Sedm zelených návrhů pro spokojenější rodiny

Zelená politika prospívá všem typům rodin.

Aby mohly mladé generace spokojeně žít, potřebují nejen zdravou planetu s čistým vzduchem a kvalitní potraviny, ale také sociální jistoty a zázemí, dostupné bydlení, dobré školy i péči.
Rodina má přinášet radost, ne zátěž – proto je pro nás rodinná politika jednou z hlavních priorit.

Jaké jsou naše návrhy pro pomoc rodinám?

1

1. Flexibilnější a výhodnější rodičovská podpora

Upravíme systém podpory rodičovství tak, aby bylo možné čerpat rodičovský příspěvek také v délce 12 měsíců. Budeme motivovat rodiče ke střídání v pobírání rodičovského příspěvku. Zavedeme plošnou pomoc v mateřství, která nebude navázaná na nemocenské pojištění. Snížíme sociální pojištění u žen a mužů po rodičovské o 5 %.

2

2. Místa ve školkách

Urychleně zavedeme zákonný nárok na místo pro dítě ve školce od tří let věku. Zajistíme předškolní zařízení pro děti od jednoho roku věku s postupnou garancí místa pro každé dítě od jednoho roku. S ohledem na demografický vývoj rovněž včas zajistíme i dostatečnou kapacitu školních družin.

Rozbalit podrobnosti

Odpovídající počet míst ve školkách lze zajistit kombinací dostatečné finanční podpory ze strany státu i obcí, flexibilními stavebními opatřeními (přestavby či přístavby stávajících objektů nebo tzv. kontejnerové školky) či motivací firem ke zřizování školek pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň. Tam, kde se nyní staví nové čtvrti, je třeba důsledně trvat na výstavbě nových městských školek (ideálně za peníze developerů), neboť potřeba míst ve školce tam bude dlouhodobá. Obce a další aktéři přitom budou mít dostatek času se na nové požadavky související se zajištěním předškolní výchovy připravit. Kapacitu lze posílit i podporou lesních školek a dalších alternativ ke klasickým mateřským školám a jejich zařazením do systému. Podpoříme také dětské skupiny či mikrojesle.

3

3. Více možností pro oba rodiče

Podporujeme větší zapojení obou rodičů do výchovy dětí. Budeme páry motivovat ke střídání na rodičovské dovolené prostřednictvím finančního zvýhodnění tak, aby v případě zapojení jednoho z rodičů do výchovy nedocházelo k výrazným propadům rodinného rozpočtu.

Rozbalit podrobnosti

Podpoříme poskytování daňových úlev a pobídek společnostem, které zajišťují kvalitní předškolní vzdělávání a péči o děti v místě pracoviště nebo nabízejí částečné a flexibilní úvazky pro rodiče předškolních dětí, práci na dálku a další zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života.

4

4. Příspěvky na péči a pečovatelské volno

Zavedeme institut pečovatelského volna, který usnadní život rodinám, které se starají o seniory nebo o nesamostatné děti i seniory dohromady. Přiměřeně zvýšíme příspěvek na péči, tak aby odrážel skutečné potřeby závislých osob.

5

5. Různé rodiny, ale stejná práva

Zasadíme se o plné uznání vztahu osob stejného pohlaví. Stávající podoba registrovaného partnerství neposkytuje zdaleka tolik právních jistot jako tradiční manželství. Stejnopohlavní páry diskriminuje zejména tím, že jim neumožňuje adoptovat děti a pobírat vdovský/vdovecký důchod.

6

6. Více rodinné péče, méně ústavů

Podpoříme rodinnou formu péče o děti, které nemohou žít ve vlastní rodině, a to tzv. hostitelskou, pěstounskou i adoptivní. Zasadíme se o to, aby byla omezena možnost umísťování dětí do 3 let věku do ústavů. Ústavní péče musí být omezena na nejnutnější případy a zkvalitněna tak, aby starší děti, pokud se do ní přece jen dostanou, lépe připravovala na samostatný život. Je nepřípustné, aby byly děti do zařízení náhradní péče umisťovány jen ze sociálních důvodů.

7

7. Lepší sociální služby – pro klienty a i pracující

Podpoříme změny v sociálních službách, které povedou k rozvoji dostupných komunitních služeb v místě bydliště, podpoře pečujících osob a rodin a odklonu od neosobních velkokapacitních ústavů. Do zákona o sociálních službách prosadíme komunitní plánování sociálních služeb. Standardy kvality v sociálních službách musí vycházet vstříc uživatelům a uživatelkám služby a jejich potřebám. Za tím účelem je třeba zlepšit odměňování a pracovní podmínky lidí pracujících v sociálních službách.


Souhlasíte s těmito návrhy? Přispějte nám darem, abychom je mohli realizovat