nutně bude především rychlý zisk na úkor zdraví lesů. Proto prosadíme nový lesní zákon, který garantuje, že hlavním úkolem Lesů ČR je sloužit turistům a pečovat o krajinu. Rozvoj mimoprodučních funkcí lesů také přinese další pracovní místa ve venkovském prostoru. Prosadíme zrušení kontroverzních superzakázek ve státních lesích a zavedení mezinárodních pravidel zdravého hospodaření FSC v českých státních lesích.
zavřít

Zvýšíme podíl přirozené druhové skladby lesů, jejich prostorovou rozrůzněnost i podíl přírodě blízkých obnovních a pěstebních postupů. Máme v plánu zachovat a stabilizovat drobné přírodní a historické prvky v lesích (přírodní toky, prameniště a studánky, luční enklávy, doupné stromy, smírčí či hraniční kameny apod.).

Lesy jsou jedním z nejvýznamnějších nositelů ekologické stability celé krajiny také proto, že zabírají celou třetinu rozlohy našeho území. Hlavním problémem je převaha porostů s nevhodnou, přírodě vzdálenou druhovou, věkovou i prostorovou skladbou a nízkou ekologickou stabilitou, projevující se mj. malou odolností vůči různým nepříznivým vlivům (vítr, hmyz, kyselé deště, imise).
Stabilita lesů byla oslabena holosečným obnovním postupem s následnou většinovou výsadbou smrku. To vše mělo špatný vliv i na stav lesních půd a odtokové poměry. Situaci navíc zhoršují stále příliš vysoké stavy spárkaté zvěře. Budeme nadále podporovat změnu mysliveckého zákona a jeho prováděcích vyhlášek ve prospěch postupného zajišťování rovnováhy mezi lesními ekosystémy a stavy zvěře v přírodě.
zavřít

Podpoříme dotační programy určené na péči o kulturní krajinu.

Péče o kulturní krajinu, jako je zatravňování ploch výrazně narušených vodní erozí, ochranných pásem v údolních nivách či obdobná protierozní opatření i návrat ekostabilizačních prvků do zemědělské krajiny (biokoridory, větrolamy, remízky, meze, solitární stromy, mokřady), je nejekonomičtější formou předcházení důsledkům přírodních katastrof. Podpoříme financování těchto prvků z krajinotvorných programů.

Podporu zemědělců z veřejných zdrojů nasměrujeme více na péči o krajinu a na zemědělské systémy šetrné k životnímu prostředí. To znamená například: zahrnout do dotačních podmínek povinný minimální podíl ekologicky stabilních ploch typu travnatých ploch, biokoridorů a biocenter, maximální velikost jednotlivě obhospodařovaného pozemku, prosadit využití bioindikátorů či stavu půdy jako podmínky pro přidělení dotace.

Podpoříme též pěstování rostlin, pařezin a výmladkových porostů pro energetické a surovinové využití jako přínosný alternativní program pro naše zemědělce. Pomůžeme připravit a realizovat program výstavby migračních přechodů pro volně žijící živočichy v místech jejich migrace. zavřít

Posílíme opatření k zabránění nebo minimalizaci rozšíření invazních druhů.

Zásluhou člověka proniklo do evropských zemí už více než jedenáct tisíc nepůvodních druhů rostlin a živočichů. Některé z nich působí obrovské škody, přesto je boj s nimi zatím nedostatečný. zavřít

Podpoříme vznik národního parku Jeseníky. Dokončíme rozšíření CHKO Kokořínsko o oblast známou jako Máchův kraj. Napravíme chyby při přípravě vzniku CHKO Soutok (Moravy a Dyje)

Jeseníky jsou charakteristcké vysoce hodnotnými rašeliništi a vrcholovými loukami. Úspěšné dokončení vyhlašovacího procesu CHKO Kokořínsko-Máchův kraj nezatíží veřejné finance ani neznamená omezení soukromých zájmů (více než tři čtvrtiny území jsou ve vlastnictví státu). Ochrana přírody není v regionu vnímána negativně, ale jako partner pro spolupráci na dalším rozvoji regionu. Dosavadní postup MŽP při přípravě CHKO Soutok nebyl dost citlivý a kvalifikovaný. Zelení nechtějí tuto CHKO vyhlásit proti vůli místních samospráv. Jsou ale připraveni věnovat vyjednávání v regionu mimořádnou pozornost včetně mimořádné kapacity resp. financí. Přírodní hodnoty lužních lesů a luk na soutoku Moravy a Dyje je totiž zcela mimořádné. zavřít

Urychlíme komplexní pozemkové úpravy tak, aby se zhruba do 20 let uskutečnily všude, kde je to účelné. Dále chceme okamžitě zastavit rozprodej a rozdávání státní půdy, prověřit její potřebu pro krajinotvorné a obdobné účely a osázet vyprojektované biokoridory a biocentra Územního systému ekologické stability.

