Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů ve Straně zelených

Protože zpracováváme osobní údaje širokého spektra skupin, připravili jsme pro vás přehled všeho důležitých informací. V úvodní kapitole 1 naleznete obecné informace, v kapitole 2 pak můžete vyhledat konkrétní skupinu osob, jejichž osobní údaje zpracováváme, a v kapitole 3 najdete informace o našich internetových stránkách. Pomocí menu se můžete posunout přímo na kapitolu, která vás zajímá.

Část 1 – Obecné informace a poučení o vašich právech

Část 2 – Jednotlivé kategorie subjektů, jejichž osobní údaje zpracováváme
 2.1 Členové a členky Strany zelených
 2.2 Zaměstnanci a zaměstnankyně organizace, osoby provádějící stáže a osoby ucházející se o zaměstnání nebo stáže (dále jen “zaměstnanci” a “uchazeči”)
 2.3 Zájemci a zájemkyně o členství ve Straně zelených (dále jen zájemci)
 2.4 Dárci
 2.5 Dobrovolníci organizace a osoby účastnící se jejich akcí
 2.6 Odběratelé informačních sdělení
 2.7 Členové a členky odborných sekcí
 2.8 Registrovaní příznivci Strany zelených
 2.9 Kandidáti a kandidátky kandidující za Stranu zelených a její koalice ve volbách
 2.10 Zájemci o členství v okrskových volebních komisích za Stranu zelených a její koalice ve volbách

Část 3 – informace týkající se soukromí na webu

Část 1 – Obecné informace a poučení o vašich právech

Informace o organizaci (správce osobních údajů):

Strana zelených
nám. W. Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3
IČ: 00409740
E-mail pro otázky k ochraně osobních údajů: soukromi@zeleni.cz

(dále jen “správce” nebo “organizace” nebo “Strana zelených”).

Naše organizace dodržuje zákonné povinnosti ochrany osobních údajů, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Máme nastavena vhodná technická a organizační opatření, abychom osobní data dostatečně chránili.

Naším cílem je v co největší míře zachovat vaše soukromí – nejen proto, že to po nás chce zákon, ale také proto, že ochranu soukromí považujeme jako politická strana za velmi důležitou v rámci naplňování našich hodnot. Proto vždy řádně posuzujeme, zda je určité zpracování údajů nezbytné a zda nepřiměřeně nezasahuje do vašich práv a svobod. Vše potřebné, týkající se nejen předávání třetím osobám, ale také dalších náležitostí ochrany osobních údajů ve Straně zelených, shrnuje tento dokument.

Datum poslední aktualizace tohoto dokumentu: 30. 11. 2021

1.1 Předávání osobních údajů

K osobním údajům, které zpracováváme, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je dalším subjektům, aniž bychom vás o tom informovali. Před předáním vašich osobních údajů vždy pečlivě vyhodnocujeme veškeré okolnosti tak, aby jejich ochrana dosahovala náležité úrovně. Konkrétní informace o předávání jsou popsány u jednotlivých kategorií subjektů v kapitole 2. Pokud je to účelné, popisujeme u každé kategorie také jaké externí nástroje pro zpracovávání používáme s odkazem na jejich pravidla ochrany osobních údajů. Kromě nich používáme také interní informační systémy a databáze, na jejichž zabezpečení dbáme a ke kterým mají přístup pověření administrátoři na základě zpracovatelské smlouvy.

1.2 Sdílení uvnitř organizace

Osobní údaje můžeme pro naplnění účelu, pro který jsou zpracovávány, také sdílet s našimi členy a členkami v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činnosti v rámci naplňování cílů organizace dle našich stanov. Jejich aktuální znění najdete zde.

1.3 Petice

Údaje, které jste uvedli v petici, kterou organizuje nebo organizovala Strana zelených, mohou být poskytovány třetím osobám tak, aby byl naplněn účel petice podle zákona. Pokud jste uvedli i e-mail, bude zpracován na základě pravidel platných pro kategorii 2.6 – Odběratelé informačních sdělení.

1.4 Přímý marketing

Zpracováváme osobní údaje pro účely přímého marketingu, tedy pro oslovování s nabídkou služeb e-mailem, poštou nebo telefonicky. Proti tomuto můžete kdykoli vznést námitku a vaše údaje již nebudou dále zpracovávány. V každém našem e-mailu je možnost odhlásit se z přijímání e-mailových zpráv, případně se na nás můžete obrátit přímo prostřednictvím e-mailu soukromi@zeleni.cz. Podrobnější informace o tom, jaké údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, najdete dále v příslušných kapitolách, zejména 2.6.

