Program pro volby do Evropského parlamentu 2014

Ondřej Liška

Vážení přátelé, milé voličky, milí voliči,

na této stránce naleznete program zelených pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014. Přestavujeme v něm řešení, která zajistí Evropě i Česku prosperitu, posílí sebevědomí Evropy ve světě a přiblíží evropskou politiku nám všem – občanům. To vše s důrazem na nová, udržitelná a šetrná východiska. Česko dopředu!

Podrobný program v PDF ke stažení | Stručný program ve 4 bodech | Společný Evropský manifest


Podrobný program

 1. Chceme pro všechny Evropany šanci na smysluplnou práci.
 2. Chceme energetickou modernizaci, která přinese stabilní pracovní místa
 3. Chceme zdravý život ve zdravé krajině.
 4. Chceme v Bruselu politiky s vizí, ne populisty a lobisty.
 5. Chceme Evropu jako centrum vzdělanosti, vědy a kultury.
 6. Chceme větší vliv občanů v Evropské unii.
 7. Chceme celoevropský přechod na digitalizovanou ekonomiku.
 8. Chceme více zdrojů pro akceschopnější Evropu.
 9. Chceme žít v otevřené, liberální a spravedlivé Evropě.
 10. Chceme skutečnou evropskou zahraniční politiku a obranu.

Zelení prosazují rovnost zastoupení mužů i žen v politice a to se odráží i v jazyce. Proto chceme zdůraznit, že všude, kde se ve volebním programu SZ mluví o Evropanech, občanech, politicích, obyvatelích, absolventech, zákaznících, podnikatelích apod., myslíme tím také Evropanky, občanky, političky, obyvatelky, absolventky, zákaznice, podnikatelky atp.


 1. 1. Chceme pro všechny Evropany šanci na smysluplnou práci

  Zaměstnanost je skutečná priorita

  Čtvrtina obyvatelstva EU je ohrožena chudobou. 27 milionů Evropanů je bez práce. Boj s nezaměstnaností je dnes jedním z hlavních úkolů EU. Ovšem zatímco záchrana bank stála zhruba 700 miliard eur, na pomoc nezaměstnaným mladým absolventům se našlo pouhých šest miliard.

  Podpoříme zvýšení zaměstnanosti podle Strategie Evropa 2020 a Národního programu reforem. Zasadíme se o vznik nových pracovních míst, například v moderních energetických odvětvích, nízkoenergetickém stavebnictví, využití odpadů a dalších oborech. Podpoříme zavádění Evropského rámce kvalifikací, což zlepší prostupnost evropského trhu práce. Podpoříme rekvalifikaci všech, kdo budou chtít změnit druh zaměstnání. Podpoříme navýšení prostředků pro evropské programy a iniciativy řešící nezaměstnanost mladých a jiných na trhu práce znevýhodněných skupin, která je vážným problémem už i v České republice (Záruka pro mládež, Evropský rámec pro kvalitu stáží). Za vhodné nástroje pokládáme také snížení daňového zatížení práce a postupné sjednocování sociálních standardů v EU.

  Podpora malých a středních podniků

  Páteří evropské zaměstnanosti jsou malé a střední podniky: v EU na ně připadají dvě ze tří pracovních míst v soukromém sektoru.Podpoříme rozvoj malých a středních podniků, snížení jejich administrativní zátěže (včetně náročnosti evropských grantů) a posilování jejich přeshraničního potenciálu. Prosadíme navýšení evropských prostředků na výzkum a vývoj pro malé a střední podniky.

  Odstraníme překážky pro poskytování služeb v EU a zlepšíme uplatňování stávajících pravidel. Sníží se tím cena pro zákazníky a vzniknou nová pracovní místa a podnikatelské příležitosti. Čeští drobní podnikatelé tak budou moci snáze nabízet své služby kdekoliv po Evropě a čeští zákazníci si budou moci vybrat kvalitnější služby.

