Pět kroků pro zelenou krajinu

Na sucho se musí od lesa!

Zelení mají mnoho zkušeností s vysycháním půdy. Dlouhodobě na tento problém poukazují a ví, že na boj se suchem se musí doslova „od lesa“. V krajině je třeba obnovit její přirozené „zvlhčovače“ jako mokřady, tůně, lužní lesy, nivní louky nebo malé vodní nádrže. Příroda pak udělá práci za nás.

Jaké jsou naše návrhy pro zelenější přírodu?

1

1. Udržíme vodu v krajině

Prosadíme taková řešení, která zadrží vodu v krajině. Upřednostníme hospodaření s vodou na přírodě blízkých principech. Navrhneme takové legislativní nástroje, které budou efektivně předcházet nebezpečí sucha a povodní, včetně hmotné odpovědnosti vlastníků a nájemců za povodňové škody způsobené bezohledným obhospodařováním pozemků.

2

2. Stop zástavbě zeleně

Smysluplným plánováním v krajině zamezíme další fragmentaci a záborům krajiny. Chceme omezit výstavbu na „zelené louce“ a více využívat stávající stavby a opuštěné průmyslové prostory. Krajina, která je propletená umělou sítí dálnic a produktovodů, není stabilní. Naše půda je cennější než evropská překladiště.

3

3. Půdu do rukou malých zemědělců

Velkozemědělské podniky intenzivním zemědělstvím a nevhodnými hospodářskými postupy často půdu zcela zničily a nyní produkci podporují masivním užitím pesticidů, herbicidů a chemických hnojiv. Naopak menší zemědělci mají ke své půdě vztah, znají specifika krajiny, usilují o zachování kvality půdy a už nyní realizují mnohá opatření na podporu zadržení vody v krajině. Takové hospodaření podpoříme dotacemi, pomůže obnově půdy, zadržení vody v krajině i vzniku nových pracovních míst na venkově.

4

4. Certifikované lesy

Les pod certifikací FSC je nejlepší opatření proti suchu a povodním. Systémovým řešením u Lesů ČR a Vojenských lesů a statků je jejich zapojení do certifikace, která kontroluje a garantuje šetrné postupy hospodaření a sociální aspekty v lesním hospodaření. Pokud Ministerstvo zemědělství na novou certifikaci nepřistoupí, přijdeme o největší odběratele českého dřeva. Hrozí úpadek dřevozpracujících firem a zánik tisíců pracovních míst.

5

5. Více práv pro Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvu životního prostředí vrátíme kompetence v oblasti lesů, vod
a územního plánování. Chceme posílit status Ministerstva životního prostředí, aby mohlo více rozhodovat o stavu naší krajiny a přírody.

Souhlasíte s těmito návrhy? Přispějte nám darem, abychom je mohli realizovat