1.5 Právo na informace

Vaším právem je požádat naši organizaci o informaci, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel je o vás zpracováváme a zda existují další příjemci nebo kategorie příjemců těchto osobních údajů. Tyto informace vám poskytneme zdarma ve lhůtě do 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději do 90 dnů, o čemž bychom vás však informovali.

Pokud budete požadovat sdělení informací, které o vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci vaší osoby, z níž bude jasné, kdo o poskytnutí informací žádá.

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo jsou obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

1.6 Námitky

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku na soukromi@zeleni.cz a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. U zpracování na podkladě našeho oprávněného zájmu, u kterého dochází k zasílání e-mailových zpráv nebo automatizovaného zobrazování cílených reklam, máte možnost uplatnit kdykoli námitku pro nezasílání těchto zpráv a nezobrazování reklam. Vaším právem je také obrátit se s námitkou na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
http://www.uoou.cz/

1.7 Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení, adresy), budeme rádi, když nás informujete, že u vás nastala nějaká změna. S tím souvisí i vaše právo na opravu osobních údajů, které o vás evidujeme. Pokud zjistíte, že údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

1.8 Právo na výmaz

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlasu, vymažeme. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů naší organizace. I v takovém případě ale budeme nadále zpracovávat osobní údaje v nejmenším nutném rozsahu.

1.9 Další práva

Dle příslušné legislativy máte i další práva, platná samozřejmě i přesto, že v tomto dokumentu nejsou uvedena. Upozorňujeme zde na ta práva, která v souvislosti s naší činností považujeme za nejrelevantnější. Pro podrobnější prostudování vašich práv doporučujeme příručku s názvem Jsou to vaše údaje – mějte je pod kontrolou, kterou připravila Evropská komise.

Část 2 – Jednotlivé kategorie subjektů, jejichž osobní údaje zpracováváme

Naše organizace zpracovává osobní údaje několika kategorií subjektů. Následující odstavce popisují příslušný rozsah, účel, právní základ pro zpracování, přehled příjemců těchto údajů a také lhůty, po které osobní údaje zpracováváme.

2.1 Členové a členky Strany zelených

Osobní údaje členů a členek organizace zpracováváme v rozsahu osobních a kontaktních údajů uvedených v členské přihlášce. Účelem tohoto zpracování je informování členů a členek organizace o naší činnosti, evidence členské základny a další aktivity dle stanov, včetně naplňování práv a povinností člena.

Právním základem pro takové zpracování je oprávněný zájem organizace na naplňování své činnosti ve spolupráci se svými členy a členkami. Informace jsou předávány v nezbytném rozsahu zpracovatelům – subdodavatelům komunikačních služeb – například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv, správcům a provozovatelům informačních systémů organizace pro zajištění jejich řádného chodu a rozvoje. Pro agendu rozesílání zpráv členům používáme softwarový nástroj Action Network (jeho pravidla ochrany osobních údajů), přičemž provozovatel sídlí mimo Evropskou unii. Část informací v rozsahu e-mail a telefon může být zveřejněna na internetových stránkách či v jiných komunikačních materiálech organizace za účelem poskytování informace o funkcionářích strany veřejnosti.

Jako člen či členka máte možnost odmítnout zasílání e-mailových či jiných zpráv a také zveřejnění osobních údajů na webových stránkách nebo v jiných komunikačních materiálech. Osobní údaje budou vymazány poté, co přestanete být členem či členkou Strany zelených. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a místo bydliště budou uchovány i nadále pro ochranu oprávněných zájmů organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany dobrého jména.

2.2 Zaměstnanci a zaměstnankyně organizace, osoby provádějící stáže a osoby ucházející se o zaměstnání nebo stáže (dále jen “zaměstnanci” a “uchazeči”)

Osobní údaje zaměstnanců zpracováváme v rozsahu vyžadovaném zákonnými povinnostmi a v rozsahu základních kontaktních údajů za účelem plnění pracovní smlouvy, organizace práce zaměstnanců a plnění zákonných povinností týkajících se agendy zaměstnanců.