  Místní rozvoj a správné využití fondů EU

  Klíč k lepší kvalitě života u nás i v celé Evropě vidíme ve zdravém místním rozvoji, posílení lokální ekonomiky a větším podílu občanů na plánování a rozhodování. Zasadíme se o to, aby k tomu byly fondy EU využívány smysluplně a průhledně a neztrácely se v mafiánských a klientelistických sítích. Požadujeme proto, aby každá firma čerpající veřejné peníze z fondů EU měla povinnost zcela rozkrýt svou vlastnickou strukturu až po konečné vlastníky.

  Dostatek míst ve školkách

  Zasadíme se, aby český stát s podporou EU zajistil dostatek kapacit v péči o předškolní děti a garantoval nárok na tuto péči dětem od dvou let. Budeme prosazovat naplnění tzv. barcelonských cílů: do roku 2010 měly členské státy EU zajistit předškolní péči aspoň pro 33 % dětí mladších tří let a aspoň pro 90 % dětí starších tří let. Některé státy (včetně ČR) však tento cíl nesplnily.

  Barcelonské cíle stanovují schopnost poskytnout péči, nikoliv povinnost umístit daný počet dětí v předškolních zařízeních. O tom, jak nejlépe uspořádat vlastní život a život dětí, mají rozhodovat rodiče.

 2. 2. Chceme energetickou modernizaci, která přinese stabilní pracovní místa

  Nastartovat energetický obrat

  Evropská integrace se posunuje vpřed díky velkým projektům: jednotný trh, hospodářská a měnová unie, východní rozšíření. Za příští velký evropský projekt pokládáme energetický obrat.

  Podpoříme rozvoj moderních čistých technologií, které přinesou energetické úspory domácnostem i podnikům, vyšší efektivitu a nové pracovní příležitosti. V Německu už díky přechodu na moderní energetiku vzniklo 400 000 nových pracovních míst. Energetický obrat je klíčem k prosperitě Evropy. Zatímco řada příkladů ukazuje, že čeští politici jezdí do Bruselu hájit především zájmy uhelných společností nebo ČEZ, zelení prosazují nezávislost a transparentnost našeho zapojení do evropské energetické debaty.

  Přechod na obnovitelné zdroje

  EU každý rok platí více než 400 miliard eur za dovoz fosilních paliv. Trvá tak naše závislost na autoritářských režimech a omezená schopnost se jim bránit. Zatímco náklady na fosilní paliva budou s ubýváním zásob už jen růst, obnovitelné zdroje jsou stále levnější. Cena elektřiny z větru a slunce je už nyní nižší než uvažovaná garantovaná výkupní cena elektřiny z jádra. Podpoříme další rozvoj obnovitelných zdrojů a jejich postupné oproštění od dotací.

  Moderní energetická politika

  Energetická politika se dnes už nemůže omezovat hranicemi státu. Energetickou bezpečnost, udržitelnost a konkurenceschopnost České republiky musíme zajistit v rámci EU.

  Zasadíme se o to, aby EU zvýšila propojenost evropských sítí. Investice by měly směřovat zejména do podpory chytrých sítí, které pomohou lépe využívat přednosti obnovitelných zdrojů a spotřebitelům šetřit výdaje za elektřinu. Podpora by se měla také soustředit na výzkum a vývoj systémů pro ukládání energie, které mohou rozšířit možnosti i malých obnovitelných zdrojů a zajistit úplnou soběstačnost domácností.

  Zasadíme se o postupné uskutečnění vize jednotné a energeticky soběstačné Evropy. Podpoříme evropské programy na zateplování budov a další energetické úspory. Zasadíme se o využívání místních energetických zdrojů a usnadníme vznik energetických družstev. Tím vznikne prostor pro osobní iniciativu a vzroste energetická i ekonomická stabilita regionů.

  Jádro nemá budoucnost

  Zasadíme se o to, aby stávající jaderné elektrárny v EU byly zabezpečeny proti všem známým hrozbám nejlepším dostupným technickým řešením. Jinak budeme vyžadovat jejich uzavření.

