Program pro evropské volby 2019

Kandidujeme v koalici Spojenci pro Evropu

„Evropa musí být v boji za ochranu životního prostředí jednotná“

Zelené najdete na kandidátce Spojenci pro Evropu s oficiálním jménem Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09, která má číslo 26. Jedním z hlavních témat společné kandidátky je ochrana životního prostředí a boj se změnami klimatu. Zelené na této kandidátce zastupuje 5 členek a členů. Budeme rádi za Vaši podporu pro sjednocenou Evropu a společnou proevropskou kandidátku. Protože spojovat se a spolupracovat je podle nás ta správná cesta.

 

Program

1

1. Evropa chrání životní prostředí

Společnými jmenovateli řady environmentálních problémů a největšími výzvami naší doby jsou změna klimatu, ztráta biodiverzity a znečištění životního prostředí odpady a chemickými polutanty. Evropská příroda a krajina si zasluhují prioritní ochranu a nesmí se stát obětí zemědělských, průmyslových či těžebních zájmů. Je třeba se jasně přihlásit k odpovědnosti za naši planetu a za to, abychom ji našim dětem předali v nezhoršeném stavu. Chceme, aby EU byla světovým lídrem v oblasti nových technologií, které s sebou přinesou ekonomickou efektivitu, šetrnost k životnímu prostředí a nová pracovní místa. A budeme usilovat o to, aby při tom významnou roli hrály i české firmy.

 • Podpoříme investice do technologických řešení vedoucích k nízkouhlíkové mobilitě ve všech oblastech, kde lze technologickým vývojem zlepšení dosáhnout. Vidíme v tom i velký potenciál pro rozvoj inovací a tvorbu nových pracovních míst a věříme, že se Unie stane lídrem v této oblasti a bude to jedním z motorů budoucího růstu
 • Budeme usilovat o to, aby EU byla světovým lídrem v boji proti změnám klimatu a podpoříme za tím účelem další snižování emisí CO2 a přechod na udržitelné nízkouhlíkové hospodářství.
 • Podpoříme inovace a rozvoj nových technologií v oblasti výroby a uchovávání energie z obnovitelných zdrojů a zachytávání a ukládání oxidu uhličitého.
 • Podpoříme rozvoj transevropské dopravní sítě s důrazem na výstavbu vysokorychlostních železničních tratí v České republice, které propojí evropská města a regiony rychlou železnicí a vytvoří tak cenově dostupnou alternativu letecké dopravě.
 • Zaměříme se na boj proti znečištění životního prostředí plasty, mimo jiné dalším omezováním spotřeby zbytečných plastů a podporou zavádění zálohových obalových systémů v členských státech.
 • Podpoříme přechod k oběhovému hospodářství, které zajistí prodloužení životnosti výrobků.
 • Podpoříme opatření na ochranu přírodně cenných lokalit a druhové rozmanitosti v členských zemích.
 • Budeme se zasazovat o to, aby dotační politika EU důsledně zohledňovala potřebu ochrany životního prostředí a udržitelného zemědělství.

2

2. Evropa podporuje vzdělání a inovace

Základním předpokladem úspěšného rozvoje vysokého školství a vědeckého výzkumu je mezinárodní spolupráce. Svobodný pohyb znalostí ani mobilita vědeckých pracovníků stále nejsou samozřejmostí. Budeme hledat cesty k prohloubení studijní mobility a k propojení národních vzdělávacích systémů, například formou co nejširšího uznávání studijních výsledků dosažených v rámci programu Erasmus+ a dalšího rozvoje evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA) založeného na srovnatelnosti a vzájemném uznávání akademické kvalifikace podle boloňského systému (bakalář, magistr, doktor).

 • Budeme podporovat další rozvoj programu Erasmus+ a navýšení jeho rozpočtu, neboť ten poskytuje studentům důležitou životní zkušenost stejně jako znalosti a kompetence.
 • Budeme motivovat firmy a podniky, aby investovaly do vědy a výzkumu, spolupracovaly se školami a zaměstnávaly mladé kvalifikované absolventy.
 • Budeme usilovat o maximální svobodu pohybu znalostí a mobility vědeckých pracovníků. Chceme, aby byla Evropa otevřená špičkovým vědcům z celého světa.
 • Budeme prosazovat, aby akademické kvalifikace byly v rámci evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA) srovnatelné a uznatelné.
 • Zasadíme se o výstavbu celoevropské digitální infrastruktury a chytrých sítí a o rozvoj vysokorychlostního internetu. Učiníme maximum pro odstranění překážek vnitřního trhu přetrvávajících v oblasti volného pohybu služeb a pracovníků, včetně tzv. regulovaných povolání.
 • Budeme dbát na ochranu osobních dat Evropanů a férových pravidel v oblasti digitální ekonomiky, které zajistí dynamický a zároveň bezpečný vývoj v této oblasti.

3

3. Evropa podporuje rozvoj regionů

Jsme pro Evropu dodržující princip subsidiarity (tedy řešení problémů tam, kde to jde nejefektivněji, často na úrovni měst, obcí, krajů, regionů, jindy na úrovni států či Unie jako celku) a pro Evropu solidární, která pomáhá například chudším regionům se zvýšením kvality života jejich obyvatel.