Jde nám o to, aby bylo možno seskupit vlastníkům jejich pozemky ke snadnějšímu obhospodařování a zřídit tzv. společná zařízení (polní cesty, protierozní opatření, biokoridory a biocentra, ostatní zeleň, vodní plochy a mokřady i revitalizace toků).
zavřít

Podpoříme způsoby péče o krajinu, které zmírňují škody způsobované povodněmi či extrémním suchem. Prosadíme účinnou protipovodňovou ochranu pomocí revitalizací, zlepšení protierozní a retenční funkce krajiny, změn legislativy i dotační politikou. Zasadíme se o přijetí celostátní strategie protipovodňové ochrany a ochrany proti suchu.

Podpoříme návrat říčních niv k přírodě blízkému stavu a k posílení jejich retenční, biologické, rekreační a estetické funkce, včetně jejich využití při tlumení dopadů extrémních hydrologických situací, přicházejících se změnou klimatu. Prosadíme ekologicky orientované alternativy v čištění odpadních vod, podpoříme projekty na obnovu samočistících funkcí toků.

Krajinu je možné zorganizovat a zařídit tak, aby se potenciálně negativní vlivy omezily na minimum a naopak se posílila její stabilizační role. Zvýšení vododržné kapacity krajiny je nutné řešit integrovaným způsobem v mezirezortní spolupráci. Nejde jen o odborně motivované rezortní aktivity. Je třeba posílit legislativu a přijmout i některá další politická rozhodnutí, která vytvoří podmínky pro úspěšné řešení. Zvláštní pozornost zasluhují opatření v oblasti výzkumu, vzdělávání a osvěty. Na základě doporučení předních odborníků (prof. Josef Fanta) navrhujeme:

1. Revidovat existující přístupy k problematice krajiny. Zavést podobný způsob řízení jako v sousedních zemích EU a přijmout nová opatření, která vytvoří předpoklady pro integrovaný mezirezortní přístup ke krajině a pro aktivní práci s krajinou jako důležitou oblastí veřejného zájmu. Urychleně realizovat doporučení evropské Rámcové směrnice o vodách v českých podmínkách.

2. Vytvořit v rámci státní správy strukturu systémového řízení a plánování prostorového vývoje území a krajiny včetně řízení jejího vodního režimu.

3. Vytvořit Radu pro krajinu jako nezávislý poradní orgán vlády pro řešení otázek krajiny, její správy a využívání.

4. Rozpracovat a postupně realizovat dlouhodobý program integrované mezirezortní spolupráce na zlepšení vodního režimu krajiny s cílem zvýšit její hydroretenční kapacitu, omezit odtok vody z krajiny a snížit rizika potenciálních povodňových vln a výskytu období sucha; zajistit účinnou spolupráci uživatelů krajiny na tomto programu. zavřít

Přesměrujeme státní dotace z výstavby na zelené louce na brownfieldy.

V současnosti je faktická podpora využívání opuštěných areálů továren, bývalých kasáren či zemědělských staveb (brownfields) nedostatečná. Dosavadní vládní politika naopak bohužel podporuje novou investiční výstavbu na „zelené louce“ např. ve formě dotací na výstavbu nových průmyslových zón, často v blízkosti opuštěných areálů. ČR je nyní velmi atraktivním cílem pro zahraniční investory, jde tedy o častý problém. Opuštěné areály, často s vybudovanou infrastrukturou, přitom chátrají a jsou to pravé vředy naší krajiny i měst.zavřít

Zavedeme povinnou rekultivaci znečištěné krajiny jako náhradu za zábor nových ploch výstavbou.