  Elektřina z jádra je však nejen riziková, ale i drahá a její dodávky do sítě nejsou flexibilní a prostřednictvím vyhořelého paliva přenáší ekologickou zátěž na budoucí generace.

  Budoucnost proto vidíme v nahrazení záměrů jejich další výstavby investicemi do snižování energetické náročnosti hospodářství a zvyšování výroby čisté energie ze slunce, větru či vody.

  Budeme prosazovat, aby EU odmítla možnost dotací pro nové jaderné reaktory, ať už ze státního rozpočtu nebo z plateb spotřebitelů. Kalkulace totiž ukazují, že by taková podpora pro posílení jádra vytáhla z veřejných zdrojů stovky až tisíce miliard korun.

  EU v čele ochrany klimatu

  Změny klimatu ohrožují celé lidstvo. Musíme na ně reagovat, protože víme, že pokud neuspějeme, zradíme tím naše děti i příští generace. Nezávisle na globální dohodě by EU měla jít příkladem ostatním regionům světa a snižovat své emise. Je to modernizační impuls, který se z dlouhodobého hlediska evropské ekonomice jednoznačně vyplatí. Naše cíle pro EU do roku 2030 jsou: snížit emise skleníkových plynů aspoň o 55 % oproti roku 1990, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 45 % a snížit spotřebu energie o 40 %.

  Méně rozvinutým zemím světa pomůžeme, aby své hospodářství budovaly na moderních efektivních technologiích. EU a ostatní rozvinuté regiony musí také podpořit země, na které dopadají klimatické změny nejdrtivěji.

  Po Evropě vlakem rychle a pohodlně

  Prosadíme více peněz na výstavbu a modernizaci železnic. Podpoříme demokratické projednávání nových tras s veřejností. Posílíme schopnost provozu železničních vozidel ve všech členských státech (interoperabilita). Prosadíme zjednodušení přebujelých předpisů, které brzdí rozvoj železnic a dalších čistých druhů dopravy.

  Čistá a bezpečná silniční doprava

  Stávající zastaralé koncepce silniční dopravy je třeba nahradit koncepcí novou, která ve vysoké míře využívá elektroniku, zavádí bezhlučná vozidla lehkého typu, nové druhy pohonů a bezpečnostních prvků. Podpoříme rozvoj a standardizaci zařízení pro dobíjení elektromobilů a zasadíme se o jejich propojení s chytrou sítí výroby a distribuce elektřiny.

  Přimějeme členské státy k harmonizaci legislativy týkající se silničních kontrol, technických prohlídek a měření emisí silničních vozidel. Tím se sníží znečištění ovzduší i nehodovost zaviněná špatným technickým stavem vozidel.

 3. 3. Chceme zdravý život ve zdravé krajině

  Právo spotřebitelů na informace

  Chceme, aby spotřebitelé měli při nákupu skutečnou možnost volby. Zasadíme se o přehlednější značení potravin podle místa původu a způsobu výroby či chovu. Zamezíme nezákonné klamavé reklamě, která naznačuje, že potraviny pocházejí ze zvířat chovaných venku, i pokud jde o zvířata z průmyslových velkochovů.

  Místo geneticky modifikovaných potravin regionální výrobky

  Chceme, aby se v EU nepěstovaly geneticky modifikované rostliny (GMO). GMO představují nebezpečný experiment s naším zdravím, přírodou, krajinou i místním zemědělstvím. Importované potraviny, které obsahují GMO, musí být jasně označeny, aby si lidé mohli svobodně vybrat. Dovoz GMO krmiv pro zvířata by měl být zakázán.

  Podpoříme místní zemědělce a produkci kvalitních potravin, což přinese nová pracovní místa a omezí dopady dovozu potravin na životní prostředí.

  Péče o krajinu a přírodu

  Chceme, aby těžištěm zemědělských dotací byla ještě více než dosud péče o krajinu. Zároveň s rozvojem zemědělské produkce se musí snižovat znečištění, které ohrožuje zdraví lidí. Prosadíme přísnější ochranu zemědělské půdy před degradací. Podpoříme agrotechnické postupy, které zabrání další erozi a snižování kvality půd.

