Usnesení sjezdu SZ 2.–3. 3. 2024

 

Usnesení sjezdu č. 1: Schválení Zprávy o činnosti

Sjezd Strany zelených schvaluje Zprávu o činnosti PSZ za rok 2023.

 

Usnesení sjezdu č. 2: Schválení Zprávy o hospodaření

Sjezd Strany zelených schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2023.

 

Usnesení sjezdu č. 3: Schválení Zprávy o činnosti ÚRK

Sjezd Strany zelených schvaluje Zprávu o činnosti ÚRK za období únor 2023 – únor 2024

 

 

Usnesení sjezdu č. 4: Klimatické cíle se neobejdou bez důsledné sociální politiky

Strana zelených je přesvědčena, že klimatická politika a sociální spravedlnost jdou ruku v ruce a že transformace k udržitelné a spravedlivé společnosti je v zájmu nás všech.

Proto jako Zelení:

 • Vítáme cíle Evropské komise snížit emise skleníkových plynů do roku 2040 o 90 % oproti roku 1990 coby krok odpovídající doporučením IPCC. Zdůrazňujeme, že Evropa má potenciál být ještě ambicióznější a usilovat o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2040. Proto vyzýváme EU k přijetí ambiciózních klimatických cílů do roku 2040 s důrazem na sociální spravedlnost.
 • Upozorňujeme, že dosažení těchto cílů není možné bez důsledné sociální politiky a ochrany méně movitých a jinak ohrožených Evropanů a Evropanek. Náklady na transformaci nesmí nést pouze ti nejzranitelnější.
 • Jako opatření k zajištění sociální spravedlnosti v procesu dekarbonizace navrhujeme zvýšení dostupnosti dotací pro opatření jako jsou zateplování, výstavbu obnovitelných zdrojů energie, včetně jednoduše dostupných půjček; klimaticky šetrnou dopravu po vzoru rakouského Klimaticketu nebo přímou sociální podporu nejohroženějších skupin obyvatel. Požadujeme také lepší legislativní ochranu zranitelných zákazníků energetických společností.
 • Prosazujeme zavedení klimatické dividendy, kdy příjmy ze zpoplatnění emisí mají jít přímo obyvatelstvu.
 • Navrhujeme rozšíření financování státní politiky zaměstnanosti ze zpoplatnění emisí tak, aby bylo možné rekvalifikovat pracující, kteří budou nuceni v důsledku proměn v ekonomice změnit své profese.
 • Ostře kritizujeme vládní kroky, které zaostávají v ochraně sociálních zájmů občanů v situaci, kdy stagnují reálné mzdy a lidé se potýkají s vysokou inflací či energetickou chudobou. Vláda se přitom vyhýbá nástrojům, které by pomohly financovat transformaci a zajistit spravedlivé rozdělení dopadů; příkladem promarněné příležitosti je nesprávně nastavená daň z nadměrných zisků (windfall tax).
 • Upozorňujeme, že pokud nebudou brány v potaz sociální aspekty transformace, existuje riziko nárůstu extremistických nálad ve společnosti a prohlubování napětí, které by mohlo vést ke společenským nepokojům.
 • Zdůrazňujeme výhody rychlé dekarbonizace. Odklon od fosilních paliv přinese čistší životní prostředí, v jeho důsledku zlepšení zdravotního stavu obyvatel a zvýšení délky života, snížení závislosti na Rusku a dalších nedemokratických režimech žijících z fosilních paliv a také finanční úsporu celého procesu – čím dříve budeme dekarbonizovat, tím to bude výhodnější.
 • Vyzýváme proto vládu ČR k vypracování a implementaci komplexní strategie pro dosažení klimatické neutrality do roku 2040, která bude zahrnovat ambiciózní cíle v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství či průmyslu, a zároveň bude zohledňovat sociální aspekty transformace.

