Petr Štěpánek

Jeho příběh

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. je český biolog, vysokoškolský pedagog a komunální politik. Založil a deset let vedl protikorupční spolek Oživení a spoluzakládal Automat. Studoval na Universitě Karlově a State University of New York a disertaci obhájil v Akademii věd ČR. Mezi roky 2006-2009 byl radním hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, energetiky a cyklodopravy. Dvanáct let je zastupitelem v Praze 4. V senátních volbách 2012 byl společným kandidátem SZ a KDU-ČSL za volební obvod Praha 4. Získal 22,75 % hlasů.

Jako radní pro životní prostředí během tří let působení dosáhl celé řady úspěchů:
Byly přijaty koncepční materiály včetně Koncepce péče o hendikepované živočichy, Koncepce grantové politiky v oblasti ŽP, Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze, Akční plán Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), Akční plán snižování hluku a Akční plán Územní energetické koncepce a Plány povodí Berounky, Labe a Vltavy.

Radní Petr Štěpánek byl úspěšný i ve výkupech pozemků a následném zakládání nových lesů. Čtyřicetihektarový lesopark byl vysázen v Letňanech a více než dvacetihektarový na Vinici mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi. Město zakoupilo téměř stohektarový Milíčovský les a menší plochy v Modřanech, Hostivaři, Vinoři a v Ďáblickém háji.

V Praze přibylo nejvíce lesů od šedesátých let minulého století, kdy byl založen Hostivařský lesopark. Lesy hlavního města Prahy začaly za jeho působení hospodařit dle prestižní certifikace Forest Stewardship Council (obdoba BIO v zemědělství) a opakovaně ji obhájily. V lesích bylo vyčleněno pět procent ploch pro neregulovaný bezzásahový vývoj – divočina uprostřed velkoměsta. Byly rekonstruovány sady na Petříně a zahrada Kinských. Kompletně přepracován byl projekt nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod, kde se technokratické řešení napadané občany i městskou částí změnilo na urbanisticky přijatelné. Rada na jeho návrh rozhodla o vymístění kalového hospodářství na Drasty mimo pražskou kotlinu.

V oblasti odpadového hospodářství byla za jeho působení modernizována pražská spalovna – byly instalovány de-dioxinové a denoxové katalyzátory a byla započata výstavba kogenerační jednotky, která ze spalovny dělá elektrárnu zásobující domácnosti elektřinou a teplem. Bylo učiněno strategické rozhodnutí přejít v Pražských službách u vozidel (např. svozových kukavozů) z nafty na CNG. Byly otevřeny nové sběrné dvory v Klikaté ulici v Praze 5, v Dolních Měcholupech a v Uhříněvsi a zásadně rozšířen dvůr Chvalkovická v Horních Počernicích z dotace HMP. Praha se dostala na přední místo mezi kraji v ČR v recyklaci a byl zaveden plošný sběr bioodpadu Pražských služeb.

Byl založen program Čistá energie Praha (nástupce programu dotací HMP na přeměnu topných systémů), z kterého Pražané mohou čerpat dotace na instalaci zdrojů obnovitelné energie (např. solární ohřev vody nebo tepelné čerpadlo). Celosvětově unikátní projekt vytápění ZUŠ Na Popelce zbytkovým teplem z kanalizace patří mezi průkopnické pilotní projekty na snižování zátěže ovzduší i snižování produkce skleníkových plynů. Za jeho působení kleslo v Praze zatížení prachovými částicemi PM10 na většině území města.

Po desítkách let byly revitalizovány pražské potoky, rybníky a nádrže (Krutecký, Botič, Dalejský potok, rybníky Kančík, Strnad, Práčský, Hamerský, Labuť, Martiňák, nádrže Aloisov, Brouček, Chvalka, Džbán). Byl revitalizován suchý poldr Klánovice – Čihadla, druhý největší projekt svého druhu v ČR. Do území bylo navráceno meandrující koryto Rokytky a dvou potoků a několik tůní. Poldr tak znovuosídlilo několik ohrožených druhů obojživelníků a plazů. V oblasti ekologické výchovy byla zřízena funkce krajského koordinátora a bylo zřízeno Středisko ekologické výchovy v Lesích HMP a město poskytlo dotaci pro vznik Domu ochránců přírody ČSOP v Michli. Byl opraven Toulcův dvůr.

Zásadní změny proběhly v oblasti cyklodopravy. Praha má nově desítky kilometrů cyklistických stezek a vyhrazených pruhů pro cyklisty, dokončen byl kompletní průjezd Prahou podél Vltavy ze Zbraslavi k Mánesu a od Rudolfina na hranici Prahy u Draháňského údolí. Cyklisté mohou nově využívat společný vyhrazený pruh s autobusy a taxi. Na Vinohradské, Vršovické, Koněvově a dalších ulicích vznikly samostatné jízdní pruhy pro kola nebo byl jejich průjezd zjednodušen díky cyklopiktogramům na vozovce. Byla postavena mimoúrovňová cyklostezka ve Vysočanech a ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty v rámci Nového spojení vzniká cyklostezka ze Žižkova na Krejcárek tunelem starého spojení po bývalé železnici.

Štěpánek Radu HMP pustil po třech letech po sporech kvůli projektu Opencard, který zelení nikdy nepodpořili.

Po třech letech plodné práce pro všechny Pražany se vracím do opozičních lavic,“ řekl k ukončení svého působení v Radě Štěpánek. „V souvislosti s projektem Opencard musí Rada začít vyvozovat důsledky minulých pochybení, nikoli se jen bránit oprávněné kritice.

 Profile Image

Profil

  • *1965 na Kladně
  • člen předsednictva SZ
  • biolog, vysokoškolský pedagog, starosta městské části Praha 4
  • petr.stepanek<at>zeleni.cz