  Vymezování evropské sítě Natura 2000 a péče o tato území musí využívat zkušenosti a přístupy členských států na nejvyšší úrovni, ne hledat „nejmenší společný jmenovatel“. Vítáme iniciativu Evropské komise pro přísnou ochranu zbytků divočiny v EU a pro vymezování území, kde se nezasahuje do přírodních procesů.

  Strana zelených podporuje závazek EU zastavit snižování biodiverizity do roku 2020. Chceme, aby ochrana evropské přírody byla součástí všech dotačních systémů EU tak, aby nebylo možné prostřednictvím evropských dotací přírodu ničit.

  Voda v krajině

  Zásadní přínos EU vidíme ve veřejném procesu tvorby tzv. plánů povodí, které přispívají k prevenci povodňových škod. Zásadně odmítáme přípravu vodního spojení Dunaj–Odra–Labe. Tento záměr by zničil a poškodil rozsáhlé plochy nejen lužní krajiny a není ničím rozumně odůvodněný. Na jeho přípravu se nesmí plýtvat penězi z evropských fondů.

  Šetrnější chov zvířat

  Prosadíme postupný přechod k šetrnějším a ekologickým chovům zvířat. Podpoříme zákaz transportu jatečních zvířat na vzdálenost delší než 300 kilometrů: při dlouhých transportech mnoho zvířat trpí a umírá. Šetrnější chovy zvířat zvyšují kvalitu živočišných produktů, snižují spotřebu a znečištění vody, zvyšují kvalitu půdy, posilují biodiverzitu a zlepšují zdravotní stav obyvatel. Lepší kvalita produktů pomůže českým zemědělcům zvýšit konkurenceschopnost.

  Prosadíme ekologičtější chov a lov ryb a zastavíme nejničivější rybářské techniky, které snížily stav velkých druhů mořských ryb o 90 % na hranici vyhynutí. Požadujeme, aby chov ryb nenarušoval ostatní funkce rybníků (ochrana přírody, koupání apod.). Chovy ryb, kde toto není zajištěno, by neměly být subvencovány z evropských fondů.

  Těžba břidlicového plynu do Evropy nepatří

  Podpoříme celoplošný zákaz těžby břidlicového plynu a metanu podzemním zplyňováním uhlí. Tyto rizikové technologie mohou ohrožovat zdroje pitné vody pro miliony obyvatel. Fosilní paliva navíc přispívají k nevratným změnám klimatu.

  Ochrana zdraví nás všech

  Posílíme monitoring životního prostředí a vyhodnocování jeho vlivů na zdraví obyvatelstva. Podpoříme činnost Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí. Budeme prosazovat důkladnější prověřování zdravotní nezávadnosti chemických látek používaných například ve spotřebním zboží a rozšiřovat rozsah působnosti nařízení REACH (Registrace, evaluace a autorizace chemických látek). Prosadíme výrazné omezení nebo zákaz používání nejrozšířenějších endokrinních disruptorů (ftaláty, bisfenol A/S, parabeny atd.), které ovlivňují funkce hormonů v lidském těle a jsou podezřelé např. ze způsobování neplodnosti.

 4. 4. Chceme v Bruselu politiky s vizí, ne populisty a lobbisty

  Demokratizace Evropské komise

  Aby mohla EU čelit výzvám 21. století, potřebuje vize, finance a pravomoci. Vize nemá vytvářet úřednický aparát, finance nemají končit u lobbistických skupin a pravomoci nemají přecházet na byrokracii. Chceme pro EU demokratické vedení, které bude pod stálou kontrolou evropské veřejnosti.

  Evropská komise byla v minulosti byrokratickým sborem, který pomáhal vzniknout volnému trhu. Situace se však změnila: EU je přes všechny problémy natolik úspěšná, že zasahuje do všech oblastí našeho života.

