Zástupci Strany zelených dnes na Ministerstvu dopravy předali otevřený dopis ministrovi a Centrální komisi. Vyzývají je, aby nepřistupovali na zhoršení podmínek pro ekologickou osobní a nákladní železniční dopravu.

Výsledky Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, kterou si ministerstvo prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) zadalo, prokazují, že pro cestující v osobní dopravě přináší více výhod varianta nádraží v centru města Brna. Zkrácení cestovní doby je vyšší jak na regionálních, tak na dálkových spojích.

Odsunuté varianty nádraží navíc sloučením koridorů osobní a nákladní vlakové dopravy snižují kapacitu právě pro nákladní vlakovou dopravu. Tím nepřímo podporují problematickou dopravu kamionovou, jejíž následky vidíme například na dálnici D1 každý den.

Plné znění otevřeného dopisu

Vážený pane ministře,
vážení členové Centrální komise Ministerstva dopravy,

již brzy budete rozhodovat o dalším postupu ve věci modernizace Železničního uzlu Brno (ŽUB). Jako podklad pro rozhodnutí o podobě této stavby byla z úrovně Správy železniční dopravní cesty zpracována rozsáhlá a podrobná Studie proveditelnosti; svá doporučení v posledních měsících vydala také zastupitelstva města Brna a Jihomoravského kraje.

Dovolte nám v této souvislosti připomenout, že v tomto případě nejde o záležitost čistě lokální, ale rozhodnutí o variantě přestavby brněnského železničního uzlu ovlivní i celostátně sledované veřejné zájmy. Předně je to zájem na co nejlepším fungování železniční osobní i nákladní dopravy, jakožto nejekologičtějšího způsobu dopravy s nejnižšími dopady na životní prostředí a potažmo i zdraví obyvatel naší země. Rozhodnutí o variantě přestavby ŽUB má dopad na fungování národní železniční sítě hned v několika směrech:

  1. Jak prokázala Studie proveditelnosti ŽUB, skupina variant B, které se vyznačují modernizací nádraží ve stávající poloze v centru města Brna, přináší prokazatelně lepší výsledky z hlediska zkrácení cestovních dob, než varianty A s novým nádražím v odsunuté poloze. Přínosy varianty B (zkrácení vnímané cestovní doby) jsou vyšší pro cestující na regionálních linkách i dálkových spojích. Jen těžko budete občanům, daňovým poplatníkům, vysvětlovat, že stát uvolní desítky miliard korun na projekt, který nepřinese ty nejlepší výsledky z pohledu běžného uživatele železnice.
  2. Spojení samostatných koridorů pro osobní a nákladní železniční dopravu na území Brna do jedné trasy, což nastane v případě realizace varianty A, hrozí výrazně zhoršit podmínky pro nákladní železniční dopravu na důležitých koridorových tratích. Nedávno před tímto krokem varovalo i Sdružení nákladních železničních dopravců České republiky ŽESNAD.cz. Přitom důsledky preference silniční kamionové dopravy před tou železniční zažívají všichni řidiči na D1 dnes a denně. Jen těžko budete obhajovat, že státní investice za desítky miliard korun sníží kapacitu pro nákladní dopravu na kolejích.

Zástupci Jihomoravského kraje i města Brna vám doporučují k podpoře variantu Ac. Ta však ve vámi financované studii proveditelnosti měla jedny z nejhorších ekonomických výsledků. Jsme toho názoru, že státní instituce jako je Ministerstvo dopravy, které jako členové Centrální komise osobně reprezentujete, musí při rozhodování o veřejných financích postupovat s péčí řádného hospodáře. Rozhodnutí realizovat variantu Ac, ať už v podobě vyhodnocené Studií proveditelnosti nebo doplněné o kolejový diametr, který závaznou metodikou MD ČR pro hodnocení ekonomické efektivnosti dopravních staveb prověřován ani nebyl, dle našeho názoru principy řádné správy veřejných financí nenaplňuje. V takovém případě by určitě bylo na místě obrátit se s podnětem na důkladné přezkoumání rozhodnutí příslušnými kontrolními orgány, např. Nejvyšším kontrolním úřadem.

Vážený pane ministře, vážení členové Centrální komise MD ČR, apelujeme na vás, abyste využili výsledků Studie proveditelnosti ŽUB k zodpovědnému rozhodnutí ve prospěch cestujících na železnici, ale i všech občanů ČR – abyste znovu otevřeli s představiteli Jihomoravského kraje a města Brna jednání s cílem dohodnout se na realizaci ekonomicky nejpřínosnější podvarianty ze skupiny variant B, tedy varianty B1b.

Děkujeme za zodpovědné zvážení všech uvedených argumentů.