 

Usnesení sjezdu č. 5: Zbraňová legislativa se musí zpřísnit

Strana zelených vyzývá vládu a Parlament k zásadnímu zpřísnění zbraňové legislativy. Současnou liberalizací se ČR zařadila ke státům USA, kde právo na zbraň opakovaně způsobuje lidské tragédie. Evropská směrnice má být minimálním požadavkem, nikoliv překážkou, které se zákonodárci ovlivnění zbraňovou lobby snaží vyhnout. 

Vládní novela zákona o zbraních a střelivu, kterou právě projednává Parlament, není řešením. Strana zelených vyzývá Senát, aby návrh vrátil Poslanecké sněmovně. Kosmetické změny fakticky nemění situaci, v níž si mohl jedinec v loňském roce legálně nakoupit řadu nebezpečných střelných zbraní a nevzbudil tím pozornost úřadů. 

Sněmovna navíc, proti vůli Ministerstva vnitra, vložila do zákona odstavec, který zaručuje právo nabývat, držet a nosit zbraně. Tato formulace záměrně znemožňuje posun k přísnějšímu výkladu. Znemožňuje přiblížit se aspoň částečně vzoru například z Velké Británie, kde právo držet zbraň není nárokové ani po splnění zákonných podmínek. Po nedávném ústavním vmetku o právu na obranu se zbraní jde o další krok zbraňové lobby mířený proti legislativě Evropské unie. 

V ČR je registrovaných palných zbraní už milion a každý rok přibývá dalších 50 tisíc. Tento trend je třeba zvrátit, protože s množstvím zbraní stoupá i počet případů jejich zneužití. Je třeba snížit počet zbraní ve volném držení.

Zelení zastávají názor, že soukromé osoby nemají mít ze zákona nárok vlastnit palné zbraně a je třeba znesnadnit jejich dostupnost. Navrhujeme snížení hranice pro možnost trvalého odebrání zbraní a zbrojního průkazu v souvislosti s konzumací alkoholu, léků, drog, přestupky proti veřejnému pořádku a nenávistným chováním na sociálních sítích. Apelujeme na Policii ČR, aby byla při posuzování ztráty spolehlivosti držitele zbrojního průkazu důsledně přísná.

 

Usnesení sjezdu č. 6: Zastropujte zemědělské dotace

Zelení vyzývají vládu České republiky, aby zastropovala zemědělské dotace plynoucí velkým investičním skupinám a zemědělským holdingům a aby ušetřené prostředky přesměrovala do podpory skutečně udržitelné produkce ohleduplné ke klimatu, přírodě a krajině, lokálního zpracování a decentralizované distribuce potravin, která zajistí cenově dostupné a vysoce kvalitní potraviny i pracovní místa.

 

Usnesení sjezdu č. 7: Česká republika potřebuje reformy daní

Propad daňových příjmů zrušením tzv. superhrubé mzdy a dalších daní se negativně projevuje na hospodaření České republiky. Konsolidační balíček v tomto směru zdaleka nenapravil škody. Český daňový systém potřebuje zásadní změny. 

Sjezd Strany zelených vyzývá vládu ČR k reformě daňové soustavy a souvisejících nařízení vlády, která:

 • Povede ke snížení zdanění práce, zejména nízkopříjmových zaměstnanců, a snížení rozdílů mezi zdaněním zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, zejména v režimu paušální daně, čímž mj. sníží motivaci k využívání tzv. švarc systému.
 • Zvýší příjmy státního rozpočtu, což umožní nejen zastavení dalšího zadlužování veřejných rozpočtů, ale také růst kvality výkonu veřejné správy, který je předpokladem rozvoje budoucí konkurenceschopnosti České republiky, např. ve vzdělávání, zdravotnictví, vědě a výzkumu, kultuře, sociální péči i v odborném řízení státu.
 • Zvýší daňovou progresi u daní z příjmů fyzických osob dosahujících několikanásobku průměrného příjmu, zvýší korporátní daně a odstraní neodůvodněné výjimky ve zdanění, jako například tichého vína či daňové úlevy, které neplní původně zamýšlené cíle.
 • Zvýší zdanění majetku, které je u nás stále jedno z nejnižších v EU, a zároveň učiní toto zdanění progresivním.
 • Zvýší minimální mzdu tak, aby dosahovala nejméně poloviny průměrné mzdy, jak doporučuje směrnice EU, a aby se postupně přibližovala minimální důstojné mzdě. Vláda by měla zavést trvalou indexaci minimální mzdy. Zvýší tím platby pojistného a přispěje k udržitelnosti zdravotnictví a důchodů.