 • Prosazujeme maximální využití potenciálu evropských fondů pro Česko především v oblasti podpory obcí, malých a středních podniků, zemědělců, kteří hospodaří se skutečným respektem k půdě, a v oblasti inovativních technologií.
 • Prostředky z dotací mají směřovat do oblastí s nezpochybnitelným veřejným zájmem, ke snižování rozdílů či znevýhodnění, k rozvoji a prosperitě a ne na podporu koncernů a velkopodniků.
 • Podporujeme podmíněnost čerpání evropských dotací rozpočtovou odpovědností a dodržováním principů právního státu jako nástroje proti vládním politikám poškozujícím společný evropský zájem za předpokladu, že případné pozastavení čerpání se nedotkne konečných příjemců dotací.
 • Nenárokové dotace pro podniky a podnikatele s sebou nesou riziko porušování volné hospodářské soutěže. Platí to zvláště tehdy, pokud nelze nalézt objektivní kritéria pro rozdělení prostředků. Kromě toho se zvyšuje prostor pro korupci. Z tohoto důvodu budeme prosazovat omezování takovýchto dotací a bedlivé posuzování tohoto rizika ve všech případech.

4

4. Evropa nabízí příležitosti

Bohatství a stabilita naší země jsou neoddělitelně spjaty s prosperitou a stabilitou ostatních zemí Unie. Proto budeme prosazovat jednoznačná pravidla rozpočtové odpovědnosti členských států a taktéž pravidla pro jejich vynucování. Nechceme, aby občané a firmy byly zatěžovány nadměrnou a neodůvodněnou regulací.

 • Usnadníme přístup malých a středních podniků ke kapitálu, zjednodušíme regulaci tam, kde nepomáhá, ale škodí.
 • Vytvoříme podmínky pro rozvoj digitalizace a inovací.
 • V dnešním světě jsou malé a střední firmy znevýhodněny oproti globálním gigantům či velkým firmám. Podpoříme kroky vedoucí k fakticky rovnoprávným podmínkám na trhu včetně spravedlivého zdanění obřích technologických firem či omezení evropských dotací na aktivity, které jsou skutečně potřebné a pro společnost přínosné.
 • Prosadíme sebevědomější politiku Unie vůči třetím zemím a aktivní roli Unie v liberalizaci světového obchodu vyjádřenou mimo jiné vyjednáváním a uzavíráním dohod o volném obchodu a změnu dnes nevýhodného nastavení ekonomických vztahů Unie s Čínou. Při vyjednávání dohod budeme dbát na ochranu práv evropských výrobců a zaměstnanců, stejně jako na ochranu životního prostředí.
 • Zajistíme ochranu práv spotřebitelů ve všech oblastech, které se dotýkají jejich potřeb, a zajistíme přístup spotřebitelů ke spolehlivým a vědecky ověřeným informacím o výrobcích, službách a o jejich dopadech na bezpečnost, zdraví a životní prostředí.
 • Otevřeme novou kapitolu digitální ekonomiky a budeme vytvářet prostor pro to, aby Evropané měli prospěch z nových možností, které digitální technologie přináší a mohli je využívat v maximální míře bez ohledu na místo, kde žijí.
 • Podpoříme kohezní politiku (politiku hospodářské, sociální a územní soudržnosti) zaměřenou na projekty veřejného zájmu a na podporu malých a středních podniků. Budeme dbát o to, aby finanční podpora znevýhodněných regionů byla účelně zacílena. Naopak budeme vystupovat proti tomu, aby veřejné zdroje sloužily k posilování pozice velkých firem na trzích.
 • Budeme pravdivě a srozumitelně informovat o ekonomické politice Unie a fungování eurozóny. Věříme, že tím postupně změníme dosud převažující negativní postoj veřejnosti k přijetí eura.
 • Podporujeme společný evropský postup proti daňovým únikům a praní špinavých peněz, neboť tyto poškozují trh, připravují státy o peníze a podkopávají důvěru občanů ve společnost.

5

5. Evropa garantuje bezpečnost

Základním předpokladem pro zajištění bezpečnosti obyvatel Evropské unie je fungování schengenského prostoru. Poslanci TOP 09 a STAN při svých hlasováních o evropském rozpočtu vždy podpořili navyšování výdajů na zabezpečení vnějších hranic EU, posílení rozpočtu agentur Frontex a EASO a dále podporuji směřování více zdrojů na efektivní zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti EU.

 • Zajistíme vnější hranice společné Evropy. Podpoříme rozšíření Evropské hraniční a pobřežní stráže s nejnovějším vybavením proti obchodníkům s lidmi.
 • Podpoříme dohody o spolupráci se severní Afrikou k zajištění vlastní hranice a center pro uprchlíky.
 • Podpoříme větší propojení evropských bezpečnostních databází.
 • Budeme zvyšovat kybernetickou bezpečnosti stejně jako bezpečnost v oblasti dodávek energií. Nepomíjíme ani další aspekty bezpečnosti Evropanů, například bezpečnost potravin, a usilujeme i o přijímání racionálních politik snižujících například počet obětí dopravních nehod.
 • Prosadíme zvýšení ochrany EU proti hybridním hrozbám typu fake news, aniž by došlo k omezení práva na svobodu projevu garantovaného Chartou základních práv Evropské unie.
 • Podporujeme intenzivnější provádění stálé strukturované spolupráce (PESCO), která představuje důležitý krok na cestě k užší spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany mezi členskými státy s cílem zvýšit akceschopnost a odolnost EU v oblasti bezpečnosti a obrany a dosáhnout stavu, kdy se budou společné vojenské kapacity EU vhodně doplňovat s kapacitami členských států.
 • Trváme na tom, že členství v NATO a jeho akceschopnost je základem naší bezpečnosti.
 • Jsme si vědomi bezpečnostních rizik, které představují změny klimatu (možné války o zdroje a migrační vlny z důvodu zásadního zhoršení podmínek pro život), a budeme se zasazovat o jejich zmírňování jak podporou snižování emisí skleníkových plynů, tak podporou adaptačních opatření v nejvíce zasažených oblastech.