Právním základem pro toto zpracování je plnění dle smlouvy, včetně zpracování mzdové agendy, plnění zákonem předepsaných povinností a souhlas uchazečů o zaměstnání a o stáže; zákonné povinnosti pak definují i okruhy zpřístupňovaných osob, kterým jsou osobní údaje předávány, tedy příslušné úřady a instituce. Osobní údaje zaměstnanců jsou zpřístupňovány i externí účetní. Některé kontaktní údaje zaměstnanců mohou být po dohodě zveřejněny na internetových stránkách nebo v jiných komunikačních materiálech organizace nebo jí organizovaných projektů, pokud to vyplývá z konkrétního pracovního zařazení zaměstnance v rámci organizace. Osobní údaje zaměstnanců jsou archivovány podle příslušných lhůt a v příslušném rozsahu dle požadavků plynoucích z obecně platných právních předpisů.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání či stáž v rozsahu běžného CV zpracováváme za účelem přípravy a organizace výběrových řízení. Právním základem pro jejich zpracování je souhlas, který nám uchazeč udělí. K osobním údajům uchazečů o zaměstnání nebo stáž mají přístup také fyzické osoby – členové a členky výběrových komisí, které mohou, ale nemusí, být členy Strany zelených. Osoby výběrových komisí jmenuje předsednictvo Strany zelených a vztahuje se na ně povinnost mlčenlivosti. Osobní údaje o uchazečích jsou uchovány po dobu 1 roku od doby konání příslušného výběrového řízení, jak stanoví text souhlasu pro případné informování o jiném výběrovém řízení na obdobnou pozici, případně do doby odvolání souhlasu.

2.3 Zájemci a zájemkyně o členství ve Straně zelených (dále jen zájemci)

Pokud se zajímáte o členství ve Straně zelených a vyplníte formulář na http://pridejtese.zeleni.cz, zpracováváme vaše jméno, příjmení, e-mail, adresu bydliště a telefon. Účelem tohoto zpracování je zajištění procesu vašeho přijetí za člena Strany zelených a informování o činnosti Strany zelených do doby vašeho přijetí, abyste se mohli objektivně rozhodnout. Právním základem pro takové zpracování je váš souhlas, uvedený u přihlašovacího formuláře.

Informace jsou předávány v nezbytném rozsahu zpracovatelům – subdodavatelům komunikačních služeb například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv, správcům a provozovatelům informačních systémů organizace pro zajištění jejich řádného chodu a rozvoje. Informace jsou také zpřístupněny fyzickým osobám – členům a členkám Strany zelených, kteří mají na starosti agendu přijímání nových členů. Pro agendu přijímání nových členů používáme softwarový nástroj Action Network (jeho pravidla ochrany osobních údajů), přičemž provozovatel nástroje sídlí mimo Evropskou unii.

Pokud se jako zájemce o členství stanete členem či členkou Strany zelených, vaše osobní údaje budou nadále zpracovávány podle pravidel pro příslušnou kategorii. Pokud se nestanete členem / členkou strany do 1 měsíce od doby vyplnění formuláře pro zájemce o členství, upozorníme vás na to a následně budete po dalších 30 dnech přeřazeni do kategorie příjemců informačních sdělení a vaše osobní údaje budou zpracovávány podle pravidel této kategorie. Toto přeřazení můžete následně kdykoli odmítnout na soukromi@zeleni.cz. Vaše ostatní osobní údaje budou vymazány.

2.4 Dárci

Osobní údaje dárců zpracováváme v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefon, adresa trvalého bydliště. Účelem zpracovávání osobních údajů dárců je plnění dle darovací smlouvy, plnění zákonných povinností dle obecně platných právních předpisů o financování politických stran (zejména zákon 424/1991 o sdružování v politických stranách) a o volebních kampaních, komunikace s dárci o využití jejich darů a komunikace s dárci pro další rozvoj vztahu s dárcem formou přímého marketingu.

Právním základem zpracovávání osobních údajů dárců je plnění dle smlouvy a zákonné povinnosti. E-mail a telefon zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce. Tímto zájmem je komunikovat s dárci, informovat je o využití jejich daru a o další činnosti Strany zelených, která souvisí s jejich darem, zejména metodami přímého marketingu.