  Prosadíme, aby složení Evropské komise odráželo výsledek demokratického rozhodnutí evropských občanů ve volbách do Evropského parlamentu.

  Akceschopnější a levnější Evropský parlament

  Evropský parlament je jedinou institucí EU, kam občané přímo volí své zástupce. Přesto dodnes nemůže navrhovat evropskou legislativu, a dokonce ani rozhodnout o vlastním sídle.

  Posílíme pravomoci Evropského parlamentu: prosadíme pro něj právo legislativní iniciativy a rovnocenné postavení s Radou EU. Budeme i nadále prosazovat konec nákladného „kočovného“ parlamentu, tedy zrušení jeho štrasburského sídla.

  Posílení role národních parlamentů

  Chceme, aby unijní normy podléhaly co nejvíce demokratické kontrole občanů v členských zemích EU. Podpoříme proto aktivnější roli Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny, a tím i důslednější kontrolu tvorby evropských norem v českém Parlamentu. Posílíme informování veřejnosti o připravovaných normách Unie a zapojíme občany do jejich tvorby.

  Transparentní rozhodování

  Rozhodovací procesy v EU je třeba více otevřít veřejnosti. Prosazujeme, aby návrhy unijních norem byly během legislativního procesu zveřejněny co nejdříve. Zajistíme, aby registr lobbistů v EU byl povinný a aby silné sankce postihly ty z lobbistů, kteří porušují etická pravidla. Zajistíme, aby lidé, kteří přispějí k odhalení korupce, nemohli být za své jednání postiženi, například ztrátou zaměstnání. Povedeme si elektronické diáře, aby čeští voliči a voličky mohli sledovat, co v EU děláme a jak hájíme jejich zájmy.

 5. 5. Chceme Evropu jako centrum vzdělanosti, vědy a kultury

  Otevřít Evropu mladým lidem

  Evropanství se rodí ze zkušeností. Program Erasmus (nyní Erasmus+) patří k největším úspěchům EU. Díky němu poznaly miliony studentů život a kulturu jiných zemí a Evropa se propojila mnoha novými vazbami.

  Podpoříme další rozvoj programu Erasmus+. Chceme, aby každý evropský středoškolák měl právo prožít aspoň půl roku na škole v jiném členském státě. Chceme, aby se součástí každého vysokoškolského studia stal jednosemestrální pobyt v zahraničí.

  Automatické uznávání diplomů a kvalifikací

  Základním předpokladem rozvoje vysokého školství a vědy je mezinárodní spolupráce. V EU ovšem vysoké školství a uznávání diplomů spadá do pravomoci členských států.

  Nechceme unifikovat národní vzdělávací systémy. Budeme však prosazovat, aby akademické kvalifikace podle boloňského systému (bakalář, magistr, doktor) byly v rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA) v budoucnosti srovnatelné a automaticky se uznávaly.

  Podpora vědy a výzkumu

  Věda a výzkum jednak umožňují kriticky poznávat současný složitý svět, jednak podmiňují rozvoj znalostní ekonomiky, a posilují tak pozici EU ve světě.

  Zlepšíme koordinaci prostředků na podporu evropské vědy a výzkumu. Podpoříme navýšení prostředků evropských grantů (např. European Research Council) a prosadíme jejich propojení s národními grantovými programy. Zasadíme se o aktivnější účast českých vědkyň a vědců na evropských grantových projektech.

  Kulturní rozmanitost a bohatství

  Ceníme si kulturní pestrosti Evropy a souhlasíme s tím, aby kulturní politika zůstala především v kompetenci členských států. Přitom budeme vždy zdůrazňovat svébytný přínos kulturního a kreativního průmyslu.

  Podpoříme rozvoj společných evropských kulturních projektů (např. online knihovna Europeana). Zasadíme se o vznik společného trhu pro online distribuci hudby a filmů v podobě, která nebude znevýhodňovat nezávislé tvůrce a výrobce.