 

Usnesení č. 8: Česká vláda musí přispívat k deeskalaci na Blízkém východě

S narůstajícími obavami sledujeme prohlubující se konflikt a narůstající humanitární katastrofu na Blízkém východě. Odsuzujeme teroristické útoky Hamásu na Izrael ze 7. října, ztráty na životech a násilné činy, včetně sexuálního násilí, které byly při těchto útocích spáchány. Připojujeme se k výzvám k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech rukojmích.

Jako Zelení se hlásíme k myšlence, že násilím nelze vynutit žádné trvalé řešení konfliktů, ani mezi státy. Případné nezbytné použití vojenských prostředků musí zcela podléhat mezinárodnímu právu. Principem mezinárodního práva není odplata. Jakkoli byl útok Hamásu nepředstavitelně děsivý, mrtvé nevinné izraelské oběti nevykoupí mrtví Palestinci. Je třeba trestat pachatele, ne uplatňovat kolektivní vinu. Válečné zločiny, extrémní dopady na civilisty v Gaze a tamní katastrofální humanitární situace jsou nepřípustné.

Zelení odsuzují brutální útok hnutí Hamás ze 7. října i nepřiměřenost izraelské reakce. Obojí je výsledkem na jedné straně okupace a blokády palestinských území izraelskou vládou a na druhé straně nesnášenlivé ideologie teroristické organizace Hamás. Reakce izraelské vlády na útok Hamásu však nepředstavuje trvalé řešení. Voláme po okamžitém, bezpodmínečném příměří, jež by vedlo k deeskalaci násilí v širším regionu a zmírnění obrovské humanitární krize v Gaze a umožnilo by jednání o propuštění rukojmích. Odsuzujeme také útoky na izraelské občany ze strany Palestinců a dalších aktérů v regionu a útoky izraelských osadníků a armády na obyvatele Západního břehu Jordánu. 

Vyzýváme vládu ČR, aby přestala podporovat další eskalaci konfliktu a blokovat snahy mezinárodního společenství o mírové řešení. Tato pozice nás dostává do izolace na půdě EU i OSN a nijak nepřispívá k mírovému řešení. Naopak jen eskaluje násilí a posiluje jak antisemitské, tak protiislámské nálady v Česku, což pozorujeme s velkým znepokojením. Odmítáme také přesun české ambasády do Jeruzaléma.

 

Žádáme vládu o zaujetí konstruktivní pozice, která by spočívala v tom, že bude:

 • požadovat okamžité příměří,
 • usilovat o okamžitý a neomezený přístup humanitární pomoci k potřebným a prosazovat a ukončení izraelské blokády přísunu humanitární pomoci, zejména potravin a lékařských potřeb
 • podporovat multilaterální mezinárodní jednání, vedoucí k propuštění rukojmí, ukončení násilí a usmíření mezi oběma stranami
 • trvat na dodržování mezinárodního práva všemi stranami konfliktu bez uplatňování principu kolektivní viny,
 • požadovat vyšetření podezření na válečné zločiny obou stran a potrestání jejich viníků,
 • vyvíjet diplomatický i hospodářský tlak na Izrael, aby dodržoval podmínky Mezinárodního soudního dvora (ICJ).
 • trvat na tom, aby se Izrael finančně podílel na rekonstrukci Pásma Gazy, které poničil
 • trvat na zajištění ochrany novinářek a novinářů pracujících na místě konfliktu,
 • podporovat uzavření mírové dohody, která by vedla ke vzniku dvou svrchovaných rovnoprávných států a podobu správy Gazy i Izraele vedením, které vzájemně uznává právo obou států na existenci a odsuzuje násilí 

 

Usnesení č. 9: Podpora Ukrajiny nesmí vyhasínat

Zelení znovu potvrzují svou podporu Ukrajině v obraně proti ruské agresi a podporují desetibodový mírový plán prezidenta Zelenského. Se znepokojením sledujeme narůstající tendence ve společnosti, které zpochybňují další podporu napadené Ukrajině, ale také nevhodné kroky vlády i opozice, které svou komunikací i praktickou politikou nepřispívají k podpoře pomoci Ukrajině v české společnosti. Žádná země nemá možnost dlouhodobě udržet podporu Ukrajině, pokud se proti ní postaví většina obyvatelstva. 