Osobní údaje dárců jsou zpřístupněny zpracovatelům – subdodavatelům komunikačních služeb například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv, správcům a provozovatelům informačních systémů organizace včetně dárcovské databáze pro zajištění jejich řádného chodu a rozvoje. Pro agendu rozesílání zpráv dárcům používáme softwarový nástroj Action Network (jeho pravidla ochrany osobních údajů), přičemž provozovatel nástroje sídlí mimo Evropskou unii.

Dárci jsou při poskytnutí daru vždy informováni o tom, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého bydliště, budou spolu s údajem o výši peněžitého daru či podobě a obvyklé ceně bezúplatného plnění zveřejněny na webových stránkách Strany zelených a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rámci výroční zprávy nebo zprávy o volební kampani. V případě finančních darů jsou data v rozsahu jméno, příjmení a darovaná částka dostupná také na veřejném výpisu transparentního účtu Strany zelených.

Osobní údaje o dárcích budou vymazány na konci kalendářního roku, ve kterém uplyne doba 5 let od posledního poskytnutí finančního daru či bezúplatného plnění, resp. po odvolání případného souhlasu, ledaže bychom byli oprávněni zpracovávat osobní údaje na základě jiného právního základu.

2.5. Dobrovolníci organizace a osoby účastnící se jejich akcí

Osobní údaje dobrovolníků a účastníků akcí zpracováváme v takovém rozsahu, v jakém jste nám je poskytly při registraci prostřednictvím dobrovolnického formuláře, registračních a jiných obdobných formulářů či komunikačních prostředků. Účelem zpracování je organizace práce dobrovolníků, jejich evidence a informování o možnosti dobrovolnické činnosti pro Stranu zelených, organizace akcí pořádaných Stranou zelených a informování o dalších aktivitách Strany zelených.

Právním základem zpracování je souhlas se zpracováním ze strany dobrovolníka nebo účastníka akcí, případně oprávněný zájem správce. Oprávněným zájmem Strany zelených je poskytovat dobrovolníkům a účastníkům akcí informace o činnosti a nabídce jeho služeb, organizovat činnost dobrovolníků a organizovat akce spojené s činností Strany zelených. Při požádání o vyřazení ze zasílání e-mailů na soukromi@zeleni.cz je osoba vyřazena ze zasílání těchto informací. Na stejné adrese je možné také odvolat případný souhlas.

Osobní údaje jsou předávány fyzickým a právnickým osobám – organizátorům událostí a aktivit, na které se prostřednictvím správce dobrovolníci nebo účastníci přihlásí nebo se jich budou účastnit. Osobní údaje jsou zpřístupněny také zpracovatelům – subdodavatelům komunikačních služeb například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv, provozovatelům správcům informačních systémů organizace pro zajištění jejich řádného chodu a rozvoje a provozovatelům příslušné cloudové služby. Pro agendu dobrovolníků a registrace účastníků akce využíváme služby Google Cloud (jejich zpracovatelskou smlouvu, kterou se při zpracování dat pro nás řídí, naleznete zde).

Osobní údaje o dobrovolnících budou vymazány do konce kalendářního roku, ve kterém uplyne 5 let poté, co daná osoba přestane být dobrovolníkem v organizaci, nebo na základě požadavku dobrovolníka. Osobní údaje o účastnících akcí budou vymazány do konce kalendářního roku ve kterém uplyne 5 let ode dne poslední účasti na akci, případně po době, která byla uvedena v textu souhlasu, nebo na základě odvolání souhlasu se zpracováním, pokud bylo zpracování prováděno na základě souhlasu.

Fotografie a videa z aktivit Strany zelených jsou zveřejňovány bez vazby na konkrétní osoby a jejich další osobní údaje. Jsou kontrolovány, aby nebyly pro zúčastněné osoby dehonestující. Pro jiné zveřejňování fotografií a audiovizuálních záznamů osob, v rozsahu jiném než je formát běžného zpravodajství o aktivitách, je vždy vyžádán souhlas s přesným určením účelu. Účastníci akcí, které nejsou povahou veřejné, jsou o zpracovávání fotografií a audiovizuálních záznamů na akcích informováni. Při požadavku na nešíření fotografií nebo audiovizuáních záznamů je taková fotografie nebo audiovizuální záznam veřejnosti znepřístupněn.