 6. 6. Chceme větší vliv občanů v Evropské unii

  Posílení občanské iniciativy a celoevropské referendum

  Posílíme v EU prvky přímé demokracie: posílíme pravomoci evropské občanské iniciativy, tedy možnosti evropských občanů navrhovat unijní normy, a zavedeme institut celoevropského referenda.

  Chceme, aby o budoucí podobě EU rozhodoval celoevropský konvent s přímým a aktivním zapojením veřejnosti. Jeho výsledek musí být schválen většinou Evropanů a členských států cestou celoevropského referenda. Nevěříme, že by hlas občanů ohrožoval evropskou integraci. Naopak: pokud evropský projekt nedokáže zapojit občany, není dlouhodobě udržitelný.

  Rovnoprávným občanem v celé Evropě

  Ulehčíme českým občanům život v jiných členských zemích snížením byrokracie v oblasti sociálního zabezpečení, vzdělávání a odborných kvalifikací i dokumentů osobní povahy.

  Zasadíme se o to, aby se občané EU mohli snáze podílet na demokratických procesech, i pokud nepobývají ve vlastní zemi. Nastavíme jednodušší pravidla pro účast v komunálních a regionálních volbách. Umožníme evropským občanům více se zapojit do správy místních věcí tím, že budou moci snáze volit a býti voleni do obecních zastupitelstev a účastnit se místního referenda.

  Podpora neziskových organizací a dobrovolnictví

  Prosadíme větší finanční podporu nevládních neziskových organizací, princip partnerství při předkládání projektů a snižování administrativní zátěže. Podpoříme větší možnost kofinancování projektů hodnotou dobrovolnické práce.

  Podpoříme změnu směrnice o vízech, aby občané třetích zemí měli snazší přístup ke studiu a dobrovolnické práci v EU.

 7. 7. Chceme celoevropský přechod na digitalizovanou ekonomiku

  Cesta k digitální ekonomice

  Energetický obrat úzce souvisí s rozvojem digitální ekonomiky. Zasadíme se o výstavbu celoevropské digitální infrastruktury a chytrých sítí a rozvoj vysokorychlostního internetu. Budeme prosazovat zrušení poplatků za roaming.

  Podpoříme celoevropskou elektronizaci veřejné správy (e-government). Chceme, aby si všichni Evropané mohli většinu úředních úkonů vyřídit elektronicky, bez nutnosti osobně obcházet úřady. Tím se jim ušetří čas, zjednoduší administrativa a usnadní podnikání.

  Pro svobodný internet…

  Odmítáme mezinárodní smlouvy typu ACTA, které jdou na ruku velkým korporacím a pod záminkou boje proti pirátství prosazují nepřijatelné zásahy do občanských svobod.

  Odmítáme snahy zavést rozdílná pravidla pro „důležitou“ a „nedůležitou” internetovou komunikaci: poskytovatelé připojení nesmějí určovat, které služby mohou jejich zákazníci používat. Chceme zachovat internet jako svobodné médium. Jen tak se může rozvíjet znalostní ekonomika a udržet svoboda projevu a šíření informací.

  … a bezpečnost jeho uživatelů

  Prosadíme moderní podobu ochrany soukromých údajů, které o občanech sbírají privátní firmy i státy a jejich tajné služby. Zasadíme se o ochranu uživatelů internetu, především ohrožených skupin (děti, senioři), před kyberkriminalitou, kyberšikanou a projevy nenávisti. Podpoříme rozvoj počítačové a internetové gramotnosti.

  Moderní přístup k ochraně autorských práv

  Zasadíme se o sjednocení evropských pravidel pro ochranu autorských práv. Jejich současná podoba neodpovídá možnostem a potřebám digitálního světa. Podpoříme reformu, která ochrání legitimní zájmy tvůrců, ale nebude bránit nakládání s informacemi. Neprosazujeme neomezené pirátství, ale moderní podobu ochrany autorských práv.

