Krajské volby 2016 – priority – 2.

Čtyři priority zelených pro krajské volby 2016

2. Obnovou krajiny proti suchu i povodním

Čím dál vzácnější zdroj: vodu, budeme účinně a zároveň přírodě blízkým způsobem bez přemíry betonu zadržovat v krajině tak, abychom se chránili proti suchu i povodním. To znamená obnovu krajiny v jejích původních funkcích: zakládání a pravidelné čištění rybníků, návrat vodních toků do původních meandrů, výsadba lužních lesů. Výstavbu přehrad odmítáme.

  • lokální ochrana sídel proti povodním
  • rozvoj přírodních prvků zadržujících vodu v krajině – remízky, pásy neorané půdy, rybníky či mokřady namísto betonování nových přehrad
  • navracení potoků a řek do jejich přirozeně meandrujících koryt
  • příspěvky na laboratorní rozbory půdy a vytvoření faremních plánů pro zemědělce
  • lepší využití evropských i národních fondů pro péči o krajinu
  • detailní plán opatření pro boj se suchem a povodněmi na krajské úrovni

 


Další témata


Naše priority pro krajské volby


Zelené koalice v jednotlivých krajích