2.6 Odběratelé informačních sdělení

Pokud od nás dostáváte informační sdělení formou e-mailových newsletterů nebo SMS, zpracováváme o vás osobní údaje v rozsahu jméno, e-mail a případně telefon či adresu, pokud jste nám je poskytli. Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání informačních sdělení o činnosti organizace, včetně pozvánek na akce, zasílání informačních sdělení o obecném dění v oborech, které mají souvislost s aktivitami Strany zelených a jako příjemci sdělení v minulosti projevili zájem o tyto informace. Účelem může být také přímý marketing na základě automatizovaného zpracování osobních údajů reklamními systémy (tzv. custom audience) nebo prostřednictvím zasílání adresných sdělení o možnosti fundraisingové podpory Strany zelených.

Právním základem zpracování je oprávněný zájem správce, případně souhlas, pokud jste jej pro konkrétní účel udělili. Naším oprávněným zájmem je poskytovat vám jakožto osobám, které v minulosti projevily zájem o informace o činnosti a nabídce služeb, takové informace a nabídky, které jsou pro vás relevantní, v podobě zasílání informačních e-mailů, SMS či poštovních zásilek, případně zobrazování cílených reklamních sdělení. Při požádání o vyřazení ze zasílání e-mailů budete vyřazeni z rozesílání informací prostřednictvím mailing listu a zpracování osobních údajů bude ukončeno, leda že bychom byli oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje na základě jiného právního základu (například jste dárce či člen). Pro vyloučení ze zobrazování reklamních sdělení v reklamních systémech na základě vaší e-mailové adresy můžete napsat na soukromi@zeleni.cz a z takového zobrazování budete vyloučeni. Pro odvolání Vašeho souhlasu můžete napsat na soukromi@zeleni.cz a zpracování osobních údajů bude ukončeno.

Osobní údaje odběratelů informačních sdělení jsou zpřístupněny zpracovatelům – subdodavatelům komunikačních služeb například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv, správcům informačních systémů organizace pro zajištění jejich řádného chodu a rozvoje. Pro agendu rozesílání zpráv používáme softwarové nástroje Action Network (jeho pravidla ochrany osobních údajů) a Mailchimp (jeho pravidla ochrany osobních údajů), přičemž provozovatelé těchto nástrojů sídlí mimo Evropskou unii.

Data pro cílené zobrazování reklamy na platformě Facebook jsou poskytována v tzv. hashované podobě (tedy bez možnosti přečíst vaše osobní údaje Facebookem). Obecná pravidla nakládání s osobními údaji reklamním systémem Facebooku najdete zde, informace o zpracování reklamy prostřednictvím custom audience najdete zde.

Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání souhlasu, případně do konce kalendářního roku po ukončení konkrétního účelu zasílání, například kampaně či projektu, pokud nebude Strana zelených pokračovat v projektu jiném, který je svým zaměřením obdobný původnímu účelu a informování o něm proto bude považovat za pokračování původního účelu.

2.7 Členové a členky odborných sekcí

Pokud jste členem či členkou odborné sekce (OS) Strany zelených, zpracováváme Vaše jméno, příjmení, titul, e-mail, adresu místa trvalého pobytu, telefon, údaj o Vašem členství ve Straně zelených, údaj o Vašem oboru vzdělání a odbornosti a informace uvedené ve Vašem motivačním dopisu ke členství v dané OS. Účelem zpracování je Vaše participace na činnosti příslušné odborné sekce Strany zelených na základě souhlasu, který jste poskytli a který můžete kdykoli odvolat na soukromi@zeleni.cz. Váš souhlas je platný pouze pro členství v každé konkrétní odborné sekci a každý rok ho dle stanov vyžadujeme znovu.

Osobní údaje budou zpřístupněny fyzickým osobám – členům a členkám Strany zelených, kteří vykonávají agendu vedení a organizace činnosti příslušné odborné sekce. K datům mají přístup také externí správci serverů Strany zelených a zaměstnanci hlavní kanceláře. Vaše údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail jsou přístupné všem členům příslušné odborné sekce. Pro agendu odborných sekcí využíváme služby Google Cloud (jejich zpracovatelskou smlouvu, kterou se při zpracování dat pro nás řídí, naleznete zde), a e-mailové rozesílače na vlastním serveru.

Vaše osobní údaje budou vymazány po odvolání souhlasu, ledaže bychom byli oprávněni je zpracovávat na základě jiného právního základu (například dle kategorie dárce či člen), případně poté, co nepotvrdíte své členství v sekci na další kalendářní rok.

