Pět zelených kroků pro lepší školy

„Nejvíce do detailu jde volební program pro školství a vzdělávání Strany zelených.“

Takto nás ocenil nezávislý think-tank IDEA, který porovnával programy politických stran v oblasti školství. Zvyšování platů učitelek a učitelů je důležité – na něm se shodnou všechny strany. Samo o sobě ale nestačí. Proto studie vyzdvihuje i náš návrh na nárokové tvůrčí volno jednou za 5 let a další kroky.

Náš program ocenila i nezávislá organizace EDUin.

Jaké jsou naše návrhy pro lepší školy?

1

1. Vyšší platy ve školství

Učitelé a učitelky nejsou za svou odpovědnou práci zaplaceni. Zejména v porovnání s tím, co si vydělají jiní vysokoškolsky vzdělaní lidé. Stát jejich platy dlouho zanedbával a proto jsou na tom špatně i ve srovnání se zahraničím. Zvedneme jim platy tak, aby vydělávali nejméně tolik, jako ostatní lidé s vysokoškolským vzdělání.

Rozbalit podrobnosti

Učitelská profese je jedno z nejnáročnějších a společensky nejodpovědnějších povolání. Chceme z ní udělat povolání nejžádanější a dodat jí prestiž, kterou zasluhuje. Učitelé a učitelky mají být ohodnoceni nadprůměrně, tedy alespoň na úrovni mediánu mzdy ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a pracovnic.

Česká republika je ze strany domácích i mezinárodních organizací dlouhodobě kritizována za to, že její investice do vzdělávacích institucí se nachází hluboko pod průměrem zemí OECD. Nejhůře jsou na tom v porovnání se zahraničím základní a střední školy. Učitelská profese je jedno z nejnáročnějších a společensky nejodpovědnějších povolání. Chceme z ní udělat povolání nejžádanější a dodat jí prestiž, kterou zasluhuje. Navýšení peněz pro školství je investicí do budoucnosti, musí se proto stát prioritou.

2

2. Kvalitní vzdělání dostupné všem

Kvalitní vzdělání má být dostupné všem bez ohledu na bohatství či kvalitu zázemí rodiny. Budeme odstraňovat nerovnosti v přístupu ke vzdělání a zvyšovat jeho dostupnost. Systém základního a středního školství, který umožňuje rodičům připlácet školným či „dobrovolnými příspěvky“ na lepší kvalitu vzdělávání, nepovažujeme za spravedlivý, a to zejména vůči ostatním dětem.

Rozbalit podrobnosti

Zasadíme se o lepší podmínky pro přístup lidí s handicapem ke vzdělávání a metodicky a finančně podpoříme vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Posílíme financování asistentů a asistentek vyučujících z centrálního rozpočtu tak aby bylo možné asistentské síly více využívat a výuka mohla probíhat ve třídách s menším počtem žáků.

3

3. Moderní výuka pro 21. století

Vzdělávání nemá připravovat na předstižení druhých, ale všem dětem pomoci rozvinout své schopnosti a orientovat se ve stále složitějším světě. Podpoříme výchovu ke kritickému myšlení a toleranci. Budeme podporovat komunitní a otevřené školy a v jejich rámci občanské vzdělávání v politické, mediální, finanční a ekologické gramotnosti i porozumění novým technologiím, včetně jejich rizik. Důležitá je také výchova dětí i dospělých k aktivnímu občanství.

Rozbalit podrobnosti

Vzdělávací a výchovný rozměr od sebe nelze oddělit, stejně jako nelze oddělit školu od společnosti. Budeme proto podporovat komunitní charakter základních škol. Občanské vzdělávání a výchova k aktivnímu občanství má mít větší a pevné místo nejen ve škole, ale i jako nabídka pro veřejnost. Má sloužit jako nástroj prevence před nedemokratickými a nenávistnými tendencemi.

Alternativní a reformní pedagogiku chápeme jako výrazný inspirační zdroj, který může hlavní vzdělávací proud obohatit především o výchovu k samostatnosti a tvořivosti a o individuální přístup k dětem. Zavedeme také systémovou podporu neformálnímu vzdělávání.

Na základních školách vytvoříme finanční podmínky pro individuální práci v malých žákovských skupinách. Posílíme svobodu vyučujících ve školních vzdělávacích programech i spolupráci rodičů, vyučujících a škol.

4

4. Tvůrčí volno pro učitele

Zavedeme nárokové tvůrčí volno pro vyučující na základních a středních školách. Zavedení volna podle zkušeností ze zahraničí vede k profesnímu rozvoji učitelů a učitelek, zlepšuje se také jejich psychická pohoda a snižuje se stres z náročné profese. Budeme prosazovat, aby součástí kariérního řádu bylo nárokové tvůrčí volno každý pátý rok v délce minimálně šesti měsíců.

Rozbalit podrobnosti

Sabatikl, neboli tvůrčí volno, je označení pro placené, částečně placené nebo neplacené volno poskytované vysokými školami vysokoškolským učitelům za účelem vědecké práce, sebevzdělávání, práce na publikaci a/nebo psychohygieny. Trvá obvykle déle než dva měsíce, nejčastěji šest nebo dvanáct měsíců. V přeneseném slova smyslu jde o volno od práce za jistým účelem i v mimoakademické oblasti. Sabatikly využívají např. vysokoškolští učitelé, pastoři, karikaturisté, hudebníci, sportovci a manažeři. Tento trend v posledních letech proniká čím dál víc i do komerční sféry (např. ve Velké Británii již 20 % společností nějakým způsobem (zpravidla neplacené) tvůrčí volno svým zaměstnancům nabízí, dalších 10 % o tom uvažuje. V ČR v současné době sabatikl upravuje zákon o vysokých školách, který stanoví, že nárok na placené tvůrčí volno mají akademičtí pracovníci jednou za sedm let, a to na šest měsíců.

Dopady tvůrčího volna na akademické pracovníky zkoumala studie izraelských, amerických a novozélandských badatelů uveřejněná v Journal of Applied Psychology v r. 2010 – podle jejich zjištění se pracovníci po návratu ze sabatiklu cítili nabití, odpočatí a věřili, že sabatikl vedl k jejich profesnímu rozvoji. Zlepšil se jejich celkový „well-being“ a snížil se stres. Studie rovněž připomíná, že mnoho společností již jako motivaci svým nejlepším pracovníkům tvůrčí volno nabízí, a doporučuje jejich další zavádění v neakademickém prostředí.

5

5. Praxe přímo ve firmách

Přeneseme praktickou výuku oborů odborného vzdělání přímo do firemního prostředí. Zároveň na odborných školách zvedneme úroveň vzdělávání zaměřeného na zvyšování všeobecných kompetencí.

Rozbalit podrobnosti

Praktická složka středoškolského vzdělávání se bude realizovat u nejlepších odborníků a odbornic, u konkrétních společností a firem, ale i neziskových organizací, vysokých škol a dalších partnerů. Žáci a žákyně tak získají konkrétnější představu o nárocích praxe, ale i o svých představách a schopnostech, díky čemuž budou připravenější na profesní výzvy v budoucím životě. Taková výuka dále podpoří jejich schopnost adaptovat se na prostředí práce a otevře studujícím oči. Na náklady vzdělání si formy budou moct uplatnit slevu na dani. Absolventi a absolventky středních odborných škol si ale vedle odborných kompetencí musí osvojovat také kompetence všeobecné, a to na vyšší úrovni, než je tomu dnes.Chcete lepší školy? Podpořte naši kampaň darem, ať můžeme zelený program prosadit ve sněmovně.