Proto vyzýváme vládu ČR:

 • Aby z pomoci Ukrajině nedělala stranickou či vládní propagandu a naopak se pro ni snažila získat široké vrstvy společnosti prostřednictvím aktivní strategické komunikace.
 • Aby se vší vážností reagovala na ekonomické těžkosti tech skupin obyvatel České republiky, zasažených inflací a dalšími ekonomickými těžkostmi, a nebrala je na lehkou váhu. Právě tito lidé se díky dopadu války na kvalitu jejich života obrací proti pomoci Ukrajině.
 • Usnadňovala zapojení a integraci uprchlíků a uprchlic z Ukrajiny do české společnosti vyšší podporou jejich zaměstnávání na odpovídajících pozicích včetně jednoduššího uznávání kvalifikace a vzdělání, jazykovými kurzy, vyšší podporou vzdělávání a zejména zapojení těchto lidí do českého systému sociální podpory tak, aby z nich nebyli dlouhodobě obyvatelé druhé kategorie.
 • Pro podporu Ukrajiny získávala další evropské i mimoevropské země a svými diplomatickými kroky či výroky některých představitelů neoslabovala důležitost podpory Ukrajiny.
 • Zvýšila příjmy státního rozpočtu, aby měl dostatečné zdroje na podporu integrace uprchlíků, humanitární pomoc i obrannou podporu. Není možné, aby byla podpora dlouhodobě závislá na dobrovolných darech.
 • Iniciovala úpravy pravidel financování dodávek obranného materiálu pro Ukrajinu na evropské úrovni tak, aby se do financování mohly zapojit i soukromé zdroje a bankovní instituce nebo bylo možné vydávat finanční instrumenty, kterými se takové dodávky budou financovat.  

 

Usnesení sjezdu č. 10: Vzdělávání musí být prioritou vlády

Zelení vyzývají Vládu České republiky, aby dodržovala svoje vlastní programové prohlášení a skutečně navyšovala objem prostředků investovaných do vzdělávání, které je tou nejlepší investicí do naší budoucnosti.

Zelení dále apelují na vládu, aby:

 • zajistila nejen dostatek prostředků školám na financování pozic nepedagogických pracovnic a pracovníků, ale také důstojné platy na těchto pozicích, které dnes podle platových tabulek často nedosahují ani výše minimální a zaručené mzdy;
 • vzhledem k nárůstu počtu psychických problémů u dětí posilovala dostupnost psychologické a speciálně pedagogické péče na školách;
 • namísto překotných a špatně komunikovaných změn zajistila co největší předvídatelnost financování regionálního i vysokého školství, postupný nárůst a efektivitu vynakládaných prostředků;
 • jakoukoli reformu financování regionálního školství pečlivě a s dostatečným předstihem projednávala s dotčenými aktéry, tedy školami, kraji i obcemi.

 

Usnesení sjezdu č. 11: Manželství pro všechny

Strana zelených vyjadřuje znepokojení nad nedávným hlasováním v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona „manželství pro všechny“ (ST 241). Schválená podoba zákona sice zlepšuje postavení stejnopohlavních párů, nicméně nadále dělí lidi na dvě kategorie a naprosto nepochopitelně diskriminuje v otázce společných adopcí navzdory veškerému současnému vědeckému poznání. Za Stranu zelených je i nadále jedinou možností manželství pro všechny.

 

Usnesení sjezdu č. 12: Nesouhlas s dostavbou jaderných elektráren v ČR

Sjezd SZ vyjadřuje nesouhlas s dostavbou jaderných elektráren v ČR.