2.8 Registrovaní příznivci Strany zelených

Pokud jste osobou registrovanou jako příznivce Strany zelených dle článku 10 stanov, zpracováváme vaše jméno, příjmení, e-mail, adresu bydliště a telefon. Účelem zpracování je vedení agendy registrovaných příznivců a vaše informování o činnosti Strany zelených na základě oprávněného zájmu Strany zelených na plnění práv a povinností příznivce vyplývajících ze stanov. Proti zasílání informačních sdělení můžete kdykoli uplatnit námitku na soukromi@zeleni.cz a budete ze zasílání vyřazeni. Upozorňujeme ale, že následně nemůžeme plně zaručit naplňování vašich práv registrovaného příznivce, zejména co se týče informování o pozvánkách na schůze a jiné aktivity Strany zelených – pak bude na vás si tyto informace opatřit.

Vaše osobní údaje budou zpřístupněny fyzickým osobám – členům a členkám Strany zelených, které vykonávají agendu vedení a organizace činnosti příslušné organizační jednotky, pod kterou jako příznivce spadáte dle svého bydliště, nebo pod kterou jste vyjádřil vůli spadat. K datům mají přístup také externí správci serverů Strany zelených a zaměstnanci hlavní kanceláře. Pro agendu příznivců využíváme služby Google Cloud (jejich zpracovatelskou smlouvu, kterou se při zpracování dat pro nás řídí, naleznete zde), pro rozesílání zpráv používáme softwarové nástroje Action Network (jeho pravidla ochrany osobních údajů) a Mailchimp (jeho pravidla ochrany osobních údajů), přičemž provozovatelé těchto nástrojů sídlí mimo Evropskou unii.

Osobní údaje registrovaných příznivců přestáváme zpracovávat, jakmile přestanete být registrovaným příznivcem.

2.9 Kandidáti a kandidátky kandidující za Stranu zelených a její koalice ve volbách

Pokud za Stranu zelených nebo její koalice kandidujete v jakýchkoli volbách, zpracováváme o vás tyto údaje: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, věk, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jste členem, nebo údaj, že nejste členem žádné politické strany nebo politického hnutí, titul, e-mail, telefon, adresu místa trvalého pobytu, povolání a případně i audiovizuální záznamy (fotografie, videa), a to za účelem plnění zákonných povinností dle legislativy o volbách, naplňování cílů organizace dle stanov, týkajících se zejména účasti ve volbách, včetně příslušné volební propagace a také za účelem vašeho informování o činnosti Strany zelených a komunikace s vámi.

Právním základem pro zpracování je zákonná povinnost, kterou máme při podávání kandidátky, a oprávněný zájem, o nichž jste byli informováni na souhlase s kandidaturou.

Osobní údaje kandidátů budou zpřístupněny zejména fyzickým osobám – členům i nečlenům Strany zelených, kteří jsou dle stanov, vnitřních předpisů a rozhodnutí příslušných orgánů pověřeni vykonáváním volební agendy, zejména volebním zmocněncům a jejich náhradníkům. Dále pak úřadům dle požadavků zákonů upravujících konání voleb v ČR a EU. Fyzickým a právnickým osobám, které poskytují pro Stranu zelených dodavatelské služby typu rozesílky elektronických či písemných zásilek včetně SMS, externím programátorům a správcům a provozovatelům informačních systémů a webových stránek Strany zelených.

V rámci volební propagace zveřejníme vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, věk, město bydliště, profese a e-mail také veřejnosti na internetových stránkách Strany zelených a koalic, které pro volby tvoří. V případě pořízení propagačních materiálů (audiovizuálních záznamů, textů) budou tyto zveřejněny v rámci volební kampaně v médiích, na sociálních sítích a dalšími kanály.

Prosíme vás, abyste vzali na vědomí, že některé osobní údaje budou automaticky zveřejněny na stránkách www.volby.cz a případně jiných institucí, které informace odsud přebírají.

Osobní údaje kandidátů do voleb za Stranu zelených a koalice, které pro volby vytvořila, budou vymazány z našich systémů do konce kalendářního roku, ve kterém skončí volební období, pro které kandidovali.