Lidská společnost je na půdě existenčně závislá a poškozování a ubývání půdy zhoršuje její vyhlídky na zdravý rozvoj i na samotné přežití. V budoucnu by se měly povolovat nové stavby buď na pozemcích již dříve zastavěných, anebo by se na stavbu měl vázat „krajinotvorný offset“, tj. investor bude povinen v rámci realizace stavby někde jinde zrekultivovat zdevastovanou část krajiny (skládku, zbourat starý areál). Pokud nebude v případě krajinotvorného offsetu vlastníkem rekultivovaného objektu stát, nechť je na majetek vložena plomba a vlastník s ním nebude smět nakládat do doby, dokud vynaložené náklady státu nenahradí (ano, státu – vynaložil je investor, ale státu vznikla újma v podobě zastavění zelené louky, tedy mu kompenzace náleží). Po určité době nečinnosti vlastníka stát přikročí k vyvlastnění.zavřít

Omezíme billboardy v krajině, u silnic a dálnic a prosadíme likvidaci nelegálních billboardů v obcích.

Budeme legislativně chránit lidské zdraví a životní prostředí před nebezpečnými chemikáliemi. Na základě principu předběžné opatrnosti omezíme nebo zakážeme používání nejrozšířenějších endokrinních disruptorů (ftaláty, bisfenol A/S, parabeny atd.). Postaráme se o aktivní navrhování látek na kandidátní listinu nařízení REACH – Registrace, evaluace a autorizace chemických látek.

Lidské tělo je vystaveno působení stovek nebezpečných chemických látek, které jsou všude kolem nás. Unikají při výrobě, uvolňují se ze samotných produktů, ať už z běžného spotřebního zboží nebo produktů osobní péče, a končí tam, kde by končit neměly – v lidském těle.zavřít

Podpoříme třídění odpadu a jeho další využití. Odmítáme výstavbu čtrnácti nových spaloven, jak ji navrhlo Chalupovo Ministerstvo životního prostředí. Dotační zdroje z EU i státního rozpočtu investujeme do předcházení vzniku odpadu, do systému sběru a na druhotné využití.

Je velký prostor pro investice od zlepšení systému sběru tříděného odpadu, aby bylo stejně snadné odložit odpad do nádoby na tříděný odpad jako do popelnice na směsný odpad. Spalování odpadů představuje plýtvání surovinami. Místo vytřídění a recyklace je odpad neefektivně pálen. Výstavba a provoz spaloven jsou ekonomicky nevýhodné. Naprostá většina odpadů nehoří bez toho, aby se pod ním pálil zemní plyn za desítky tisíc korun denně. Nelze energeticky využívat něco, co samo nehoří.

Dle platné legislativy EU pro nakládání s odpady se členské státy mají řídit následující hierarchií při nakládání s odpady: 1) prevence vzniku odpadů (vratné obaly na nápoje, obaly o nižší hmotnosti), 2) jeho opětovné použití, 3)  recyklace (výroba nového výrobku, kompostování, využití surovin z odpadu atd.), 4)  energetické využití odpadů (spalování vytříděného plastu v cementárnách) 5) spalování odpadů a skládkování. ČR recykluje cca 31 % odpadu, což je méně než je evropský průměr (35 %). Rakousko využívá 63 %, Německo 62 %, Belgie 58 % a Nizozemsko i Švýcarsko 51 %. Úspěšné evropské země tak recyklují 2x více než ČR.

Strana zelených vidí jako hlavní důvod tohoto stavu malou podporu recyklace ze strany státu, a to ve všech oblastech. Jedná se o osvětu, podporu systému sběru a recyklace, ekonomické nástroje pro občany, podporu rozvoje recyklačních technologií a technologií využívajících odpady, podporu podnikání ve sběru, třídění a recyklaci odpadu. zavřít

Postupně omezíme paušální poplatky za odpad, výši poplatků navážeme na množství nevytříděného odpadu každé domácnosti. Čím více občané vytřídí, tím méně zaplatí.

Chceme v každé domácnosti dosáhnout toho, že vzdálenost nádob na separovaný odpad určený k recyklaci nebude větší než vzdálenost k popelnici na směsný odpad. Budeme více propagovat a ekonomicky zvýhodňovat firmy zabývající se separací, recyklací či širokým využíváním recyklátů odpadů tak, aby se mohly zvýšit i výkupní ceny druhotných surovin například ve sběrnách. zavřít

Neumožníme nové nadlimitní zdroje hluku a emisí.

Upravíme legislativu a praxi tak, aby nebylo možné povolovat nové zdroje znečištění ovzduší a hluku tam, kde jsou již překročeny zákonné limity znečištění ovzduší nebo hygienické limity hluku. Praxi posuzování vlivů nových staveb na životní prostředí uzpůsobíme tak, že budou důkladně a přísněji posuzovány kumulativní vlivy. zavřít

Prosadíme reformu, která zruší nadbytečné emisní povolenky, čímž vzroste motivace průmyslu snižovat emise a zvyšovat efektivitu.