 8. 8. Chceme více zdrojů pro akceschopnější Evropu

  Daň z finančních transakcí

  Prosadíme zavedení daně z finančních transakcí (FTT). Tato daň už funguje v několika evropských zemích; nedotýká se řadových občanů, ale jen velkých finančních institucí a nejbohatších osob. Zavedením této daně v celé EU se sjednotí existující pravidla, omezí se finanční spekulace a získají se prostředky pro chytré investice do prosperity evropských zemí.

  Boj proti daňovým rájům a podvodům

  Každý rok ztrácí EU jeden bilion eur kvůli daňovým podvodům a únikům. Podle dostupných údajů sídlí v daňových rájích 12 000 českých firem. Vzniklé ekonomické škody jsou vyšší než úspory získané drastickými výdajovými škrty v posledních letech.

  Zasadíme se o zrušení daňových rájů přinejmenším v Evropě a o minimalizaci daňových úniků.

  Více zdrojů pro chytrá řešení

  Nový rozpočet EU pro roky 2014–2020 považujeme za málo ambiciózní. Rozpočet EU je téměř padesátkrát nižší než celkové státní výdaje členských zemí. K vyšší akcepschopnosti Evropa potřebuje zdroje a jejich smysluplné uplatnění.

  Prosadíme navýšení a účelné využití rozpočtu EU, například na vytváření nových pracovních míst v perspektivních oborech nebo na pomoc sociálně slabým. Zároveň se zasadíme o to, aby se prohloubila demokratizace EU a snížila byrokracie. Při revizi evropského rozpočtu v roce 2016 budeme usilovat o sladění víceletého finančního rámce s funkčním obdobím Evropského parlamentu.

  Budoucnost eurozóny

  Domníváme se, že společná měna vyžaduje nejen koordinaci měnové politiky (Evropská centrální banka), ale také prohloubení spolupráce v rozpočtové politice. Podporujeme důslednější dohled nad evropskými bankami. Váhání ČR s přijetím eura není úměrné naší historické zkušenosti a ztrácíme tím i ekonomicky. Chceme, aby ČR přijala euro bez dalšího zbytečného otálení, a to po důkladné a transparentní analýze dopadů a veřejné debatě.

 9. 9. Chceme žít v otevřené, liberální a spravedlivé Evropě

  Migrace a volný pohyb

  Volný pohyb evropských občanů uvnitř EU obohacuje státy ekonomicky i kulturně. Ani navenek nesmí být EU nepřístupná pevnost: je lidsky nepřijatelné, aby na jejích hranicích umíraly tisíce lidí ročně. Budeme prosazovat účinnou pomoc lidem, kteří prchají z oblastí, kde je jejich život ohrožen. Těm, kteří se nemohou vrátit, je třeba nabídnout efektivní programy začleňování do evropské společnosti. Podpoříme zvýšení počtu integračních center. Zasadíme se však také o to, aby EU účinněji pomáhala chudým lidem přímo v místech, kde žijí, aby útěk do Evropy nebyl jediným východiskem z jejich zoufalé situace.

  Konec plýtvání talenty žen

  Podpoříme zákony a kampaně vedoucí ke snížení rozdílů v odměňování žen a mužů. Podpoříme návrh směrnice o zlepšení genderové vyváženosti v orgánech obchodních společností. Podpoříme povinnost aspoň 40% zastoupení žen na kandidátních listinách do Evropského parlamentu. Podpoříme vyrovnané zastoupení žen a mužů v institucích EU. Zasadíme se o podporu a propagaci aktivního otcovství.

  Ve výkonných orgánech obchodních společností v EU je jen asi 13 % žen. Rozdíl v odměňování žen a mužů v EU činí asi 16 %. O děti stále ve výrazné většině pečují ženy. Postupnou nápravou tohoto nevyváženého stavu chceme obohatit rozvoj demokratické společnosti a zvýšit kvalitu života žen i mužů.