2.10 Zájemci o členství v okrskových volebních komisích za Stranu zelených a její koalice ve volbách

Pokud jste projevili zájem stát se členem / členkou (či náhradníkem / náhradnicí) okrskové volební komise (OVK) za Stranu zelených nebo její koalici, zpracováváme o vás za účelem plnění zákonných povinností dle legislativy o volbách tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu. Za účelem komunikace s vámi, případně vašeho informování o činnosti Strany zelených, zpracováváme také údaje o vaší e-mailové adrese, telefonním čísle a kontaktní adrese (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu). Za účelem případného kontaktování před dalšími volbami také uchováváme informace o vašem členství v OVK v minulosti. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste Straně zelených poskytli, můžete kdykoli odvolat na soukromi@zeleni.cz.

Osobní údaje členů a náhradníků OVK budou zpřístupněny zejména fyzickým osobám – členům i nečlenům Strany zelených, kteří jsou dle stanov, vnitřních předpisů a rozhodnutí příslušných orgánů pověřeni vykonáváním volební agendy, zejména volebním zmocněncům a jejich náhradníkům. Dále pak úřadům dle požadavků zákonů upravujících konání voleb v ČR a EU. Fyzickým a právnickým osobám, které poskytují pro Stranu zelených dodavatelské služby typu rozesílky elektronických či písemných zásilek včetně SMS, externím programátorům a správcům a provozovatelům informačních systémů a webových stránek Strany zelených.

Osobní údaje členů a náhradníků OVK za Stranu zelených a koalice, které pro volby vytvořila, budou vymazány z našich systémů do konce kalendářního roku, ve kterém proběhnou volby, v nichž už se nebudete ucházet o místo v OVK za Stranu zelených či koalici, kterou pro volby vytvořila, resp. po odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu se zpracováním nemá vliv na zpracování osobních údajů pro agendu voleb dle příslušných právních předpisů.

Část 3 – informace týkající se soukromí na webu

3.1 Webové stránky

Webovými stránkami Strany zelených je myšlen jakýkoliv obsah, který je přístupný na doménách, které vlastní Strana zelených. Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme protokolové soubory (logy) a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme automatizovaným způsobem v rámci provozu internetového serveru na základě zákonného podkladu našeho oprávněného zájmu za účelem analýzy chování serveru, chyb, zabezpečení a bezproblémového chodu serveru. K logům mají přístup administrátoři serverů a programátoři našich systémů.

3.2 Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, využíváme na nich technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, bez nichž nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost stránek.

Naše stránky mohou obsahovat i kódy třetích stran, jako jsou kódy společnosti Google, Facebook a další, které mohou používat cookies sledující vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Tyto “sledovací” cookies můžete zablokovat v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Návod najdete například zde.

3.3 Sběr dat službou Google Analytics

Na základě zákonného podkladu oprávněného zájmu pro analýzu, optimalizaci a následně lepší využití našich online služeb a webových stránek používáme Google Analytics, webovou službu společnosti Google. Google Analytics používá cookies. Informace generované touto cookie o používání webových stránek jsou obvykle zaslány na server Google do USA a tam i uloženy. Google Analytics je certifikován podle dohody Privacy Shield, a tedy je v souladu s evropskými zákony o ochraně osobních údajů.

Google tato data na základě našeho zájmu použije ve své službě pro vyhodnocování používání internetových stránek uživateli, vytváření reportů o tomto chování a poskytování dalších služeb pro nás ve spojitosti s používáním našich webových stránek. Tato data nepoužíváme pro žádné automatizované rozhodování ani profilování konkrétních osob.

Používáme Google Analytics ve verzi Universal-Analytics, což je proces, při kterém je uživatelská analýza prováděna na základě pseudonymizovaného identifikačního údaje a použita pro vytvoření pseudonymizovaného profilu, který umožní zachytit chování uživatele napříč různými zařízeními. (Cross-device tracking). Používáme Google Analytics pouze se zapnutou anonymizací IP adres. To znamená, že IP adresa uživatele je pro použití uvnitř Evropské unie zkrácena. Plná IP adresa je uložena na serveru v USA. IP adresa není kombinována Googlem s dalšími daty.

Jako uživatelé můžete zabránit ukládání cookies Google Analytics nastavením svého prohlížeče aby odmítnul cookies třetích stran (viz předchozí bod pravidel), případně instalací doplňku pro omezení pouze Google analytics do vašeho prohlížeče.

Další informace o tom jak Google používá data najdete v jejich pravidlech ochrany osobních údajů a v pravidlech nastavení reklam Google.