Hlavní evropský nástroj na regulaci emisí skleníkových ETS (emissions trading system) je sice největším uhlíkovým trhem na světě, který ale nyní bohužel neplní svůj primární úkol – motivace podniků ke snižování emisí skleníkových plynů je nulová díky záplavě nepotřebných povolenek.
zavřít

Zpřísníme hlukové limity. Zasadíme se o zrušení kontroverzního nařízení vlády č. 272/2011 Sb., které skrytě navýšilo zákonné hlukové limity až o 7 dB, čímž umožnilo až pětinásobný nárůst „přijatelné“ intenzity dopravy.

Za závažný problém považujeme především hluk z dopravy, který zasahuje stále větší počet obyvatel, jimž se nedostává žádané ochrany. Ministerstvo zdravotnictví se staví k problematice hluku z dopravy tak, že až do počátku roku 2013 prosazovalo nový zákon o hluku, který by závazné hygienické limity pro venkovní hluk zcela zrušil.

Pod tlakem veřejnosti i ochránce lidských práv od tohoto záměru ustoupilo, podařilo se mu však mezitím bez povšimnutí veřejnosti prosadit nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a nyní prosazuje novelizaci zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která dává provozovatelům hluku možnost hygienické limity nedodržet a požádat si ze „závažných důvodů“ nejen o dočasnou, ale i trvalou výjimku k provozování zdrojů hluku. Takovou novelizaci, která preferuje zájmy provozovatelů hluku před ochranou obyvatel, striktně odmítáme.
zavřít

Zavedeme kontrolu a postih hlučných vozidel.

Lidé v budovách i na ulicích jsou obtěžováni hlučnými vozidly: kamiony, motocykly či některými osobními automobily. Proto chceme, aby nadměrný hluk z vozidel byl v provozu kontrolován a postihován odejmutím osvědčení o technické způsobilosti vozidla. Pomohou k tomu moderní kalibrované hlukoměry, kterými chceme vybavit všechny mobilní hlídky Policie ČR, obecní policie a Celní správy. zavřít

Zasadíme se o pokračování tradice zahrádkaření ve městech.

Zahrádkářské osady jsou nedílnou součástí městského prostoru a zaslouží si tak ochranu a další rozvoj. Pozitivně ovlivňují prostředí města (čistota a vlhkost vzduchu, esteticko-krajinotvorná funkce) a životní styl obyvatel (samozásobitelství kvalitními potravinami, rekreační funkce). zavřít

Zachováme povinnost obce postarat se o opuštěná zvířata a útulky.

Útulky pro opuštěná zvířata mají problém vyrovnat se s nárůstem opuštěných zvířat, chybí jim kapacita, kvalifikovaný personál i finance. Útulky tak často nejsou schopné přijímat zvířata z jiných spádových oblastí nebo od soukromých nálezců. Stávající legislativa počítá s tím, že obec je povinna financovat umístění a pobyt zvířete v útulku. Když se o zvíře nepřihlásí do šesti měsíců vlastník, stává se majitelem obec. V případě týraných zvířat zajišťuje obec náhradní umístění týraného zvířete.

Obce se někdy snaží vyhnout této povinnosti a upřednostňují ekonomické zájmy před etickými. Zelení nesouhlasí s návrhem na zkrácení šestiměsíční lhůty, po kterou je obec povinna postarat se o zvíře a za své náklady o něj pečovat. Zároveň nesouhlasíme s návrhem, aby obce byly zákonem oproštěny od povinného financování útulků, takový krok by byl pro útulky de facto likvidačním.

Navrhneme rozšíření grantových dotací pro provoz útulků a zároveň podpoříme návrh na plošnou kastraci toulavých zvířat, zejména koček, za předpokladu, že je to v zájmu dobrých životních podmínek zvířat, aby nedocházelo k nárůstu počtu toulavých zvířat. Zároveň podpoříme projekty pro vznik záchranných stanic pro nemocná a handicapovaná zvířata. zavřít

Odmítáme pokusy a testování kosmetiky na zvířatech, podporujeme zavádění alternativních způsobů testování v průmyslu, vědě a medicíně.

