Šest zelených kroků k lepší dopravě

Krevním oběhem moderního státu je kvalitní infrastruktura. Zelení se zasadí o rychlou, spolehlivou a pohodlnou veřejnou dopravu a také o lepší provázanost různých druhů dopravy.

Nejlepším způsobem jak zařídit, aby individuální automobilová doprava byla ohleduplnější a méně zatěžující, je totiž nabídnutí příjemných a časově i finančně výhodných alternativ.

Jaké jsou naše kroky pro lepší dopravu?

1

1.Nové rychlejší železnice

Podpoříme přípravu a co nejšetrnější výstavbu moderní sítě vysokorychlostních a příměstských železnic. Na prvním místě spojení Praha–Brno, které bude hotovo do patnácti let a jehož jízdní doba bude pod 60 minut.

Rozbalit podrobnosti

Považujeme za nezbytné vybudovat i v České republice vysokorychlostní železniční tratě (VRT), po nichž vlaky pojedou rychlostí 250 až 360 km/h. Jedině tak dosáhne česká železnice v dohledné době evropského standardu a dokáže plnohodnotně konkurovat automobilové dopravě. Současně výstavba VRT zvýší kapacitu tratí v okolí velkých měst tak, aby umožnila interval příměstských vlaků minimálně 15 minut a aby i nákladní vlaky mohly souvisle projíždět delší traťové úseky.

2

2.Dostupná veřejná doprava všude a pro všechny

Chceme rozvíjet veřejnou dopravu dostupnou pro všechny bez ohledu na jejich příjem, velikost obce či pohybový handicap. Prosazujeme systém rychlé, pohodlné a cenově dostupné veřejné dopravy, která bude časově srovnatelná s cestou automobilem. Tam, kde se takový systém nedá provozovat kvůli řídkému osídlení, musí zůstat zachována základní obsluha veřejnou dopravou pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí jet autem.

Rozbalit podrobnosti

Chceme stanovit priority druhu dopravy a dopravní obslužnosti, včetně jejich vzájemného Chceme stanovit priority druhu dopravy a dopravní obslužnosti, včetně jejich vzájemného propojení. Upřednostníme páteřní síť veřejné dopravy, především železniční, aby nejen krajská města, ale též všechna rozhodující spádová centra v České republice i v blízkém zahraničí byla propojena levnou, rychlou a kvalitní hromadnou dopravou.
Budeme rozvíjet příměstskou kolejovou dopravu s využitím železnice, tramvají a kombinovaného systému tram-train a podporovat aglomerační spolupráci spádového města s okolními obcemi. V Česku je řada míst, kde intenzita příměstské dopravy už dávno vyžaduje kolejovou dopravu. Někde lze využít potenciál železnice; jinde je možné prodloužit tramvajovou síť.

2

2.Dostupná veřejná doprava všude a pro všechny

Chceme rozvíjet veřejnou dopravu dostupnou pro všechny bez ohledu na jejich příjem, velikost obce či pohybový handicap. Prosazujeme systém rychlé, pohodlné a cenově dostupné veřejné dopravy, která bude časově srovnatelná s cestou automobilem. Tam, kde se takový systém nedá provozovat kvůli řídkému osídlení, musí zůstat zachována základní obsluha veřejnou dopravou pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí jet autem.

Rozbalit podrobnosti

Chceme stanovit priority druhu dopravy a dopravní obslužnosti, včetně jejich vzájemného propojení. Upřednostníme páteřní síť veřejné dopravy, především železniční, aby nejen krajská města, ale též všechna rozhodující spádová centra v České republice i v blízkém zahraničí byla propojena levnou, rychlou a kvalitní hromadnou dopravou.
Budeme rozvíjet příměstskou kolejovou dopravu s využitím železnice, tramvají a kombinovaného systému tram-train a podporovat aglomerační spolupráci spádového města s okolními obcemi. V Česku je řada míst, kde intenzita příměstské dopravy už dávno vyžaduje kolejovou dopravu. Někde lze využít potenciál železnice; jinde je možné prodloužit tramvajovou síť.

3

3.Jednotná jízdenka

Zavedeme po etapách jednotnou jízdenku na všechny druhy dopravy s veřejnou podporou. Naším cílem je systém, který již dnes funguje v některých krajích a na celostátní úrovni například ve Švýcarsku.
Zavedeme nejdříve jednotnou jízdenku na všechny vlaky objednávané státem a kraji, bez ohledu na výběr dopravce.

Rozbalit podrobnosti

Na základě existujících krajských systémů integrované dopravy postupně zahrneme vlakovou, autobusovou i městskou hromadnou dopravu do jednoho systému s jednotnou jízdenkou a navazujícími spoji.

4

4.Lepší propojování forem dopravy

Budeme prosazovat propojování veřejné dopravy s dalšími druhy dopravy. Podpoříme budování tras pro pěší a cyklisty ke stanicím a zastávkám a budování terminálů pro přestupy i odstavení osobního auta (Park and Ride) nebo jízdního kola (Bike and Ride). Zasadíme se o zlepšení podmínek pro přepravu jízdních kol ve vlacích a zlevnění, aby bylo možné je snadno a pohodlně využívat i pro každodenní dojíždění.

Rozbalit podrobnosti

Veřejná doprava může být skutečně rychlou a pohodlnou alternativou jen v kombinaci se všemi druhy dopravy individuální (pěší, cyklistická, automobilová). Integrovaná mobilita už se stává realitou, naráží však mnohdy na nedostatečné podmínky. Pomůžeme proto obcím a prosadíme, aby rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) obsahoval novou položku ve výši cca 0,5 mld. Kč ročně, která pokryje výstavbu přestupních terminálů a železničních zastávek (zhruba dvaceti ročně), případně přemístění již existujících na vhodnější místo podle potřeb cestujících.

5

5. Výhodnější sdílení

Podporujeme carsharing (systémy sdílení automobilů). Sdílení vozidel umožňuje jejich efektivnější využití – a zejména efektivnější využití parkovacích kapacit ve městech, protože běžné soukromé vozidlo naprostou většinu svého času stojí nevyužito. Zavedeme podporu pro sdílená vozidla, např. parkování zdarma nebo slevu v MHD pro uživatele.

6

6. Více nákladní přepravy na železnice, méně na silnice

Současné nastavení ekonomických a legislativních podmínek zvýhodňuje silniční dopravu. Následky takového přístupu neseme všichni, ať v podobě dopadů na klima, znečištění ovzduší, hluk, rozbité silnice nebo dopravních nehod. Nepřímým důsledkem je pak rušení některých železničních tratí. Narovnáme proto tyto podmínky a podpoříme přepravu nákladu po železnici.

Rozbalit podrobnosti

Podpoříme kombinovanou dopravu, přičemž železnice obstará přepravní prostředky (kontejnery včetně speciálních) na rozhodující části trasy a automobilová doprava pak zajistí rozvozovou část, tzv. poslední míli.
Zavedeme satelitní mýtný systém pro nákladní automobily nad 3,5 tuny na celou síť veřejných pozemních komunikací. Silniční mýtné poslouží k financování technologií kombinované dopravy.
Dále prosadíme sjednocení doby, po kterou je zakázána jízda kamionů, s Rakouskem, tj. od soboty 15 hodin do neděle 22 hodin a pro vozidla nesplňující stanovený hlukový limit také v noci každodenně. Kamiony tak v době rakouského zákazu přestanou jezdit přes ČR.