  Domácí násilí je nepřijatelné

  Podpoříme kampaně a další opatření proti domácímu a genderově podmíněnému násilí. Zasadíme se o ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí ve všech členských státech EU. Domácí násilí představuje závažný společenský problém. Některou z jeho forem zažívá u nás každá třetí žena, a to často v přítomnosti dětí.

  Rovná práva pro všechny

  Lidská práva považujeme za základ civilizované společnosti a jejich důslednou obhajobu pokládáme za hlavní pilíř EU. Budeme hájit práva menšin a jejich rovné šance ve společnosti. Podpoříme opatření proti diskriminaci na základě věku, sociálního postavení, etnicity či sexuální orientace a genderové identity.

 10. 10. Chceme skutečnou evropskou zahraniční politiku a obranu

  Obchodní vztahy s USA

  Evropská komise vede jednání o vytvoření zóny volného obchodu mezi USA a EU, která by měla pomoci oběma ekonomikám. Současnou podobu této smlouvy (TTIP) ale zásadně odmítáme, protože se projednává neprůhledně, sloužila by především ke zvýšení zisků korporací a mohla by snížit kvalitu našeho života a ohrozit naše politická a sociální práva.

  Jednotná zahraniční a bezpečnostní politika

  Podpoříme přechod k většinovému rozhodování v zahraničních a bezpečnostních otázkách (zrušení práva veta). Podmiňujeme ho však hlubší demokratizací EU. Vznikne tak skutečně jednotná evropská zahraniční politika.

  Chceme, aby EU podporovala nenásilná řešení krizí a udržitelný rozvoj v okolních zemích. EU musí konfliktům předcházet, a ne je zhoršovat vývozem zbraní nebo podporou autoritářských režimů.

  Potřebujeme evropskou armádu

  Členské země EU mají k dispozici přes milion mužů a žen v uniformě. Vydržovat takové síly je drahé a zbytečné.

  Podpoříme další rozvoj evropských bojových skupin (battlegroups), které se stanou základem společné evropské armády. Chceme, aby budoucí evropská armáda podléhala důsledné demokratické kontrole a aby kladla důraz na civilní mise, prevenci konfliktů, odzbrojování, zvládání krizí a postkonfliktní rozvoj.

  Zbraně pod kontrolou

  Zasadíme se o to, aby EU stála v čele celosvětového procesu jaderného odzbrojování. Podpoříme kroky vedoucí k dosažení světa bez zbraní hromadného ničení. Zároveň prosadíme přísnou regulaci konvenčních zbraní.

  Zasadíme se o to, aby země EU (včetně ČR) přestaly prodávat zbraně nedemokratickým režimům a nestabilním státům. Zpřísníme pravidla pro vývoz zbraní a výrobků, které můžou jako zbraně sloužit (materiál dvojího použití). Prosadíme zákaz zbraní, které mají nejničivější dopad na civilisty (bílý fosfor, ochuzený uran). Podpoříme účinnou kontrolu evropských investic do zbrojních firem.

  Obhajoba lidských práv

  Lidská práva nestojí proti ekonomickým a strategickým zájmům. Důslednou obhajobu lidských práv pokládáme za hlavní zájem EU, protože se jí v budoucnu vrátí: lidé nezapomínají, kdo jim v těžkých chvílích pomohl. Podpora lidských práv také pomáhá vytvářet stabilní právní prostředí, a tím i rozvíjet obchodní vztahy.

  Zasadíme se o posílení evropských institucí a nástrojů, jejichž vznik zelení v minulosti prosadili (zvláštní zástupce EU pro lidská práva, Evropské dobrovolné humanitární sbory, Nástroj stability a míru).

  Účinná rozvojová pomoc

  EU je největší rozvojovou dárkyní světa. Dobře míněná pomoc ale ztrácí smysl, když ji podkopávají ostatní unijní politiky. Prosadíme zrušení zemědělských exportních dotací, které poškozují chudé země. Pomůžeme chudým zemím, aby svůj růst postavily na nových, energeticky efektivních a ekologicky šetrných technologiích.

Proč zelení? Naše kandidátka Zelení v Evropě Podpořte nás!