Etický kodex pro přijímání darů

I. Preambule

Strana zelených přijala následující omezení původu zdrojů svého financování, aby jejich přijetí nebylo v rozporu s jejími programovými cíli. Strana zelených si zejména klade za cíl svou politikou prosazovat:

i. vybudování ekologicky a sociálně udržitelné společnosti,

ii. co nevyšší kvalitu demokracie s co největší mírou zapojení veřejnosti do rozhodování,

iii. důsledné dodržování mezinárodních smluv o lidských právech,

iv. ochranu práv sociálních, etnických, kulturních i jiných menšin,

v. rovnoprávnost mužů a žen,

vi. globální odpovědnost a solidaritu vůči méně rozvinutým zemím,

vii. sociální spravedlnost a solidaritu,

viii. zvyšování vzdělanosti a kulturní rozvoj.

II. Úvodní ustanovení

a. Tento kodex se vztahuje na veškeré formy darů, včetně darů věcných, darů ve formě plateb za propagaci, příjmy na základě partnerských dohod i přímé peněžní dary.

b. Mnoho subjektů vyrábí či prodává malé množství zelených výrobků jen proto, aby nabarvilo na zeleno svoje jinak dlouhodobě neudržitelné podnikání (např. ekologické značky v rámci nadnárodních řetězců prodávajících nezdravé jídlo nebo „zelený“ tarif u výrobců elektřiny převážně z atomové energie).

Osoba jednající za Stranu zelených s potenciálním dárcem musí proto vždy zvažovat, zda dárce splňuje obecná ekologická a etická kritéria, nejen ta popsaná tímto kodexem. V případě pochybností je její povinností obrátit se o radu na relevantní osoby v SZ.

c. Důležitým kritériem pro přijetí daru je také společenská pověst dárce.

d. Tímto kodexem není dotčen formální postup při přijímání daru, jak jej upravuje §5 Hospodářského řádu SZ, zejména:

i. Osobou pověřenou pro přijímání darů je hlavní manažer SZ.

ii. Přijetí daru o hodnotě vyšší než 20 000 Kč musí schválit Předsednictvo SZ. Za nepřípustné dary jsou považovány ty, které jsou poskytnuty v očekávání určitého hospodářského nebo politického prospěchu. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích stanovuje, že jsou nepřípustné dále dary od státu, příspěvkových organizací, obecně prospěšných společností, obcí a krajů s výjimkou pronájmu nebytových prostor, státních podniků a právnických osob s majetkovou účastí státu či obce nad 10 %. Také dary nelze přijímat od zahraničních právnických osob s výjimkou politických stran a nadací a dále od fyzických osob, které nejsou státními občany České republiky a nemají v ní trvalý pobyt.

III. Problematické zdroje darů

Nebudeme přijímat dary od subjektů podílejících se bezprostředně na:

1. Nedodržování norem v oblasti životního prostředí.

2. Výrobě a prodeji zbraní.

3. Jaderné energetice.

4. Výrobě tabákových výrobků.

5. Hazardu.

6. Pornografii.

7. Obchodu s geneticky modifikovanými potravinami.

8. Obchodu s uhlím.

9. Obchodu s motorovými vozidly (s výjimkou alternativních pohonů – viz IV.).

10. Spalování a skládkování odpadů.

11. Leteckém průmyslu, včetně provozování letišť.

12. Pokusech na zvířatech a krvavých sportech (kohoutí zápasy apod.).

13. Obchodu se zvířecími kožešinami.

14. Výstavbě dálnic.

15. Výrobě chemikálií poškozujících ozonovou vrstvu.

16. Výrobě pesticidů.

17. Obchodu s tropickým dřevem bez certifikace FSC.

18. Výrobě polyvinylchloridu (PVC) či polyvinyldichloridu (PVDC).

19. Obchodování s režimy, proti kterým je vedena kampaň podporovaná Stranou zelených.

20. Mimosoudní vymáhání dluhů.

21. Daňové ráje.
Také nebudeme přijímat dary od:

– dceřiných společností, jejich mateřské společnosti se podílejí na výše popsaných aktivitách

– společností, které brání činnosti odborů a kolektivnímu vyjednávání

IV. Upřednostňované zdroje darů

Budeme usilovat o získání darů především od subjektů, které se zabývají:

1. Obnovitelnou energií.

2. Podporou udržitelné dopravy (cyklistika, chůze, car-sharing, lift-sharing, veřejná doprava, vozidla na alternativní pohon).

3. Výrobou nebo prodejem fair-tradového zboží.

4. Výrobou a prodejem biopotravin.

5. Výrobou a prodejem potravin pro vegetariány či vegany.

6. Výrobou a prodejem ekologických čistících prostředků a chemikálií.

7. Výrobou a prodejem ekologického, fairtradového/etického oblečení.

8. Výrobou a prodejem místních potravin a nápojů.

9. Opravami, opětovným užíváním a recyklací zboží a materiálů.

10. Prosazováním globální péče o životní prostředí, lidská práva a práva zvířat.

11. Maloobchodním prodejem primárně dlouhodobě udržitelného nebo eticky vyrobeného zboží.

12. Etickým bankovnictvím a investováním.

13. Svobodným a open-source softwarem.

14. Stavebnictvím založeným na šetrných technologiích.

Budeme také usilovat o dary od firem s etickou vlastnickou strukturou, např. od zaměstnaneckých družstev.

V. Dohody o spolupráci

Se subjekty, které splní ekologická a etická kritéria, může Strana zelených uzavírat dohody o spolupráci za účelem získání darů. Každou takovou dohodu musí schválit Předsednictvo SZ.

Etický kodex pro přijímání darů byl schválen Předsednictvem Strany zelených dne 13. 9. 2011