Chceme také, aby se lépe využívalo Evropské centrum pro validaci alternativních metod, více podporoval výzkum těchto metod a jejich zavádění do praxe. Souhlasíme s evropským zákazem testování kosmetiky a požadujeme, aby se týkal i testování přípravků pro domácnost. Podporujeme moderní a spolehlivé alternativy pokusů na zvířatech, jakými jsou např. počítačové modely, buněčné kultury, molekulární metody, vzorky lidských tkání, studie na dobrovolnících, populační studie a orgány již uhynulých zvířat.

Podle legislativy by měla být alternativní metoda používána hned, když je schválena. V praxi je ovšem toto nařízení chápáno tak, že se alternativa začíná používat ve chvíli, kdy je mezinárodně uznaná a běžně dostupná (což trvá řadu let). Dalším problémem je také skutečnost, že vývoj nových alternativních metod a jejich zavádění do praxe není příliš finančně podporováno.
zavřít

Budeme prosazovat zákaz využívání divokých druhů zvířat pro představení v cirkusech a varieté. Nesouhlasíme se zapsáním cirkusů se zvířaty na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Drezuru a vystupování divokých zvířat v cirkusech již zakázali v Belgii, Rakousku, Nizozemsku, Maďarsku, Slovinsku a ve Velké Británii. V Řecku pak platí úplný zákaz využívání zvířat v cirkusech. V ČR využívají cirkusy pro svá vystoupení jak zvířata volně žijící, tak zvířata domestikovaná. Tato zvířata však v cirkusech žijí ve špatných a nedůstojných podmínkách.

Zvířata prokazatelně trpí stresem a poruchami chování. Drezura, která se provádí na všech cirkusových zvířatech téměř od narození, zahrnuje násilí a nátlak vůči zvířatům, často i tělesné tresty nebo odpírání potravy. Cirkusy neplní edukativní či výchovnou funkci, protože ukazují dětem zvířata v nepřirozených podmínkách a jejich nepřirozené chování, které je vyvoláno stresem a strachem z trestu. Děti získávají zkreslené informace o tom, že zvířata dělají vše dobrovolně nebo za odměnu. Snahy o zápis do UNESCO jsou spíše dokladem, že české cirkusy ztrácí na atraktivitě, snižuje se jejich návštěvnost a hledají způsoby, jak cirkusy se zvířaty v Česku zachovat. zavřít

Zrušíme zákonnou výjimku na ochranu zvířat proti týrání, která umožňuje porážku zvířat bez předchozího omráčení z náboženských důvodů.

Úplný zákaz rituální porážky zvířat zákonem již zavedlo Polsko, Švýcarsko, Švédsko, Lotyšsko a Island. V dalších evropských zemích, jako je Belgie a Nizozemí, probíhá legislativní proces umožňující přijetí takového zákona.

Zelení podporují svobodu náboženského vyznání a respektují náboženské zvyky, avšak rovněž podporují právo zvířat na důstojný a bezbolestný život, které nadřazují náboženským zvyklostem. Omráčení zvířete před jeho porážkou je zákonem nařízeno z důvodu, aby zvíře netrpělo. V dnešní době považujeme takové praktiky porážení zvířat za neetické a neospravedlnitelné.
zavřít

V rámci Společné zemědělské politiky (SZP) EU podpoříme chovy s vyšší úrovní životní pohody (welfare) zvířat. Prosadíme zákaz transportu jatečních zvířat na vzdálenost větší než 300 kilometrů a zákaz jejich převážení přes území ČR. Prosadíme úplný zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v České republice.

Chceme odstranit výjimky v zákoně na ochranu zvířat týkající se hospodářských zvířat, které umožňují kastraci bez umrtvení, uštěpování zubů, odrohování, amputace ocasů, upalování zobáků apod. Zlepšíme životní podmínky v chovech dojnic standardizací jejich ochrany. Prosazujeme opatření napomáhající k postupnému přechodu od intenzivní živočišné produkce k udržitelným a humánním způsobům chovu hospodářských zvířat.

Navrhujeme, aby tzv. hospodářská zvířata byla poražena co nejblíže místu jejich původního chovu či odchovu a aby transporty zvířat byly co nejkratší, maximálně do vzdálenosti 300 kilometrů. Současný stav umožňuje transportovat živá zvířata přes území mnoha států po desítky hodin za krutých podmínek. Tzv. kožešinová zvířata jsou nucena žít v naprosto nepřirozených až drastických podmínkách, kde nemohou naplňovat ani ty nejzákladnější životní potřeby. Při zohlednění všech negativních externalit, které s sebou kožešinový průmysl přináší, se kožešinová produkce ukazuje jako zcela neefektivní. zavřít

Share Button